Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍŽOVICE,VLČICE 39

 

ŠKOLNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání 

 

„NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ“

 

 

Číslo jednací: 57/15

 

 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován na základě analýz podmínek, které škola pro vzdělávací proces nabízí a na základě pravidelné evaluační činnosti.

 

Podklady pro jeho zpracování připravila ředitelka mateřské školy ve spolupráci s ostatními pracovnicemi. Zahrnuty jsou i náměty a vyjádření rodičovské veřejnosti.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován na základě požadavků stanovených RVP PV.

 

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 26.8.2015

Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let od 1.9.2015 s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

 

 

 

ZPRACOVALA

 

Milena Bílá,ředitelka Mateřské školy Střížovice,Vlčice 39,378 53 Strmilov

Jihočeský kraj

 

 

 

 

 

 

Obsah:                      

 

                        1.Představení MŠ – identifikační údaje

 

                        2.Obecná charakteristika školy

                        2.1Historie

                        2.2Současnost

                        

 

                        3.Popis podmínek vzdělávání a vytyčení záměrů

                        3.1Věcné podmínky

                        3.2Životospráva

                        3.3Psychosociální podmínky

                        3.4Organizace

                        3.5Řízení

                        3.6Pedagogické a personální zajištění

                        3.7Spoluúčast rodičů

                        3.8Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně

                       nadaných

 

4.Organizace vzdělávání

 

                        5.Charakteristika vzdělávacího programu

                        5.1Filozofie  školy

                        5.2Formy a metody

                        5.3Cíle a záměry

 

 

                        6.Plánované akce

                       

                        7.Vzdělávací obsah

                        7.1Integrované bloky

                        7.2Dílčí projekty

 

                        8.Systém evaluace

               

 

 

 1.PŘEDSTAVENÍ   MATEŘSKÉ   ŠKOLY

 

Identifikační údaje

 

Adresa:                         Mateřská škola Střížovice

                                        Vlčice 39

                                        378 53   Strmilov

 

Telefon:                        384 39 15 13

 

e-mail :                         ms.strizovice@tiscali.cz

 

IČO    :                         71 00 75 71 

 

bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s

                                     účet č.604222309/0800

 

právní forma:              příspěvková organizace

 

zřizovatel:                    Obec Střížovice

                                                                  Střížovice 11

                                      378 53     Strmilov

 

statutární orgán:                   ředitelka  Milena Bílá

                                      bilamn@seznam.cz

 

ostatní zaměstnanci MŠ  :

                                      Dana Urbánková - učitelka

                                      Marta Zušťáková- školnice

                                                                      vedoucí školní jídelny                                                                                   Eva Jurečková –     kuchařka

                

 

                

 2. Obecná  charakteristika školy

 

1.Historie

 

Provoz MŠ byl zahájen 1.2.1966. Jejím zřizovatelem a patronem byl závod Strojobal Rozkoš. 8.1.1979 musel být provoz mateřské školy z důvodu vysokého počtu dětí rozšířen o třídu v panelovém domě č.p.41.  Ta byla zrušena ve školním roce 1991.

1.9.1992 předává a.s.Obal Rozkoš mateřskou školu Obecnímu úřadu Střížovice.

V důsledku změn ve státní správě a samosprávě ve školství byla

mateřská škola  k 1.1.2003 vyřazena ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a stala se součástí příspěvkové organizace Základní škola Střížovice. Avšak provoz základní školy byl z důvodu  nízkého počtu dětí k 31.7.2005 ukončen a mateřská škola se stala od 1.8.2005 samostatnou příspěvkovou organizací.

 

2. Současnost

 

Nacházíme se v blízkosti panelákové zástavby na

na rozhraní vesnic Vlčice a Střížovice, nedaleko od Jindřichova Hradce. Umístění školy,lokalita,ve které se nachází /blízkost České Kanady/, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy. Krásné okolí i blízký les předkládají  bohatou nabídku pro pěší výlety a tak podporu zdraví dětí.

Jsme jednotřídka rodinného typu,kde pracují dvě zkušené, kvalifikované učitelky. Ty se snaží pro práci využívat  nejnovějších metod.

V současné době nabízíme na základě povolené výjimky pro děti 28 míst.

Výchovnou činnost realizujeme ve třídě (herna+pracovna,která současně slouží jako jídelna). Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem,rozmístění a vytvoření zázemí, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. 

Součástí školy je školní jídelna. Její kapacita je 40 obědů.  Kromě dětí a zaměstnanců sem dochází pro obědy v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci.

Výhodou mateřské školy je stálá ložnice pro odpočinek dětí.

Hygienické zařízení odpovídá podmínkám mateřských škol.

Na budovu mateřské školy navazuje prostorná zahrada,která nabízí možnosti pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Je vybavena velkou průlezkovou sestavou, pružinovými hopsaly,hřištěm, houpačkami, pískovištěm, tabulí na kreslení , zahradním domečkem. V roce 2014  jsme zde za pomoci rodičů vybudovali hmatový chodníček a kameniště. Svážný terén nám umožňuje v zimně bobování, v létě zde využíváme vodní skluzavku.

Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto zde realizujeme společná odpoledne s rodiči a dětmi.

Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem napomáhá klidnému chodu a kvalitní výchovně vzdělávací práci MŠ .

V roce 2008 získala mateřská škola dotaci z programu Finanční mechanizmy EHP/Norsko, díky které byly provedeny rozsáhlé opravy vodoinstalace i elektrického vedení, novou podobu získala školní kuchyně, WC a umývárny dětí, na střechu byly nainstalovány sluneční kolektory.

Další rozsáhlá oprava proběhla v roce 2014, kdy byla v celé budově vyměněna okna a vstupní dveře.

3.Podmínky vzdělávání

 

Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli dle  možností  naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces.

 

3.1.Věcné podmínky

Budova je v dobrém stavu,vyhovuje současným hygienickým  podmínkám,je vytápěna centrálně plynovým kotlem.

Prostor celé mateřské školy zajišťuje bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno

v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky.

V herně je vhodný nábytek, umožňující dětem volný přístup k hračkám, knihovnička, relaxační koutek s boxem s úložným prostorem a čalouněním.

Prostor třídy je v rámci možností rozčleněn na koutky pro hru  – je nutné zanechat volné prostranství pro pohybové hry,cvičení  a jiné činnosti.

Třída je vybavena dostatkem hraček a pomůcek,které jsou pravidelně  obměňovány. Velký důraz klademe na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte. Průběžně doplňujeme tělocvičné nářadí a náčiní, současný stav je z hlediska prostorových možností uspokojivý.

Téměř celá MŠ je zařízena tak,aby děti mohly svobodně zasahovat do její výzdoby.

Odborná i dětská knihovna je dobře vybavena,pravidelně doplňovaná o nové tituly.

Prostory školní zahrady jsou velké, bezpečné, pravidelně udržované, vybavené herními prvky,viz kapitola Obecná charakteristika školy.

Školní kuchyně je vybavena tak, aby splňovala podmínky hygieny i praktičnosti.

Máme dobré technické zázemí.

Všechny vnitřní i vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Ve vstupním prostoru MŠ a v šatně jsou umístěny informační tabule pro rodiče a nástěnky,kam umisťujeme práce dětí.

Informace rodičům též poskytujeme na internetových stránkách www.strizovice.cz

 

Záměry:

-          doplňovat hračky ,pomůcky a knihy                                                            

-          doplňovat výzdobu MŠ /s pomocí dětí/                                                                  

-           školní zahradu vybavit altánem se stolky a lavicemi pro pobyt dětí i v deštivém počasí

-          pokračovat v postupné výměně nábytku ve třídě – tři skříňky pod okno

-          zakoupit nové průlezky na školní zahradu

-          k zajištěni bezpečnosti opatřit hlavní vchod zvonkem s kamerkou a bzučákem, v roce 2015 byla podána žádost o dotaci          

-          vydávací okénko ve školní jídelně opatřit roletou   

 

 

 

3.2.Životospráva

 

Stravování dětí v naší mateřské škole je zajišťováno vlastní školní jídelnou.

Stravování  se řídí platnou legislativou v této oblasti a směrnicí ředitelky školy o školním stravování.

Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí. Ovocné, zeleninové talíře, možnost výběru nápoje v pitném režimu apod. 

Děti  nikdy  nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování.

Naším záměrem je,aby stravování nevnímaly pouze jako nutný příjem potravy, ale také jako společenskou událost.Chceme,aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla. Při svačině si  berou si jídlo samy, nápoj přináší učitelka. Pokud si dítě vybere jiný druh nápoje, oznámí tuto skutečnost a donese se vybraný nápoj.

Rovněž při obědě si děti u okénka zvolí množství jídla a odnesou si je na stůl.

Provozní řád školy nastavuje pravidelný interval mezi podávanými jídly.

V průběhu celého dne máme nastavený pitný režim, děti si z konvic nalévají do vlastních hrnečků nápoj, většinou mají výběr ze dvou druhů nápojů.

Donáška a konzumace potravin z domova v rámci  pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána.

V rámci podpory prevence proti zubnímu kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, zuby si také po obědě čistí.

Odpolední spánek využívají zvláště malé děti,ostatní mohou podle potřeby odpočívat

nebo zvolit klidný program.

V rámci zdravého životního stylu poskytujeme dětem dostatek prostoru pro pohyb i pobyt na čerstvém vzduchu, děti jezdí v rámci nadstandartní nabídky školy na kurz bruslení a plavání

Pohyb zajišťujeme mnoha formami-pobyt na zahradě,vycházky do okolí  jsou 

dostatečně dlouhé,rozcvičky,relaxace,pohybové hry  jsou na denním pořádku

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy.

 

 

 

Záměry:

- navázat dobrou spolupráci s rodinou v oblasti zdravého stravování /ochutnávka pomazánek při zahajovacích schůzkách a při zvláštních akcích/

- hledat nové způsoby, možnosti spoluúčasti dětí při přípravě jídla /pátky – pomoc při přípravě přesnídávek pro mladší děti/

-zdravotnická osvěta – spolupráce se zdravotnickou školou a  se zubní laborantkou

 

 

 

3.3.Psychosociální podmínky

 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Nově příchozím dětem usnadňujeme adaptaci na pobyt ve školce – možnost docházení na zahradu s rodičem před vstupem do MŠ nebo možnost přítomnosti rodičů v prvních dnech.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav počasí (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.).

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ani děti mladšího věku nejsou do spánku nuceny, ty s malou potřebou spánku odpočívají s hračkou. Pro starší děti je připravena kratší relaxace s pohádkou. I zde je respektována potřeba spánku či odpočinku. Ti, kteří nepotřebují příliš dlouhý čas na odpočinek, si podle vlastní volby vyberou klidnou činnost.

Děti zatěžujeme vždy  přiměřeně, v rámci jejich možností. Navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce ,díky laskavému přístupu

všech pracovnic se většina dětí do školky těší,panuje zde atmosféra klidu a bezpečí.

Děti nejsou zatěžovány,respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí,

učíme je ohleduplnosti,zdvořilosti a vzájemné spolupráci,pomoci.

Každé dítě má stejná práva,možnosti a povinnosti /držíme se pravidla „Respektovat

 a být respektován“

Nabízíme činnosti podle zájmu a vyspělosti dítěte,podporujeme důvěru v sebe sama,nevedeme je k nezdravé soutěživosti.

Používáme prostředky pozitivní motivace (věcnou zpětnou vazbu, posilování,povzbuzování, ocenění), učíme je pracovat samostatně i ve skupině.

 Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech..

Pro pocit jistoty, pohody a bezpečí vytváříme  pravidla vzájemného soužití,jejichž         porozumění dosahujeme zážitkovými metodami /komunitní kruh,scénky,dramatizace, pohádky,příběhy ze skutečného života……./

           

-          poměrně důsledně vyžadujeme dodržování těchto pravidel vzájemného soužití:

ü  chováme se k sobě slušně

ü  vzájemně si  nasloucháme

ü  chováme se ohleduplně k věcem,hračkám i zařízení školky

ü  ukládáme hračky a pomůcky na své místo

ü  při jídle mluvíme potichu a s prázdnou pusou

ü  v budově školky chodíme pomalu, při hrách běháme tak, abychom nezranili sebe ani kamaráda

ü  mluvíme tak,abychom nerušili ostatní při hře nebo při odpočinku

ü  v umývárně co kdo nacáká, po sobě si utře

 

Záměry

-navázat úzkou spolupráci s rodinou už na začátku pobytu dítěte v mateřské  

  škole

-vytvořit vstupní portfolio dítěte ve spolupráci s rodinou jako prvopočátek přehledu o posunu

  ve vývoji dítěte

- formou samostudia či dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získávat nové poznatky

  vhodných metod a přístupů, které zajistí partnerské přístupy atd.

-důsledně dbát na dodržování pravidel školky

3.4.Organizace

 

Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, provozním řádem,Školním řádem, právními předpisy.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ředitelky školy  o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na vývěsce Obce.

Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Příchod a odchod dětí není striktně vymezen, vychází z potřeb rodičů a dětí, avšak od 8.30 hodin do 12.30 hodin a od 13.00 do 14.00 se budova zamyká/ je nutné zvonit/. V případě požadavků rodičů na dřívější odchod dítěte z MŠ,musí tuto skutečnost zaznamenat na informační tabuli v šatně.

Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby byl poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi vyvážený.

Denní řád je pružný, vychází z potřeb dětí  i aktuálních situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Pravidelně zařazujeme cvičení,relaxaci,pohybové aktivity,využíváme prvky jogy, každé ráno se přivítáme v kroužku, zařazujeme komunitní kruh.

Naším úkolem je lépe promýšlet a zajistit plynulé navazování jednotlivých činností.

Pedagogické pracovnice  se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, uplatňují individuální přístup, vytvářejí portfolia.

Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě, dbáme na osobní soukromí.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám

 

Záměry

 

-          pružně organizovat denní činnosti /přerušení her/, zdravotní cvičení a pohybové hry je možné zařadit i jindy než před přesnídávkou,více využívat jógových cvičení pro zklidnění dětí , KK zařazovat nejméně 1x týdně

-          s dětmi činnosti hodnotit /např. před vycházkou/,abychom vycházeli z jejich

potřeb a zájmů

 

 3.5.Řízení školy

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací,kterou zřizuje Obec Střížovice.

Ředitelka  je statutárním orgánem tohoto právního subjektu.

Směrnice ředitele školy a pracovní náplně vymezují jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců.

Ředitelka vede pracovnice k týmové práci,zapojuje je do řízení školy,respektuje jejich názor,vytváří prostor k otevřené komunikaci.

Tvorba Školního vzdělávacího programu je výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců, vychází z  analýzy.

Ředitelka pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy zaměstnanců, motivuje je ke kvalitě vykonávané práce.

Vzhledem k tomu, že jsme malá školka, zařazuje ředitelka pedagogické rady nebo provozní porady 1x za dva měsíce.

Na spolupráci s rodiči se podílí všechny pracovnice.

 

Velmi dobrá  je spolupráce:

     -se zřizovatelem,naší společnou snahou je zkvalitnění

                                                prostředí mateřské školy

     -se Základní školou N.Wintona v Kunžaku-vzájemně se

            navštěvujeme,hodnotíme připravenost dětí na školní

            docházku,vytváříme společné programy pro děti

-s rodiči i ostatní veřejností – vystoupení dětí pro důchodce

                                                     vítání občánků, společné akce rodičů a dětí

                                                  -s Pedagogicko – psychologickou poradnou v J.Hradci– besedy pro                                                      rodiče, vyšetření      dětí

 

 

Záměry:

-          využít  dotazníkových šetření a názorů rodičů k jejich podílení se na tvorbě a aktualizaci                ŠVP

-           vést všechny pracovnice k uvědomění si myšlenky , že  o tom jak se bude dítě   

             v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí

                                                                                                                                                        

 

3.6.Pedagogické a personální zajištění

 
V mateřské škole mají obě pedagogické pracovnice odbornou kvalifikaci.

Pedagogické pracovnice se sebevzdělávají, pokud provoz školy dovolí, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.

Každá iniciativa paní učitelky, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu

je vítána a maximálně podpořena.

Rozvrh pedagogických pracovnic je řešen nerovnoměrným rozvržením ve dvou týdnech stále se opakujících. Jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi .

 

Záměry:

 

 -          průběžně se vzdělávat na odborných seminářích – zejména v oblasti jazykové,     environmentální a tělovýchovné

-           absolvovat kurz Logopedický asistent – p. uč. Urbánková

-           vytvořit plán samostudia a DVPP

                                                                                            

3.7.Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou.

Již při podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, seznámit se s ŠVP PV.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naší společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou.

Poté následují naše společné akce v odpoledních hodinách v průběhu celého roku, které bývají doplňkem jednotlivých integrovaných bloků.

Snažíme se od vytváření pěkných  vztahů s rodiči, založených na otevřenosti a oboustranné důvěře. Chráníme soukromí rodiny,respektujeme odlišnosti.

O aktivitách školky jsou rodiče průběžně informování formou písemného sdělení v šatně,na internetu

nebo osobním rozhovorem.

V případně zájmu je umožněn vstup rodičů do třídy  a účast na některém vzdělávacím programu.

Rodiče mají možnost ovlivnit obsah vzdělávání přinesením knihy,CD,obrazového materiálu,

upozorněním na zajímavou akci.

Rodiče mají možnost seznamovat se s prací dětí především na nástěnkách v šatně.ale i

prostřednictvím fotodokumentace především na internetových stránkách.

Od rodičů si zpětnou vazbu opatřujeme pomocí dotazníků nebo osobním rozhovorem.

 

Záměry:

 

        - hledat nové formy spolupráce s rodinou

        - vytvářet cestu důvěry a  vzájemné spolupráce

        - zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o ŠVP PV

 

  

3.8.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

 

Mateřská škola vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální

vzdělávací plány a tím vytváříme optimální podmínky k rozvoji každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami škola respektuje některé zvláštní podmínky např. přizpůsobí podmínky organizace, životosprávy dítěte a klade zejména důraz na spolupráci s rodinou.

V případě integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dbáme na včasnou diagnostiku, stanovíme, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují , jaké z nich vyplývají nároky na práci pedagogických pracovnic a jaké podmínky je třeba vytvořit.

 

 

Záměry:                                                                     

-včasná diagnostika

-vytvořit v případě potřeby individuální plány a pracovat podle nich

-vytvořit vhodné podmínky v případě vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (úprava organizace, životosprávy, věcných  podmínek)

-zaměřit se na spolupráci s rodinou

-v případě potřeby spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo využít služeb jiného školského poradenského zařízení

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Záměry:

 

                -klást vyšší nároky v rámci vzdělávacích cílů

                -při plnění úkolů poskytnout prostor pro větší samostatnost

                -vytvořit individuální vzdělávací program, který bude přizpůsobený mimořádným

                schopnostem dítěte

    -posilovat tvořivé myšlení úkoly, u nichž není předem dáno řešení

 

4.Organizace vzdělávání

Výchovná činnost je realizována v jedné třídě

pro děti ve věku od  tří do sedmi let. Děti jsou přijímány na základě zápisu,který se koná

vždy v dubnu předchozího školního roku.

Vzhledem k naplněnosti třídy MŠ bývá vyhověno všem žádostem o přijetí.

Organizace dne     

6.30-8.45

Scházení dětí,hry podle volby a přání dětí,tvořivé hry,individuální vzdělávací aktivity,přivítání, pohybové chvilky

 

8.45  - 9.45

Hygiena,přesnídávka

Vzdělávací aktivity podle třídních vzdělávacích programů

 

 

9.45  - 11.45

Příprava na pobyt venku,aktivity a hry v přírodním prostředí

 

11.45 -12.30

Hygiena,oběd,čištění zubů

 

12.30 -14.45

Četba pohádky

Odpolední odpočinek,spánek

Vstávání individuálně

Práce s dětmi  nižší potřebou spánku nebo klidná činnost

Hygiena,svačina

 

14.45-16.00

Volné činnosti a řízené aktivity ve třídách nebo na školní zahradě

 

Denní program je pružný a přizpůsobuje se jak potřebám i přáním dětí, tak i situacím,které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel,polodenní vycházky i rozličné výlety. 

 

5.Charakteristika vzdělávacího     programu

MOTTO. Nám se na tom světě líbí

 

1.Filozofie:

 

Chceme být zdravá,veselá školka,do které se děti

těší a naučí se v ní základům všeho,co budou potřebovat pro život.

Školka,kde se budou cítit bezpečně a která se stane místem příjemných

prožitků,her,kamarádství a pohody.

Vlastní vzdělávací program s názvem Nám se na tom světě líbí je v souladu

s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání(k nahlédnutí v MŠ).

Pro děti lákavý vzdělávací obsah

 umožňuje přirozenou cestou rozvíjet jedinečné,odvážné,sebevědomé osobnosti,schopné samostatně přemýšlet,jednat a bez problémů komunikovat.

  

 

2.Formy a metody vzdělávání

 

-        vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních i řízených aktivit

-        specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení

-        učení zakládáme na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách nebo individuálně

-        omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení, všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti

-        společně vytváříme pravidla chování ve školce,snažíme se je dodržovat

-        využíváme metod prožitkového a kooperativního učení,klademe důraz na průběh činnosti,nikoliv na výsledek

-        dostatkem volného i řízeného pohybového vyžití v MŠ i při pobytu venku,zařazováním pravidelných tělovýchovných chvilek/např.cvičení s prvky jogy,zařazováním projektů o zdraví a lidském těle vedeme nenásilně děti k úctě ke zdraví vlastnímu i zdraví ostatních

-        pravidelně zařazujeme rituál – komunitní kruh s pevně stanovenými pravidly/právo hovořit,právo zdržet se,vzájemně se respektovat a ctít/

-        sledujeme vzájemnou komunikaci a spolupráci zejména při spontánní hře,snažíme se do ní nezasahovat

-        preferujeme ty metody,které umožňují vlastní volbu dítěte

-        podporujeme každé dítě tak,aby mohlo zažít dobrý pocit z činnosti pochvalou,povzbuzením,vstřícným chováním

-        pracovnice školky respektují prioritu výchovného působení rodiny,výchovně vzdělávací činnosti je chápána jako integrační proces rodiče+dítě+pedagog

-        mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např.předplavecká a bruslaři do pohybu/,kurz angličtiny,návštěvy dopravního hřiště, společné akce rodičů a dětí…viz plán akcí)

-                    vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým , kognitivním,      sociálním a emocionálním potřebám dětí

-                    každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje,      v kvalitě, která mu vyhovuje

-                    vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte,

snažíme se výchovu individualizovat,protože děti stejného věku nemusí mít rovnoměrně vyvinuty jednotlivé typy inteligence. K lepšímu pochopení nám slouží“Teorie rozmanitých inteligencí“ H.Gardnera.

 

 

 

 

Typ inteligence

Charakteristika

Potřeby a záliby

 

VERBÁLNÍ

Schopnost ovládnout a obsáhnout

všechny stránky jazyka

Čtení,psaní,vyprávění příběhů,slovní hry,rozhovory.

 

LOGICKO-

MATEMATICKÁ

Schopnost uvažovat logicky.

systematicky,vědecky

Manipulace s předměty,bádání,pokusy,

řešení logických úloh,skládanek,hlavo-

lamů,technické zájmy

 

PROSTOROVÁ

Schopnost přesně postřehnout,

pochopit,uložit do paměti a vybavit si

tvary,uspořádání předmětů v prostoru,orientace v prostoru

Modelářství,návrhářství,vizuální znázorňování ,skládačky,ilustrované knihy,návštěvy muzeí,výtvarného umění.

 

HUDEBNÍ

Schopnost porozumět rytmickým a

intonačním modelům hudby,kvalitám

tónů a zvuků,schopnost pamatovat si

informace ve zvukové podobě

Zpívání,pískání,broukání,vyťukávání rytmu,prozpěvování během dne,poslech

hudby,hra na hudební nástroj

 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Schopnost velice obratně využívat

svého těla jak pro sebevyjádření,tak pro činnosti zaměření k určitému cíli

(sport,herectví),schopnost dovedně zacházet s předměty

Tanec,pohybové aktivity a sport,hraní rolí,kramatické umění,aktivní fyzické

zapojení do činnosti,dotykové zkušenosti,kutilství.

 

 

INTERPERSONÁLNÍ

Schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí,rozpoznat a chápat rozdíly v jejich temperamentu,schopnostekch,pohnutkách a náladách

Vedení,organizování,shromažďování,návštěva společenských akcí,kolektivní hry,týmová práce,přátelské rozhovory.

 

INTRAPERSOVÁLNÍ

Schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky,porozumění svému vlastnímu JÁ

Meditování,snění,klid na samostatné

uvažování a plánování,nezávislost,vyhraněnost názorů a koníčků.

 

PŘÍRODNÍ

Schopnost vnímat energie,intuice,“šestý smysl“,zvýšená citlivost k percepci přírodních jevů

a schopnost učit se z nich

Pobyt v přírodě,životní styl,který je v souladu s prapodstatou člověka,zájem o literaturu a praktiky opírající se o celostný přístup k životu a zdraví.

 

 

 

 

Zaměřujeme se především na tyto cíle

 

 • Vychovávat ke zdravému životnímu stylu,s láskou a porozuměním, podporovat vše,co je pro dítě prospěšné,chceme,aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou  osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením nové nároky života,které jsou na něj běžně kladeny
 • vychovávat k ochraně životního prostředí, ke kladnému vztahu
 • budovat bezpečné klima,vztahy založené na vzájemné důvěře,úctě a respektu,chceme zharmonizovat celou skupinu
 • osvojit si základy hodnot,jako je osobní svoboda,bezpečí,zdraví,pomoc druhým,solidarita,rovnost všech lidí
 •  naučit se otevřeně komunikovat,vzájemně spolupracovat,nebát se požádat o radu nebo pomoc
 • vytvořit chuť k učení a poznávání nového
 • rozvíjet řečové schopnosti
 • vést je k vlastní tvořivosti,aktivitě a zvídavosti
 • zvyšovat sebevědomí a kladné sebehodnocení /ochrana proti šikaně a závislostem/
 • zvláštní péči budeme věnovat dětem s odkladem školní docházky,dětem nadaným i dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí-vytvoříme individuální plány
 • ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného vnímání.

 

 

 

6. Plánované akce – viz příloha č. 1

 

7.Vzdělávací obsah – viz příloha č. 2 

 

 8. Systém evaluace

 

Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby.

 

Vnitřní evaluační systém

 

Předměty evaluace (co se bude sledovat)

 

 • Kvalita naplňování cílů programu,zvolených záměrů včetně kvality průběhových

      výsledků vzdělávání u dětí.

 • Smysluplnost vzdělávací nabídky pro naplňování konkrétních očekávaných výstupů
 • Kvalita podmínek vzdělávání – věcných,bezpečnostních,psychohygienických,

      životosprávných,včetně kvality řízení organizace

 • Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace

      integrovaných bloků), ŠVP a jeho realizace –vyhodnocování tematických

      celků

 • Smysluplnost vzdělávací nabídky pro naplňování konkrétních očekávaných výstupů
 • Práce všech zaměstnanců školy i školní jídelny
 • Výsledky vzdělávání

 

 

Prostředky (metody a techniky)

 

 • Běžné pozorování
 • Záměrné pozorování
 • Průběžné,pravidelné i příležitostní rozhovory
 • Diskuse (s dětmi,s kolegyní ve třídě,na pedagogické radě,s rodiči,popřípadě s odborníky)
 • Rozbor dokumentace
 • Hodnocení  odborné pedagogické práce ,podmínek i zásad výchovy ke zdraví
 • Analýzy práce dětí – portfolium
 • Analýza ŠVP
 • Hodnocení činnosti školy
 • Hospitace a kontrolní činnost

 

                                                     Časový plán

 

 • Neformální průběžné denní hodnocení prováděné učitelkou společně s dětmi,

      konzultované s druhou učitelkou ve třídě

 • Vyhodnocování tematických celků po jejich ukončení
 • Vypracování portfolia dětí a pravidelné doplňování
 • Periodické hodnocení v rámci pedagogických rad
 • Výroční hodnocení,kurikulum – pololetní a v závěru školního roku
 • Analýza ŠVP – před vypracováním nového ŠVP  nebo podle aktuální situace
 • Hodnocení činnosti školy – v závěru školního roku
 • Kontrolní činnost dle plánu

 

 

                                                     Odpovědnost zaměstnanců

 • Vyplývá z pracovních povinností

 

  

 

 

 

 

                                           Vnější evaluace a hodnocení

 

 • rodiče – hodnotí ústně , písemně na základě dotazníku
 • pedagogové ze  ZŠ – hodnotí ústně připravenosti a pokroky jednotlivců v rámci
 • spolupráce se ZŠ Kunžak
 • odborníci – PPP – hodnotí zejména písemně stav či pokroky jedinců
 • ČŠI – přesně stanovené hodnocení
 • zřizovatel
 • veřejnost

 

 

Kritéria

 

 • Odvozují se z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP

 

 

 

 

 

 

6.Příloha č. 1 - viz Plán akcí 2016-17

 

Příloha č. 2 - Vzdělávací obsah

 ROK S KRTKEM

Celoroční projekt,který podporuje pohodu,radost a zdravý životní styl

 

Projekt je založen na pravidelném střídání ročních období,na sepjetí člověka s přírodou.

 Při sestavování jsme částečně čerpali ze stejnojmenné knihy Miroslavy Sloupové,přizpůsobili jsme jej podmínkám školky a hlavně potřebám dětí.

Přihlíželi jsme především k faktu, že jsme školka rodinného typu  s heterogenní skupinou dětí, že se rodiče i zaměstnanci vzájemně dobře znají a že máme dostatek k přímému pozorování života lidí i přírody.

Celý projekt je založen především na prožitkovém učení.

Děti bude po celý rok provázet postava krtečka, který k nim má svým chováním velmi blízko. Stejně jako ony se začíná i on orientovat ve světě, pozoruje, poznává a zkoumá. Učí se spolupracovat, pomáhá a tak si získává nové kamarády.

Vzdělávací obsah je zpracován v osmi  integrovaných blocích,které jsou rámcové,nastiňují cíle i záměry,stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a konkretizuje očekávané výstupy.

Integrované bloky tvoří podtémata,jež jsou vzájemně propojena.

Je věcí učitelek,jakým způsobem budou dál s jednotlivými podtématy pracovat, zejména časový plán je orientační, předpokládaná doba trvání bloku by měla být přizpůsobena jeho průběhu a podle potřeby zkracována nebo  prodlužována. Není třeba striktně dodržovat vše, co je plánováno, učitelka může pružně zařadit nabídku jinou, vhodnější v dané situaci.

Při sestavování vzdělávací nabídky máme stále na mysli každodenní naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

1.cíl: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.cíl:  osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost

3.cíl:  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Integrované bloky:

Krtek a jeho kamarádi

Krtkův podzim

Krtek a vánoce

Zima u krtečka

Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech

S krtkem do pohádky

Vítáme s krtkem jaro

Jak se  krtek těší na léto

Do integrovaných bloků se prolíná doplňkový program zaměřený na podporu zdravého životního stylu  a ochranu před sociálně patologickými jevy a také na ochranu přírody.

Doplňkový program:

Preventivní  výchova

V průběhu celého roku zařazujeme pravidelně do programu:

 1. jazykové chvilky
 2. přivítací kruh – celá skupina, komunitní kruh 1- 2xtýdně,diskusní kruh-podle příležitosti
 3. tělovýchovné chvilky,při kterých si děti procvičují:
 • správné držení těla
 • základní pohybové dovednosti
 • vědomě napodobují jednoduchý pohyb podle vzoru
 • relaxují a učí se ovládat dech

  Integrovaný blok č. 1  - Krtek a jeho kamarádi

Časový rozsah: září

 Základní charakteristika

Začátek školního roku je obdobím adaptace a setkání. Do školky přicházejí noví kamarádi a my se na ně těšíme.Tvoříme vztahy a pravidla s novou skupinou dětí. Září je čas nových zážitků a nového řádu. Děti potřebují zažívat pocit bezpečí, to, že jsou přijímány s láskou.

S pomocí pohádkové postavy krtečka pomůžeme překonat první odloučení od maminky, poradíme, s čím si mohou hrát a jak se orientovat v novém prostředí.

Dítě se ve školce může cítit bezpečně tehdy, pokud má jasnou představu o svém prostoru, má jasné povědomí o tom, co mu patří, kde je jeho místo u stolu i při hře, kde se v rámci kolektivu nachází. Dítě by mělo prožít pocity „Do školky patřím, ve školce mám své místo“ a „Rozumím tomu, co a proč se to  právě děje“

Naším záměrem je pomoci novým dětem adaptovat se v  novém prostředí, podporovat fyzickou i duševní pohodu,též psychickou zdatnost všech dětí, podpořit stmelení obměněného třídního kolektivu, naučit zejména nováčky  dovednostem sebeobsluhy a seznámit je s pravidly soužití a s režimem dne.

Činnosti

-postupná adaptace,pomoc při zvykání na nové prostředí,přítomnost rodičů nových dětí

-seznámení s krtkem a jeho kamarády,

-před spaním – poslech na pokračování – Dědečku, vyprávěj

-rozšiřování slovní zásoby-předměty kolem nás a  aktivity, které se ve školce střídají v průběhu dne

-hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost

-poznávání a šetrné zacházení s předměty MŠ, hračkami

-upevňování pravidel chování a vzájemného soužití, výroba piktogramů, maňásci 

-seznamovací hry/Povídání se zrcadlem, Pavučina kamarádství, Na kolečko, Na Ludvíka, Kdo se ztratil…../

-seznámení se svou značkou / i starší děti mají jiné značky/- Na značky, Kam jsem schoval…..

-jednoduché pohybové hry s pravidly /Na kouzelníka,Na peška, Na barevné vlaky…../

-poznávání, upevňování znalosti barev, teplé a studené barvy

-námětové hry v herních koutcích-spontánní i řízené

-společná setkávání, povídání ,aktivní naslouchání druhému-komunitní a diskusní kruh

-učit se přednášet říkadlo s doprovodem hry na tělo-Kamarád,kamarád, Stavíme domeček

-poslech jednoduché pohádky /Krtek se představuje,Jak krtek a zvířátka pomáhali postavit zajíčkovi nový domeček……/,rozhovor na dané téma

-dramatizace O budce

-hudební činnosti, hry s melodií a s tóny,zpívání jednoduchých písniček pro radost

- výtvarné  činnosti,experimentování s barvou

-tvořit z konstruktivních stavebnic podle vlastní fantazie

-hry s mozaikami, vkládačkami, navlékání korálků

-chůze  se správným držením těla,stoj na špičkách,udržení rovnováhy

-střídat běh,chůzi,poskoky,zastavit na signál,najít si domluvené místo

-střídat polohy na pokyn (stoj,leh,dřep,stoj na jedné noze…)

-vyhledávat zbývající zbytky léta v přírodě

-poznávací činnosti během vycházek do okolí MŠ,sbírání přírodnin,poznávání a tvorba z nich

-pozorování mateřské školy zvenku

-volné hry venku  v okolí MŠ  i na školní zahradě

 

Vytvoříme základy především těchto klíčových  kompetencí

hloubka osvojení jednotlivých kompetencí  je individuální,hodnocená je v osobních portfoliích

 

1.kompetence komunikativní

2.kompetence sociální

3.kompetence činnostní a občanské

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj pohybových schopností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(naslouchání) i produktivních (mluvní projev,výslovnost,vytváření pojmů)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě(získání sebevědomí,osobní spokojenosti
 • dozvědět se něco nového o ostatních
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj dovedností komunikovat s ostatními
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
 • seznamování s  místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Očekávané výstupy:

-zvládat jednoduchou sebeobsluhu a hygienické návyky – samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony

-zvládnout základní pohybové dovednosti, pohybovat se koordinovaně a jistě i v různém terénu

-pohybovat se bezpečně ve skupině dětí,uvědomovat si, co je nebezpečné

-umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, správně určovat a pojmenovat věci                              ve   svém okolí

-soustředěně poslouchat pohádky

-pochopit význam piktogramu – pravidla chování

-získat nové děti pro radostný pobyt v MŠ, umět se odloučit na určitou dobu od rodičů

-navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat

-respektovat potřeby jiného dítěte, dělit  se o hračky,všímat si, co si druhý přeje,potřebuje

-pochopit pravidla a respektovat je

-uplatňovat návyky společenského chování (pozdravit, poděkovat,počkat, až druhý domluví)

-mít povědomí o uložení hraček a pomůcek ve třídě,zacházet s nimi šetrně

-znát své jméno,příjmení,jména kamarádů a učitelek,svou značku

-komunikovat s ostatními dětmi

-orientovat se bezpečně ve školním prostředí,vyznat se v blízkém okolí)

Podtémata:

Krtek se představuje

Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajícovi postavit nový domeček

 

 • Integrovaný blok č.2 – Krtkův podzim

říjen, listopad                     

Základní charakteristika

V tomto krásném období si s krtkem prohlížíme barevnou přírodu,pozorujeme rozmanitost podzimního počasí. Těšíme se z darů přírody, radujeme se z podzimního bohatství a plodů.

Děti poznávají přírodu ve všech souvislostech-příroda, počasí, činnost lidí, radovánky dětí.

Nezapomínáme na své zdraví, poznáváme plody podzimu,

ochutnáváme je a říkáme si, proč je máme jíst.

Vyrábíme a pouštíme si draky, zdobíme si třídu.Navštívíme les, všímáme si zvířátek i rostlin, které se chystají na timu.

Naším záměrem je zakládat u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v podzimním období.Chceme využít charakteristických znaků podzimu (barevnosti, široké škály přírodních jevů i činnosti lidí) k podpoře kreativity a sebevyjádření dětí.Chceme vytvořit

odpovědný postoj dětí k přírodě i ke svému zdraví.

 

Činnosti

-rozvíjet pohybové dovednosti,správné držení těla

-procvičovat samostatnost při sebeobsluze/u jídla,při oblékání…/

-pohybové hry s pravidly:Vitamín honí bacila,Na vitamíny a bacily

-spojení pohybu s hudbou – tanečně pohybové hry /Mazurka…/

-poslech pohádek,příběhů, diskuse, hodnocení jednání postav

-hra Potěš a rozesměj 

-smyslové /určování ovoce, zeleniny,semínek podle chuti,vůně, tvaru i barvy/a pohybové hry

-výroba ovocného kompotu a zeleninového salátu

-třídění – co kde roste, třídění listů

-upevňování znalosti barev – ovoce, barvy v přírodě/Na sadaře…./

-mačkání a stříhání papíru, skládání rozstříhaných obrázků,výroba jablíček, ovocného stromu

zeleniny z papíru

-společenské hry, námětové hry (na lékaře, domácnost, na obchod….)

-využít při tvoření přírodního materiálu a plodů,vyzdobit si třídu symboly podzimu /Jaké šaty./

-obrázky z kaštanů a jiných přírodnin

-nebát se využít velkou plochu papíru,hra s barvami,správné zacházení se štětcem

-experiment s barvou – obtisky listů, „náš strom“-tisk z výšky

-zpěv s doprovodem rytmických nástrojů – hra  s melodií a  písničkami o podzimu /p. Jenčková/

-procvičovat rozklad slov na slabiky ,vytleskávání slov a říkadel,slovní hádanky

-naučit se jednoduchou básničku, říkanku – hra na tělo

-práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-porovnávání množství, velikosti, početní představy – více-méně-stejně,malý,větší, největší….

-vytváření časových představ – den,noc,roční období,vliv slunce na střídání ročních období

-správně označovat přírodní jevy – hry ,pokusy, pozorování venku – slunce, mraky, vítr, déšť,blesk a hrom

-drakiáda, hra na dráčky, na vítr

-v rámci vzdělávací nabídky využijeme her námětových, pohybových, hudebních i   dramatických činností

-loučení se zvířaty, která se chystají na zimu

-chodit po šikmé ploše i vyvýšené rovině, překážková dráha

-zaujmout místo v útvaru – kruh, zástup, řada

-cvičit výdrž ve stoji jednonož a poskoky na jedné noze

-procvičovat převaly

-zvládat základní dovednosti s míčem

-pozorování prací na poli i na zahradě,rozhovory

-sbírání kaštanů a jiných přírodnin a následné hry s nimi

-návštěvy lesa,pozorování života a barev v přírodě,tvarů listů, plodů, rozlišování stromů

 

Vytvoříme základy především  těchto klíčových kompetencí

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální, hodnotíme je v osobních portfoliích 1.kompetence k učení

2.kompetence k řešení problémů

3.komunikativní kompetence

4.činnostní a občanské kompetence

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • vytváření zdravých životních návyků
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • rozvoj tvořivosti,tvořivého myšlení,tvořivého sebevyjádření
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • získání relativní citové samostatnosti
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu – jíst ovoce a zeleninu, omýt si je před konzumací…
 • vytvoření základů aktivních postojů k životu
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, umět zacházet s výtvarnými pom. a materiály
 • přizpůsobit, či provést jednoduchý pohyb podle vzoru
 • umět zaujmout místo v útvaru
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • správně vyslovovat
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, vyjádřit myšlenku, nápad
 • vést rozhovor – naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, ptát se
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, neodbíhat od činnosti
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit – umět a uspořádat porovnávat předměty, třídit je
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,navazovat dětská přáteltví
 • spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá pravidla
 • pochopit, že každý má ve třídě svou roli, podle které je třeba se chovat
 • adaptovat se na život ve školce, řídit se základními pravidly jednání ve skupině, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu
 • vnímat přání a potřeby druhých,mladších a potřebných
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, chovat se přiměřeně bezpečně ve školce i venku
 • všímat si změn v přírodě, mít povědomí o tom,jak chránit přírodu
 • uvědomit si , že příroda kolem nás se mění v souvislosti s ročními dobami
 • mít poznatky o zvycích a tradicích v naší vsi
 • vědět,že ovoce obsahuje vitamíny a před jeho konzumací je třeba dodržet hygienu
 • vědět, že ovoce a zelenina je součástí zdravého stravování

 

Podtémata:                

Jak se zajíc stal zahradníkem

Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin

Krtek a sluníčko

Krtek a drak

Jak se stromy a keře loučily se zvířátky

 

 

Integrovaný blok č.3 – Krtek a vánoce

Časový rozsah :prosinec

Základní  charakteristika

S adventem přichází čas tajemství, čekání a příprav.

Tohoto období využíváme zejména k citovému působení

na děti,posilujeme vztah k rodině,podporujeme vznikající kamarádské vztahy mezi dětmi.

Vyprávíme si o přicházejících svátcích,o lidových zvycích,tradicích.Vyzdobíme si celou školku,vyrábíme dárky pro rodiče i kamarády ,čekáme a připravujeme se na vánoční čas.

 

Naším záměrem je uvést děti do světa tradic a kultury typické pro toto období ,  umožnit jim

aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Pobytem na zdravém zimním vzduchu chceme posilovat zdraví a fyzickou odolnost dětí.

 

Činnosti:

-vyzdobit si adventně třídu, celou školku

-vyrobit svým blízkým dárek pro radost

-číst dětem pohádky a příběhy spojené s tímto obdobím,hodnocení jednání postav

-rozhovory – koho se máme a nemusíme bát

-pojmenování předmětů denní potřeby – co se ukrývá v punčoše

-hra na důvěru /anděl stážný…/

-rozšiřovat používání přídavných jmen, hledání protikladů

-seznámení s příběhem narození Ježíška

-třídění, vytváření skupin, procvičování, určování počtu

-smyslové hry/vůně čerta,anděla…/, námětové hry, pohybové hry s jednoduchými pravidly

-zkoušet nové výtvarné techniky- např. tisk z koláže….

-experimentování s barvou

-cvičit lepení, stříhání, navlékání

-poznat, co je nebezpečné a co není – společné diskuse

-naučit se básničky,říkanky,spojit je s pohybem

pohybové hry s pravidly

-připravit si kulturní program pro rodiče

-zpívat písničky s doprovodem hudebního nástroje-koledy

-procvičovat hod horním obloukem, hod na cíl

-cvičit běh ve dvojicích s vyhýbáním, poskoky na jedné noze

-pozorovat změny v přírodě

-krmit ptáky za oknem, zvěř u krmelce ,ozdobit stromek ptáčkům

-experimentovat s rychlením větviček – Barborky

-učit se rozeznávat jehličnaté stromy

 

 

 

Vytvoříme základy především těchto klíčových kompetencí

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální, hodnotíme je v osobních portfoliích

1.kompetence k učení

2.kompetence komunikativní

3.sociální a personální

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • uvědomění si vlastního těla zejména ve spojení s hudbou
 • rozvoj komunikativních  dovedností a kultivovaného řečového projevu
 • rozvoj tvořivosti – tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet a city plně prožívat
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance a vzájemného respektu)
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

 

Očekávané výstupy:

 • umět zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
 • držet správně tužku s uvolněným zápěstím
 • zvládnout základní pohybové dovednosti e v různém prostředí
 • koordinovat lokomoci, umět sladit pohyb s hudbou a se zpěvem
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • zapamatovat si jednoduché básničky,písničky a reprodukovat je,,zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • dodržovat pravidla konverzace – řečovou kázeň
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, umět příběh převyprávět
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí
 • posoudit početnost dvou souborů a určit počet do šesti (o kolik)
 • záměrně se soustředit na činnost,jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vědět,že tradice s Mikulášem je pro děti radost a zábava
 • uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás
 • vnímat,co si druhý přeje a vycházet mu vstříc, mít ohled na druhého
 • vědět,že obdarovat je stejně pěkné jako je být obdarován
 • vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností
 • vzájemně komunikovat,spolupracovat, respektovat názory ostatních dětí,domlouvat se
 • umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků ve společenství druhých, spoluvytvářet pohodu
 • umět spoluvytvářet pohodu prostředí

 

Podtémata:

Jak krtek potkal čerta

Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce

 

Integrovaný blok č.4 Zima u krtečka

časový rozsah : leden

 Charakteristika

I v zimě je nám dobře na světě.Rybníky jsou zamrzlé,všude je sníh a mráz a ten umí štípat do tváří.Ale nám to nevadí,protože se teple oblečeme,vezmeme si sáně nebo boby a vyběhneme na kopec, postavíme sněhuláky. Nezapomínáme na to,že ne všem je v zimě tak krásně,krmíme ptáky,chodíme do lesa a hledáme stopy zvěře.

 Naším záměrem je probouzet zájem o zimní hry a činnosti,zlepšovat tělesnou zdatnost, děti by se měly dozvědět o tom, co člověku může být nebezpečné, uvědomit si nebezpečí.Chceme posilovat a obohacovat vzájemnou komunikaci dětí, pěstovat jejich volní vlastnosti zejména k dokončení započaté činnosti.Tohoto zimního období chceme využít ke stimulaci a osvojování vzdělávacích dovedností, zejména u dětí, které se chystají k zápisu do základní školy

 

Činnosti

 • upevňovat časovou orientaci –roční období,časová posloupnost/hry „Co se děje….
 • pohybové hry s pravidly a říkadlem
 • procvičovat zejména s nejstaršími dětmi zavazování kličky, samostatnost při oblékání, vědět, jak se oblékat na zimu – hra Kdo je rychlejší
 • lokomoční pohybové činnosti a veškeré činnosti sportovní- i venku
 • provádět pokusy s vodou – led,sníh,ohřívání
 • poslech pohádek, rozhovory, hodnocení postav
 • rozvíjení slovní zásoby – přídavná jména – jaký jsem, jak je ti,sněhuláku…
 • skládání mozaiky
 • námětové, konstruktivní hry
 • při manipulaci s předměty porovnávat váhu, velikost, tvar,třídění podle velikosti, počítání – sněhuláci, procvičovat geometrické tvary
 • procvičovat správnou techniku stříhání,lepení a vytrhávání papíru-sněhuláci,vločky,ptáci v krmítku
 • experimenty s barvou – voskovka +vodovky, inkoust – zmizík, malba-Paní Zima
 • procvičovat orientaci v prostoru – pojmy pod,nad,vedle, starší –vpravo x vlevo
 • -v rámci vzdělávací nabídky využijeme her námětových,pohybových,hudebních i dramatických činností
 • zpívat písně se zimní tematikou-zrychlovat a zpomalovat tempo v písních
 • hry společenské i konstruktivní
 • procvičovat střídání běhu,chůze,lezení,plazení – změny na daný signál
 • procvičovat skoky s místa i s rozběhem, soutěže družstev,proudová cvičení
 • házet do dálky i na cíl míčem,papírovou i sněhovou koulí
 • orientovat se v zimním terénu,pozorovat stopy ve sněhu, vytvářet labyrinty ve sněhu
 • stavět sněhuláky,iglú,klouzat na ledu,sáňkovat,bobovat
 • nejenom při vycházkách se dozvědět něco o životě zvěře v lese a o ptácích v zimě
 • krmit ptáky,lesní zvěř

 

Vytvoříme základy především těchto klíčových kompetencí

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální, hodnotíme je v osobních portfoliích

1.Kompetence k učení

2.Kompetence k řešení problémů

3.Kompetence činnostní a občanské

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojit si věku přiměřených praktických dovedností – sebeobsluha především při oblékání a svlékání, dovednosti při práci s technickým materiálem
 • rozvoj pohybových schopností, fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností
 • vytvářet pozitivní vztah k učení, podpořit zájem o učení
 • získání sebevědomí,sebedůvěry
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • respektovat pravidla při hrách i soutěžích
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • spolupracovat s ostatními,nechat si poradit od ostatních dětí
 • vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,s živou i neživou přírodou,
 • aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí, zvládat jeho změny
 • vytváření pozitivního vztahu k místu, kde žiju
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy

-zvládnout sebeobsluhu,postarat se o sebe a své osobní věci,oblékat se,svlékat

-být pohybově aktivní po delší dobu /10 min. a více/ v řízené i spontánní aktivitě

-zvládat jemnou motoriku nejenom při práci s grafickým a výtvarným materiálem

-nacházet v zimním období nejen krásu přírody,ale i možnost sportování,umět se pohybovat na sněhu i ledu,chovat se bezpečně

-porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku

-učit se nová slova, aktivně je používat

-chápat základní číselné a matematické pojmy,elementární matematické souvislosti

-chápat prostorové pojmy

-řešit problémy,úkoly a situace,přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch

-prožívat radost ze zvládnutého

-vyvinout volní úsilí,soustředit se na činnost a její dokončení

-umět komunikovat s dětmi i s dospělými, obracet se na dospělého o pomoc a radu

-umět se chovat tak,abych neohrožoval zdraví své i ostatních

-spolupracovat s ostatními,respektovat potřeby jiného dítěte

-dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fair

-chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, s ohledem na druhé

-zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, chovat se bezpečně

-pomáhat pečovat o okolní životní prostředí-být k přírodě citlivý

Podtémata:

Krtek a sněhulák

Zimní sporty

 

 

Integrovaný blok č. 5 Jak se chtěl krtek dozvědět všechno o lidech

Časový rozsah: část ledna, únor,část  března

Charakteristika:

S pomocí krtečka a jeho kamarádů se dozvíme spoustu věcí o zázracích v lidském těle, o tom, jak fungují lidské smysly, jak se můžeme bránit nemoci a tím zároveň chránit své zdraví. Některé situace nás  inspirují k tomu,abychom se zamysleli nad ochranou,péčí o zdraví své i zdraví  kamarádů.Chceme dětem objasnit,jak důležitá je správná  výživa,pohyb na čerstvém vzduchu ,co je to pitný režim,jak si vytvořit zdravé životní návyky.

Naším záměrem je zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, vést děti  k zdravým životním návykům a k péči o zdraví vlastní i zdraví ostatních

 

Činnosti:

 • poslech příběhů – práce s textem,vyprávění
 • práce s obrázky,s encyklopedií
 • námětové hry – zejména na lékaře,kuchaře
 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí/My dáme ruku…Dotkni se země
 • říkanky s hrou na tělo
 • činnosti zaměřené na poznávání vnitřních orgánů a jejich funkcí
 • hra Počítej pomocí prstů
 • činnosti směřující k ochraně zdraví,osobního bezpečí
 • zdravotně zaměřené činnosti – vyrovnávací, protahovací,uvolňovací,dechová a relaxační cvičení
 • zdolávání překážkové dráhy, pravidelné pohybové hry s pravidly
 • hry na tělo, smyslové a psychomotorické hry
 • hry s poznáváním smyslů – Kde máš smysly, Zahrada (ne)smyslů, Na kuchaře,Važme si svého zdraví
 • analyticko-syntetické činnosti – rýmování, počet slavik ve slově
 • nácvik básně doprovázené pohybem Mám dvě uši….Sestry Pravá a Levá…
 • obkreslování těla kamaráda
 • kresba portrétu – Tak to jsem já
 • experimenty s barvou – barevné otisky dlaně – máváme všem kamarádům
 • Co škodí bakteriím a virům, co jim prospívá – hra na tělo
 • malování bakterií a virů
 • Koláž:Tlouštík Jarmil a sportovec Véna- stříhání, nalepování, třídění
 • činnosti zaměříme na rozvoj smyslového vnímání,smyslové i psychomotorické hry
 • hra Cesta bakterií a virů do těla, Bacil Cecil
 • při cvičení se zaměřit na správnou techniku dýchání,na správné držení těla,uvědomovat si své vlastní tělo
 • delší vycházky do přírody,turistika

 

Vytvoříme základy pro rozvoj především těchto klíčových  kompetencí:

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální,hodnotíme je v osobních portfoliích

1.činnostní a občanské

2.sociální a personální

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu
 • osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému
 • podpora zájmu o učení
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • vytváření prosociálních postojů/tolerance, respektu, přizpůsobivosti/
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí
 • vytvoření základů aktivních postojů k životu
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • osvojení si dovedností potřebných k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi

 

Hlavní očekávané výstupy:

      -    zachovávat správné držení těla

      -    zvládnout jemnou motoriku

      -     zvládnout základní pohybové dovednosti, koordinovat lokomoci a další polohy a 

            pohyby těla

 • vypěstovat v dětech správné návyky,které jsou důležité pro zdraví vlastní i zdraví

ostatních

-    rozlišovat, co prospívá zdraví a co ne

 • pojmenovat části těla,některé orgány,znát jejich funkce,mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • umět se chovat tak,abych neohrožoval zdraví své i ostatních, jak se zachovat v případě nebezpečí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 • sluchově rozlišovat začáteční hlásky ve slově
 • utvořit jednoduchý rým
 • vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k ostatním
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • spolupracovat s ostatními
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas,říci ne v situacích , které to vyžadují
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, ale s ohledem na druhé
 • dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě
 • odmítat společensky nežádoucí chování
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi,umět požádat o pomoc pro sebe i kamaráda
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

 

 

Podtéma:

Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech

Jak pejsek vyčenichal krtka

Krtek léčí zajíce

 

Integrovaný blok č. 6  - Krtek a pohádka

 

Časový rozsah: březen                                                                              

Základní charakteristika

I krtek má rád pohádky.Pomocí pohádek,dramatických činností,vyprávění a

rozhovorů se učíme domýšlet a prožívat zdánlivě nepodstatné detaily pohádky,

vnímáme kouzelnou atmosféru celé pohádky, rozeznáváme, co je dobré a co špatné, prožíváme „nanečisto“ úzkost  z tajemné skutečnosti a radost překonávat překážky.

Pomocí dramatizace vyjadřujeme pocity pohádkových postav,pantomimou vyjádříme, to co nemůžeme slovy.

Naším záměrem je podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jeho intelekt,řeč a kreativitu. Chceme děti uvést do světa kultury a umění a umožnit jim  aktivně se podílet na utváření společenské pohody posilujeme jejich sebevědomí při div.vystoupení pro rodiče.

 

Činnosti

-seznamovat se s dalšími klasickými pohádkami,sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách

-vyprávět pohádku,využívat jí k dramatizaci

-skupinová konverzace

-učit se orientovat v knihách

-postupná dramatizace – vyjádření pocitů postav,pantomima , improvizace,pokus o znázornění dobra x zla, vzájemná spolupráce

-zdolávání překážkové dráhy – cesta za určitým cílem – i venku

-vytváření pohádkových postav,kulis z netradičního materiálu, stříhání,lepení,skládání,zapojení fantazie

-vykreslování omalovánek,grafomotorika,kreslení obrázkového seriálu

-činnosti zaměříme se na rozvoj smyslového vnímání,smyslové i psychomotorické hry

-určit a sledovat předem danou cestu,vyhledávat cestu nejkratší a nejdelší

-hry se slovy,rýmování,hádanky

-rozlišovat dynamiku v písních

-hry pro rozvoj vůle a sebeovládání

-zdravotně zaměřené činnosti – pravidelné cvičení protahovací,vyrovnávací,uvolňovací,dechová a relaxační cvičení

-ztvárnění  pohádky různými výtvarnými technikami,malování  temperovou barvou,kolorovaná kresba

-procvičování orientačních pojmů – první,poslední,před,za…..

-vystoupení pro rodiče

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,hudební,dramatické)
 • rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních/naslouchání,pozorování/ i produktivních/vyjadřování,výslovnost/
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě-získat sebevědomí, sebedůvěry
 • posilování dovednosti podřídit se rozhodnutí celé skupiny,respektovat potřeby ostatních
 • vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • vytvářet základy aktivních postojů ke kultuře a umění
 • osvojit si poznatky, jak se chovat bezpečně

 

 

Vytvoříme základy především pro rozvoj těchto kompetencí:

 

1.kompetence k učení

2.kompetence k řešení problémů

3.komunikativní kompetence

4.sociální a personální kompetence

 

Očekávané výstupy 

-umět zacházet s běžnými předměty denní  potřeby, výtvarnými pomůckami a materiály,

jednoduchými hudebními  nástroji, běžnými pracovními pomůckami

-vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

-pohybovat se rytmicky

-sladit pohyb se zpěvem

-zapamatovat si pohádku, umět sledovat a vyprávět  pohádku,rozlišit dobro a zlo

-domluvit se slovy, gesty, improvizovat

-umět uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

-vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

-umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků,své prožitky zachytit a vyjádřit slovně,výtvarně

-zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,dramatickou improvizací)

-přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch

-chovat se citlivě a ohleduplně k méně průbojným dětem

-umět spolupracovat s ostatními, vzájemně se domluvit

-porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

-pozorně poslouchat literární text, vnímat kulturní a literární podněty

-zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne)

-umět vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností

-uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat

-spoluvytvářet pohodu prostředí

Podtémata

O perníkové chaloupce

O kohoutkovi a slepičce

Integrovaný blok č. 7 –Krtek a jaro

Duben, květen

Základní charakteristika

Ani se nestačíme divit!!! Chvilku svítí sluníčko,pak zase padá sníh.Ale krteček a jeho kamarádi už vědí, že jaro se blíží,a společně sena něj moc těší.Sníh taje,řeky a rybníky jsou plné vody,nastávají velké změny.Příroda se probouzí ze zimního spánku..Rychle pučí stromy,vyrůstají první květiny,zvířatům se rodí mláďátka.

Provází nás doba příprav na  Velikonoce, svátečně si vyzdobíme školku, užijeme si spoustu legrace při vítání života v novém cyklu.Začíná světlejší a teplejší polovina roku.

 

 Naším záměrem  je zakládat u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v jarním období, stimulovat a podporovat růst a neusvalový vývoj dětí prostřednictvím aktivit typických pro toto období. Děti by se měly dozvědět  jak chránit naší planetu Zemi.

 

Činnosti

 • hledat v přírodě první známky jara,pozorovat a vyprávět o změnách v přírodě
 • pohybové hry/Sluníčko rozpouští sníh…/ a s říkadly Vyháníme zimu….
 • zdolávání překážkové dráhy, cvičit kotoul
 • procvičovat křížené pohyby
 • poslech pohádek,hodnocení postav, rozhovory
 • vyprávění nad obrázky
 • hry na vyhánění zimy, přivolávání jara – práce s říkadlem, hry na tělo
 • tvoříme sluníčko /stříhání, nalepování- mozaika, květiny z papíru a ruliček
 • výroba jarních šátků, jarní tanec se šátky
 • procvičovat časové představy – hra s obrázky, přiřazování barev k roč.období
 • rychlení větviček, budíme semínka /hrách, řeřicha, pšenice/
 • třídění semínek, jak vyroste ze semínka rostlina – co potřebuje rostlina k životu
 • skládání obrázků
 • hry na cvičení hmatu /hledej správné semínko…, sluchu ….hláska nás probouzí
 • hry s obrázky – poznávání květin
 • jak se probouzejí stromy a keře-pozorování, malování, tvoření
 • vyzdobit si třídu,experimentovat s barvami a technikami při barvení vajíček
 • pomoci při úklidu školní zahrady po zimě, starat se o záhony
 • vyprávět zážitky z domova spojené s Velikonocemi a jarem
 • barvení vajíček, zdobení třídy
 • analyticko-syntetické činnosti – první hláska, počet slabik, rýmování
 • seznamování dětí s životem hmyzu při hrách
 • hra na zvířátka a jejich děti
 • doprovázet píseň na rytmické hudební nástroje,zpěv s klavírem, melodická cvičení
 • pozorovat první jarní květiny,hledat venku i v encyklopediích
 • kresba postavy
 • pochopit a zapamatovat si krátký literární text
 • výroba dárku a přání  pro maminku
 • pozorování mraveniště
 • pozorování mláďat – zvířata u Horálků…
 • hry s míčem, na kuželky, na panáka
 • hry s lanem

 

Vytvoříme základy pro rozvoj především těchto kompetencí

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální,hodnotíme je v osobních protfoliích.

 1. Kompetence k učení

2.komunikativní kompetence

3.kompetence k řešení problémů

4.kompetence činnostní a občanské

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení – výtvarné, hudební,pohybové i dramatické
 • rozvoj poznatků a dovedností umožňujících pocity a prožitky vyjádřit
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj kooperativních dovedností, radost ze spolupráce
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • osvojení si poznatků o prostředí,v němž dítě žije
 • rozvoj estetického společenského vkusu
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách
 • rozvoj schopnosti aktivně se přizpůsobit společenskému prostředí

 

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci oka i ruky, procvičit prsty a část ruky
 • kreslit,malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit
 • umět provádět jednoduché pohyby podle vzoru učitelky
 • házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
 • doprovázet pohyb zpěvem (při pohybových a tanečních hrách)
 • soustředěně poslouchat četbu
 • pomocí her se slovy rozvíjet jazykové dovednosti
 • zapamatovat si básničku a reprodukovat jí
 • samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky
 • používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, popsat situaci
 • poznat napsané své jméno
 • utvořit jednoduchý rým,chápat jednoduché hádanky
 • rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
 • rozlišit barvy předmětů – základní i odstíny, tvary a vlastnosti objektů
 • umět nakreslit figuru /lidskou a zvířecí/ se všemi detaily
 • mít poznatky o rostlinné i živočišné říši
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, umět chránit faunu i floru
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • vědomě využívat všech smyslů,záměrně pozorovat,všímat si
 • vnímat,co si druhý přeje nebo potřebuje,vycházet mu vstříc
 • spolupracovat s ostatními
 • pochopit funkci rodiny a jejích členů
 • utvořit si základní představu o společenských normách
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností
 • uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

 

Podtémata

Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

Krtek a semínko

Velikonoce

Jak krtek se zajícem budili ježka

 

 

Integrovaný blok č. 8 – Jak se  krtek těší na léto

červen

 

Základní charakteristika

Společně s krtečkem se radujeme  z teplého počasí,které nás láká k hrám a delším vycházkám do přírody i k výletům.. Chceme  co nejvíce zpříjemnit dětem i dospělým poslední

dny školního roku, splnit jim přání poznávat neznámé a tajemné věci a prostředí.

Činnosti budou přenášeny ven.

Naší záměrem je  posílit citové vztahy, podporovat kamarádské vztahy,plně si užívat,získat pohodu,pocit sounáležitosti,užít si legraci a trochu dobrodružství, ale uvědomit si vlastní zodpovědnost.

 

Činnosti

 • konstruktivní a společenské hry
 • prstová cvičení, hry pro rozvoj grafomotoriky
 • cvičení na dané téma
 • pohybové hry s danou tématikou – reakce na signál
 • hledání v encyklopediích, hra s počítačem, sledování TV Kostičky-diskuse
 • výtvarné činnosti zaměřené na dané těma
 • kreslení křídou na chodník
 • hry s lanem – přeskok, podbíhání, míčové hry venku i ve třídě
 • zdolávání překážek ve školce i venku
 • praktické pokusy s přírodním materiálem,vodou (živá i neživá příroda-zákonitosti)
 • seznámit se s dalšími výtvarnými technikami
 • zvukové hádanky
 • společně vyzdobit třídu,zahradu na oslavu MDD
 • při společných hrách i ind. činnostech vytvářet skupiny podle stejných znaků
 • procvičovat pravidla chování na silnici,reagovat na světelné signály,poznávat dopravní prostředky, dopravní značky
 • třídění dopravních prostředků
 • učit děti předcházet nebezpečí,úrazům
 • kognitivní činnosti – (kladení otázek a hledání odpovědí,diskuse nad problémem,vyprávění,poslech,objevování)
 • společné výlety,dlouhé vycházky do přírody,hry s ekologickou tématikou-co do přírody nepatří,na stopaře
 • procvičovat různé způsoby lezení
 • zdolávat překážkové dráhy ve školce i v přírodě
 • míčové hry s pravidly
 • otužovat se při hrách s vodou

Vytvoříme základy především pro rozvoj těchto kompetencí

Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální,hodnotíme je v osobních portfoliích

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů

3.komunikativní kompetence

4.sociální a personální kompetence

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření pozitivního vztahu k učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti,radosti z objevování
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • osvojení si poznatků týkajících se bezpečnosti v dopravním provozu i v neznámém prostředí
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj poznatků,schopností a dovedností umožňujících pocity,získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitostí se světem,s živou a neživou přírodou,lidmi,

společností,planetou Zemí

 

Očekávané výstupy

 • chovat se tak,aby v různých situacích neohrožovalo zdraví a bezpečí své i druhých
 • postarat se o své osobní věci
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí
 • překonávat překážky různým způsobem /plazit se , skákat, lézt/
 • vědět,jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu,mít základní představu o dopravních prostředcích
 • správně reagovat na světelné a akustické signály
 • formulovat otázky, odpovědi
 • dorozumět se verbálně i neverbálně
 • soustředit se , dokončit činnost
 • odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
 • spolupracovat s ostatními
 • nebát se požádat o radu , o pomoc
 • poznat napsané své jméno
 • orientovat se v prostoru, v řadě i v časových údajích
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí
 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • vnímat svět jako rozmanitý,pozoruhodný,pestrý a různorodý

 

Podtémata

Krtek a doprava

Jak krtek pomáhal dešťové kapičce najít kamarádky

 

 

 

Doplňkový program:Preventivní výchova

časový rozsah: v průběhu celého roku

 

Základní charakteristika:

K vytvoření tohoto doplňkového programu nás přiměly některé závažné problémy naší společnosti. Děti se budou seznamovat s tím,  jak se vyhnout nebezpečné situaci, jak ji řešit, jak si v případě nutnosti  přivolat pomoc, jak si vzájemně pomáhat.Také se dozvědí, co je to šikana, co mohou způsobit alkohol a drogy.

 

Naším záměrem je vést děti ke zdravým životním návykům a postojům a umožnit jim aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve své sociálním prostředí

Činnosti:

 • poslech příběhů vydaných v edici „Preventivní výchova“
 • seznamování s písněmi navazujícími na tyto příběhy
 • dramatické činnosti- předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích
 • hra s maňásky
 • společné diskuse a rozhovory
 • simulování různých situací, hra „Co by se stalo, kdyby“
 • námětové hry – na doktora, na policistu, na záchranáře, na hasiče, na domácnost,na dopravu

sledování TV Kostičky

 • zdolávání překážkové dráhy ve třídě i v přírodě
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině
 • pohybové hry s pravidly
 • příležitostné návštěvy různých institucí (policie, hasiči…)
 • možnost účasti dětí na kurzu bruslení a plavání

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti a zájmu)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj úcty k životu

 

 

 

Očekávané výstupy

 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí / ve vodě, na sněhu, na ledu – podle možností/
 • mít povědomí o významu péče o zdraví a čistotu, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • vést rozhovor
 • řešit problémy, úkoly a situace
 • umět říci ne v situacích,které to vyžadují (v ohrožujících,neznámých či nebezpečných situacích)
 • bránit se projevům násilí
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat nečekaně a proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí ostatních
 • chovat se bezpečně doma i na veřejnosti

 

 

 

                           

Situační učení

Při různých příležitostech – narození sourozence,narozeniny,návštěva divadla,výlety…. budeme využívat situačního učení.

 

 

Prázdninový čas naplníme činnostmi,které vedou k celkové relaxaci dětí a k získání příjemných zážitků v kruhu svých kamarádů – budeme  si hrát  programem Indiáni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

Vyhledat v textu

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

143733
strizovice_foot