Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 
Informace o zpracování osobních údajů, které zpracovává
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR),
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 v roli správce a zpracovatele osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rámci svých činností na úseku výkonu agendy dané zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění..

V postavení správce zpracovává Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 osobní údaje svých zaměstnanců.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobní údaje subjektů údajů (dále jen „osobní údaje“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), (dále jen GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 přijala taková opatření a pravidla, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů spravovaných a zpracovávaných. Ochranou osobních údajů je míněno zajištění důvěrnosti spravovaných a zpracovávaných osobních údajů, jejich integrity, dostupnosti a dalších bezpečnostních aspektů všech osobních údajů v míře potřebné pro činnost organizace, a to v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

Za účelem ochrany osobních údajů je v rámci Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39 definován tzv. systém řízení ochrany osobních údajů, fungující v souladu s interními směrnicemi a se Směrnicí o nakládání s osobními údaji (dále jen „Směrnice“).

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobních údaje v držení nebo ve správě organizace, bez ohledu na jejich podobu (tištěnou, psanou, uloženou elektronicky, odesílanou poštou, předávanou elektronicky, ústním podáním, telefonem, faxem apod.) a pouze po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem a v souladu se Směrnicí.
Systém ochrany osobních údajů definovaný Směrnicí je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR.
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 má zpracovány Záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 GDPR, které jsou pravidelně aktualizovány. Jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39, jako správce osobních údajů, má uzavřené se zpracovateli osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů či dodatky ke stávajícím smlouvám ve smyslu čl. 28 GDPR. Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39, jako správce osobních údajů, využívá ke zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna řádná ochrana práv subjektu údajů.
Zákonnost zpracování

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobní údaje pouze na základě právem aprobovaných právních titulů, jimiž podle č. 6 odst. 1. GDPR jsou tyto právní tituly:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; tento souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný
projev vůle, kterým subjekt osobních údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů v případě, že správce osobních údajů nemá jiný (níže uvedený) právní titul k jejich zpracování. Subjekt osobních údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvoláním souladu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu je subjekt osobních údajů o tomto informován. Odvolání souhlasu je stejně snadné jako jej poskytnout.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s legitimním účelem, v souladu s příslušným právním titulem pro zpracování a nejsou a nesmí být zpracovány k jinému účelu.

Kategorie osobních údajů
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracování tyto kategorie osobních údajů:
- Identifikační a kontaktní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis,
- Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, tj. zejména osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu či sociální situaci subjektu osobních údajů. Tyto osobní údaje zpracovává Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 v přísném režimu v souladu s čl. 9 odst. 2. GDPR.

Práva subjektu osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo
- na přístup k osobním údajům,
- na opravu a výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování,
- na přenositelnost osobních údajů a
- právo vznést námitku.
Práva subjektu osobních údajů jsou podrobně definována v kapitole III GDPR.
Tato práva může subjekt osobních údajů uplatit u Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39. K uplatnění práv subjektu osobních údaje je nezbytně nutné prokázání totožnosti subjektu osobních údajů.

Žadatel může požádat
osobně, při osobním podáním žádosti je nutné prokázat totožnost,
písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem
e-mailem s elektronickým podpisem,
žádostí doručenou do datové schránky.
Bez náležitého ztotožnění subjektu osobních údajů nemůže Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 žádosti vyhovět.
Na základě žádosti poskytne Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 subjektu osobních údajů požadované informace o zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl. 12 až 15 GDPR,
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 je oprávněna v případech stanovených právním předpisem za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích požadovat od subjektu osobních údajů přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí informace, zejména pokud je žádost v určitém časovém úseku opakovaná.

Předání osobních údajů
Na základě právního titulu stanoveného GDPR či zákonem může Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 získané osobní údaje předat třetí osobě a to zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu.

Pověřenec
Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat u pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39 je COMPACT OFFICE s.r.o., IČ 281 17 166, Hradecká 167, Kunžak, 378 62. Kontaktní osoba a osoba vykonávající pověřence: Ing. Roman Fáber, kontakt pověřence: poverenec@compact-office.cz .

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

Vyhledat v textu

22. 9. Darina

Zítra: Berta

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

163434
strizovice_foot