Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020

 Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele Obec Střížovice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle podmínek a kriterií přijímacího řízení MŠ Střížovice, Vlčice 39.

Přijímací řízení na školní rok 2018/19 bude probíhat v mateřské škole v pondělí 6.května 2018 od 9.00 hodin.

Tyto dny si zákonní zástupci dětí vyzvednou v mateřské škole „Evidenční list dítěte“ „Přihlášku dítěte k zápisu“, a dále mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

Evidenční list i přihláška  musí být podepsána dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc. Řádně vyplněné dokumenty  předají zákonní zástupci osobně do 24.května 2019 zpět do MŠ.

Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na úřední desce  MŠ a na www.strizovice.cz   po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Rodiče si mohou dokument Rozhodnutí o přijetí též vyzvednout v mateřské škole po dobu zveřejnění seznamu.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Střížovice  na školní rok 2019/ 2020.

V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Vydal:

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Milena Bílá

 

 

Účinnost:

od 22.3.2019

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

   Ředitel/ředitelka Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
  2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 III. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte / starší má přednost /.

Pořadí

č.

Kritéria na školní r. 2018/2019

Bodové hodnoty

1.

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky

20

2.

Děti, které mají trvalé bydliště v obci Střížovice  a dovrší 3 let věku do 31.12.2018, dle věku od nejstaršího.

15

     

3.

Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.12.2018, dle věku od nejstaršího.

10

 4.

 Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do konce školního roku 2018/19, dle věku od nejstaršího.

 5

Celkový počet bodů

         50

 O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termínu.

 

 Ve Vlčicích, 22.3.2019          Milena Bílá, ředitelka mateřské školy

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

Vyhledat v textu

28. 3. Soňa

Zítra: Taťána

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

178140
strizovice_foot