Mateřská škola

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39 pro rok 2022 - 23

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

  1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:
  • které před začátkem daného školního roku /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným obecním úřadem ve Střížovicích, v případě cizinců místem pobytu
  • které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem Střížovice + děti, které nejsou na seznamu a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/

  • které nejdéle k 31. srpnu daného roku dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Dne 10. 3. 2023 vyhotovila Dana Urbánková
ředitelka MŠ