Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Školní vzdělávací program


 MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍŽOVICE,VLČICE 39

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

„NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ“

 

Číslo jednací: 31/17

 

Školní vzdělávací program byl zpracován na základě analýz podmínek, které škola pro vzdělávací proces nabízí a na základě pravidelné evaluační činnosti.

Podklady pro jeho zpracování připravila ředitelka mateřské školy ve spolupráci s ostatními pracovnicemi. Zahrnuty jsou i náměty a vyjádření rodičovské veřejnosti. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován na základě požadavků stanovených RVP PV. 

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2017

Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let od 1.9.2017 s pravidelnou aktualizací na základě

změn a evaluační činnosti.

 

 

ZPRACOVALA

 Milena Bílá,ředitelka Mateřské školy Střížovice,Vlčice 39,378 53 Strmilov

Jihočeský kraj

Obsah:                      

 

                        1.Představení MŠ – identifikační údaje

 

                        2.Obecná charakteristika školy

                        2.1Historie

                        2.2Současnost

                       

 

                        3.Popis podmínek vzdělávání a vytyčení záměrů

                        3.1Věcné podmínky

                        3.2Životospráva

                        3.3Psychosociální podmínky

                        3.4Organizace

                        3.5Řízení

                        3.6Pedagogické a personální zajištění

                        3.7Spoluúčast rodičů

                        3.8Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,dětí mimořádně

                             nadaných a dvouletých

 

4.Organizace vzdělávání

4.1 Vnitřní uspořádání

4.2 Charakteristika třídy

4.3 Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

4.4 Individuální vzdělávání

 

                        5.Charakteristika vzdělávacího programu

                        5.1Filozofie  školy

                        5.2Formy a metody

                        5.3Cíle a záměry

 

 

                        6.Plánované akce

                       

                        7.Vzdělávací obsah

                        7.1Integrované bloky

                        7.2Dílčí projekty

 

                        8.Systém evaluace

                       

 

1.PŘEDSTAVENÍ   MATEŘSKÉ   ŠKOLY

 

Identifikační údaje

 

Adresa:                      Mateřská škola Střížovice

                                     Vlčice 39

                                      378 53   Strmilov

 

Telefon:                        384 39 15 13

 

e-mail :                         ms.strizovice@tiscali.cz

 

IČO    :                            71 00 75 71 

 

bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s

                                     účet č.604222309/0800

 

právní forma:              příspěvková organizace

 

zřizovatel:                    Obec Střížovice

 •                          Střížovice 11

                                       378 53     Strmilov

 

statutární orgán:        ředitelka  Milena Bílá

                                    

 

ostatní zaměstnanci MŠ  :

                                      kvalifikovaná učitelka

                                      školnice

                                      vedoucí školní jídelny                                                                         

                                      kuchařka

                

 

               Zpracovala:Milena Bílá

2. Obecná  charakteristika školy

2.1.Historie

Provoz MŠ byl zahájen 1.2.1966. Jejím zřizovatelem a patronem byl závod Strojobal Rozkoš. 8.1.1979 musel být provoz mateřské školy z důvodu vysokého počtu dětí rozšířen o třídu v panelovém domě č.p.41.  Ta byla zrušena ve školním roce 1991.

1.9.1992 předává a.s.Obal Rozkoš mateřskou školu Obecnímu úřadu Střížovice.

V důsledku změn ve státní správě a samosprávě ve školství byla

mateřská škola  k 1.1.2003 vyřazena ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a stala se součástí příspěvkové organizace Základní škola Střížovice. Avšak provoz základní školy byl z důvodu  nízkého počtu dětí k 31.7.2005 ukončen a mateřská škola se stala od 1.8.2005 samostatnou příspěvkovou organizací.

 

2.2. Současnost

Nacházíme se v blízkosti panelákové zástavby na

na rozhraní vesnic Vlčice a Střížovice, nedaleko od Jindřichova Hradce. Umístění školy,lokalita,ve které se nachází /blízkost České Kanady/, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy. Krásné okolí i blízký les předkládají  bohatou nabídku pro pěší výlety a tak podporu zdraví dětí.

Jsme jednotřídka rodinného typu,kde pracují dvě zkušené, kvalifikované učitelky. Ty se snaží pro práci využívat  nejnovějších metod.

V současné době nabízíme na základě povolené výjimky pro děti 28 míst.

Výchovnou činnost realizujeme ve třídě (herna+pracovna,která současně slouží jako jídelna). Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem,rozmístění a vytvoření zázemí, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. 

Součástí školy je školní jídelna. Její kapacita je 40 obědů.  Kromě dětí a zaměstnanců sem dochází pro obědy v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci.

Výhodou mateřské školy je stálá ložnice pro odpočinek dětí.

Hygienické zařízení odpovídá podmínkám mateřských škol.

Na budovu mateřské školy navazuje prostorná zahrada,která nabízí možnosti pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Je vybavena velkou průlezkovou sestavou, pružinovými hopsaly,hřištěm, houpačkami, pískovištěm, tabulí na kreslení , zahradním domečkem. V roce 2014  jsme zde za pomoci rodičů vybudovali hmatový chodníček a kameniště. Svážný terén nám umožňuje v zimně bobování, v létě zde využíváme vodní skluzavku.

Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto zde realizujeme společná odpoledne s rodiči a dětmi.

Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem napomáhá klidnému chodu a kvalitní výchovně vzdělávací práci MŠ .

V roce 2008 získala mateřská škola dotaci z programu Finanční mechanizmy EHP/Norsko, díky které byly provedeny rozsáhlé opravy vodoinstalace i elektrického vedení, novou podobu získala školní kuchyně, WC a umývárny dětí, na střechu byly nainstalovány sluneční kolektory.

Další rozsáhlá oprava proběhla v roce 2014, kdy byla v celé budově vyměněna okna a vstupní dveře.

Silné stránky

Slabé stránky: nebude možné zajistit překrývaní učitelek na 2,5 hodiny.

3.Podmínky vzdělávání

 

Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli dle  možností  naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces.

 

3.1.Věcné podmínky

Budova je v dobrém stavu,vyhovuje současným hygienickým  podmínkám,je vytápěna centrálně plynovým kotlem.

Prostor celé mateřské školy zajišťuje bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno

v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky.

V herně je vhodný nábytek, umožňující dětem volný přístup k hračkám, knihovnička, relaxační koutek s boxem s úložným prostorem a čalouněním.

Prostor třídy je v rámci možností rozčleněn na koutky pro hru  – je nutné zanechat volné prostranství pro pohybové hry,cvičení  a jiné činnosti.

Třída je vybavena dostatkem hraček a pomůcek,které jsou pravidelně  obměňovány. Velký důraz klademe na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte. Průběžně doplňujeme tělocvičné nářadí a náčiní, současný stav je z hlediska prostorových možností uspokojivý.

Téměř celá MŠ je zařízena tak,aby děti mohly svobodně zasahovat do její výzdoby.

Odborná i dětská knihovna je dobře vybavena,pravidelně doplňovaná o nové tituly.

Prostory školní zahrady jsou velké, bezpečné, pravidelně udržované, vybavené herními prvky,viz kapitola Obecná charakteristika školy.

Školní kuchyně je vybavena tak, aby splňovala podmínky hygieny i praktičnosti.

Máme dobré technické zázemí.

Všechny vnitřní i vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Ve vstupním prostoru MŠ a v šatně jsou umístěny informační tabule pro rodiče a nástěnky,kam umisťujeme práce dětí.

Informace rodičům též poskytujeme na internetových stránkách www.strizovice.cz

 

 

 

 

3.2.Životospráva

 

Stravování dětí v naší mateřské škole je zajišťováno vlastní školní jídelnou.

Stravování  se řídí platnou legislativou v této oblasti a směrnicí ředitelky školy o školním stravování.

Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí. Ovocné, zeleninové talíře, možnost výběru nápoje v pitném režimu apod. 

Děti  nikdy  nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování.

Naším záměrem je,aby stravování nevnímaly pouze jako nutný příjem potravy, ale také jako společenskou událost.Chceme,aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla. Při svačině si  berou si jídlo samy, nápoj přináší učitelka. Pokud si dítě vybere jiný druh nápoje, oznámí tuto skutečnost a donese se vybraný nápoj.

Rovněž při obědě si děti u okénka zvolí množství jídla a odnesou si je na stůl.

Provozní řád školy nastavuje pravidelný interval mezi podávanými jídly.

V průběhu celého dne máme nastavený pitný režim, děti si z konvic nalévají do vlastních hrnečků nápoj, většinou mají výběr ze dvou druhů nápojů.

Donáška a konzumace potravin z domova v rámci  pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána.

V rámci podpory prevence proti zubnímu kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, zuby si také po obědě čistí.

Odpolední spánek využívají zvláště malé děti ,ostatní mohou podle potřeby odpočívat

nebo zvolit klidný program.

V rámci zdravého životního stylu poskytujeme dětem dostatek prostoru pro pohyb i pobyt na čerstvém vzduchu, děti jezdí v rámci nadstandartní nabídky školy na kurz bruslení a plavání

Pohyb zajišťujeme mnoha formami-pobyt na zahradě, vycházky do okolí  jsou 

dostatečně dlouhé,rozcvičky,relaxace,pohybové hry  jsou na denním pořádku

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy.

 

 

3.3.Psychosociální podmínky

 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Nově příchozím dětem usnadňujeme adaptaci na pobyt ve školce – možnost docházení na zahradu s rodičem před vstupem do MŠ nebo možnost přítomnosti rodičů v prvních dnech.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav počasí (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.).

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ani děti mladšího věku nejsou do spánku nuceny, ty s malou potřebou spánku odpočívají s hračkou. Pro starší děti je připravena kratší relaxace s pohádkou. I zde je respektována potřeba spánku či odpočinku. Ti, kteří nepotřebují příliš dlouhý čas na odpočinek, si podle vlastní volby vyberou klidnou činnost.

Děti zatěžujeme vždy  přiměřeně, v rámci jejich možností. Navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce ,díky laskavému přístupu

všech pracovnic se většina dětí do školky těší,panuje zde atmosféra klidu a bezpečí.

Děti nejsou zatěžovány,respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí,

učíme je ohleduplnosti,zdvořilosti a vzájemné spolupráci,pomoci.

Každé dítě má stejná práva,možnosti a povinnosti /držíme se pravidla „Respektovat

 a být respektován“

Nabízíme činnosti podle zájmu a vyspělosti dítěte,podporujeme důvěru v sebe sama,nevedeme je k nezdravé soutěživosti.

Používáme prostředky pozitivní motivace (věcnou zpětnou vazbu, posilování,povzbuzování, ocenění), učíme je pracovat samostatně i ve skupině.

 Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech..

Pro pocit jistoty, pohody a bezpečí vytváříme  pravidla vzájemného soužití,jejichž         porozumění dosahujeme zážitkovými metodami /komunitní kruh,scénky,dramatizace, pohádky,příběhy ze skutečného života……./

           

 • poměrně důsledně vyžadujeme dodržování těchto pravidel vzájemného soužití:
 • chováme se k sobě slušně
 • vzájemně si nasloucháme
 • chováme se ohleduplně k věcem,hračkám i zařízení školky
 • ukládáme hračky a pomůcky na své místo
 • při jídle mluvíme potichu a s prázdnou pusou
 • v budově školky chodíme pomalu, při hrách běháme tak, abychom nezranili sebe ani kamaráda
 • mluvíme tak,abychom nerušili ostatní při hře nebo při odpočinku
 • v umývárně co kdo nacáká, po sobě si utře

 

 

3.4.Organizace chodu školy

 

Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, provozním řádem,Školním řádem, právními předpisy.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ředitelky školy  o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na vývěsce Obce.

Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Příchod a odchod dětí není striktně vymezen, vychází z potřeb rodičů a dětí, avšak od 8.30 hodin do 12.30 hodin a od 13.00 do 14.00 se budova zamyká/ je nutné zvonit/. V případě požadavků rodičů na dřívější odchod dítěte z MŠ,musí tuto skutečnost zaznamenat na informační tabuli v šatně.

Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby byl poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi vyvážený.

Denní řád je pružný, vychází z potřeb dětí  i aktuálních situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Pravidelně zařazujeme cvičení,relaxaci,pohybové aktivity,využíváme prvky jogy, každé ráno se přivítáme v kroužku, zařazujeme komunitní kruh.

Naším úkolem je lépe promýšlet a zajistit plynulé navazování jednotlivých činností.

Pedagogické pracovnice  se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, uplatňují individuální přístup, vytvářejí portfolia.

Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě, dbáme na osobní soukromí.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám

 

3.5.Řízení školy

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Obec Střížovice.

Ředitelka  je statutárním orgánem tohoto právního subjektu.

Směrnice ředitele školy a pracovní náplně vymezují jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců.

Ředitelka vede pracovnice k týmové práci,zapojuje je do řízení školy,respektuje jejich názor,vytváří prostor k otevřené komunikaci.

Tvorba Školního vzdělávacího programu je výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců, vychází z  analýzy.

Ředitelka pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy zaměstnanců, motivuje je ke kvalitě vykonávané práce.

Vzhledem k tomu, že jsme malá školka, zařazuje ředitelka pedagogické rady nebo provozní porady 1x za dva měsíce.

Na spolupráci s rodiči se podílí všechny pracovnice.

 

Velmi dobrá  je spolupráce:

     -se zřizovatelem,naší společnou snahou je zkvalitnění

                                                prostředí mateřské školy

     -se Základní školou N.Wintona v Kunžaku-vzájemně se

            navštěvujeme,hodnotíme připravenost dětí na školní

            docházku,vytváříme společné programy pro děti

-s rodiči i ostatní veřejností – vystoupení dětí pro důchodce

                                                          vítání občánků, společné akce rodičů a dětí

            -s Pedagogicko – psychologickou poradnou v J.Hradci– besedy pro rodiče, vyšetření      dětí

 

3.6.Pedagogické a personální zajištění
 
V mateřské škole mají obě pedagogické pracovnice odbornou kvalifikaci.

Pedagogické pracovnice se sebevzdělávají, pokud provoz školy dovolí, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.

Každá iniciativa paní učitelky, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu

je vítána a maximálně podpořena.

Rozvrh pedagogických pracovnic je řešen nerovnoměrným rozvržením ve dvou týdnech stále se opakujících. Jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi .
                                                                                

3.7.Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou.

Již při podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, seznámit se s ŠVP PV.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naší společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou.

Poté následují naše společné akce v odpoledních hodinách v průběhu celého roku, které bývají doplňkem jednotlivých integrovaných bloků.

Snažíme se od vytváření pěkných  vztahů s rodiči, založených na otevřenosti a oboustranné důvěře. Chráníme soukromí rodiny,respektujeme odlišnosti.

O aktivitách školky jsou rodiče průběžně informování formou písemného sdělení v šatně,na internetu

nebo osobním rozhovorem.

V případně zájmu je umožněn vstup rodičů do třídy  a účast na některém vzdělávacím programu.

Rodiče mají možnost ovlivnit obsah vzdělávání přinesením knihy,CD,obrazového materiálu,

upozorněním na zajímavou akci.

Rodiče mají možnost seznamovat se s prací dětí především na nástěnkách v šatně.ale i

prostřednictvím fotodokumentace především na internetových stránkách.

Od rodičů si zpětnou vazbu opatřujeme pomocí dotazníků nebo osobním rozhovorem.


3.8.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných a dvouletých

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V naší mateřské škole se jedná o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění dítěte mezi ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP budou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, dalšího materiálního vybavení…). Budou zcela respektovány individuální potřeby takového dítěte (uzpůsobení jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku…). Učitelé vedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat a že i s ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Organizace dne a plánování činností jde v souladu s mírou postižení a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte – zprostředkovává kontakty s poradenským zařízením, učitelky pravidelně komunikují s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti se SVP bude zajištěn asistent pedagoga nebo osobní asistent, vždy ve spolupráci s PPP či SPC. Jedna učitelka absolvovala kurz logopedické prevence. V případě potřeby jsou učitelky připraveny vzdělávat se v dané oblasti formou DVPP.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, bude nejprve vypracován Plán pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích budou informováni i zákonní zástupci dítěte. Po stanovení diagnostiky bude probíhat stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek (doporučení poradenského zařízení). Mateřská škola bude vyhodnocovat pokroky dítěte a dávat zpětnou vazbu rodičům, pokroky

Bude konzultovat i nadále s odborníky.

 

Průběh vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných

V naší mateřské škole se řídí vyhláškou 27/2016 Sb.

V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento plán zpracovávají učitelky na jednotlivých třídách. Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení

V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně postupujeme takto:

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a rodičů dítěte zpracováváme IVP dítěte. Zde plánujeme, jakým způsobem budeme s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce. Za zpracování IVP je zodpovědná ředitelka školy.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných:

Mateřská škola vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jejich případné problémy řešeny zohledňováním potřeb, schopností i dovedností těchto dětí. Výběr jednotlivých činností je přizpůsobován tak, aby vždy maximálně vyhovoval specifickým potřebám a celkovým možnostem těchto dětí. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.Je výrazně uplatňovaný individuální přístup, učitelky podle potřeby úzce spolupracují s odbornými pracovníky PPP Jindřichův Hradec a Pelhřimov (logopedie, konzultace, besedy aj.).

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálníchpostojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 

 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:

 - Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory dítěte.

 - Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

- Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte.

 - Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 - S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, podílející se na provádění tohoto plánu.

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

 - IVP zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte.

 - IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice.

 - IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření

 - IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 - IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.

- Škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce podle §16 odst. 1. - 12                                                                                                         

zaměříme se na:

 • vytvoření takových podmínek, abychom byli schopni uspokojit i zvýšený zájem rodičů o umístění dětí v MŠ
 • vlastní organizaci provozu nadále řešit tak, aby vyhovovala potřebám výchovně vzdělávacího procesu, dětem i rodičům

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

V naší jednotřídní mateřské škole jsou děti ve věku 2 – 3 roky zařazeny do třídy s ostatními dětmi. Učitelé v této třídě mají pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie, v rámci možností se denně co nejvíce překrývají. Pro posílení pedagogického personálu by mohla být přijata chůva, která spolupracuje s učiteli, pomáhá zejména při sebeobsluze, se zajištěním osobní hygieny dětí, stravování a dohledu při hře.  

Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je věnován volné hře. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ, zejména po polních cestách. Všechny činnosti jsou voleny s ohledem na věk dětí, pokud pracujeme s celou skupinou (třídou), tyto děti se účastní aktivit pouze kratší dobu. Děti mají dostatek času na odpočinek.

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobný materiál a pomůcky, které by mohly být nebezpečné, jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky).

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • známé prostředí a nejbližší okolí
 • smysluplnost a podnětnost
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení
 • spontánní sociální učení (nápodoba)
 • prožitkové učení
 • učení hrou a činnostmi

4.Organizace vzdělávání

4.1 Vnitřní uspořádání školy

Výchovná činnost je realizována v jedné třídě pro děti ve věku od dvou do sedmi let.

Vnitřní uspořádání školy je plně dostačující stávajícímu počtu dětí.

 

4.2 Charakteristika třídy

Třída je heterogenní (smíšená). Časový režim dne je přizpůsoben potřebám dětí a vychází z podmínek třídy. Pokud to organizační důvody dovolují, tak se učitelé překrývají 2,5 hodin denně (při výchovně-vzdělávací činnosti, pobytu venku, stolování, hygieně  a individuální práci) .

 

Organizace dne     

6.30-8.45

Scházení dětí,hry podle volby a přání dětí,tvořivé hry,individuální vzdělávací aktivity,přivítání, pohybové chvilky

 

8.45  - 9.45

Hygiena,přesnídávka

Vzdělávací aktivity podle třídních vzdělávacích programů

    

 

9.45  - 11.45

Příprava na pobyt venku,aktivity a hry v přírodním prostředí

 

11.45 -12.30

Hygiena,oběd,čištění zubů

 

12.30 -14.45

Četba pohádky

Odpolední odpočinek,spánek

Vstávání individuálně

Práce s dětmi  nižší potřebou spánku nebo klidná činnost

Hygiena,svačina

 

14.45-16.00

Volné činnosti a řízené aktivity ve třídách nebo na školní zahradě

 

Denní program je pružný a přizpůsobuje se jak potřebám i přáním dětí, tak i situacím,které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel,polodenní vycházky i rozličné výlety.

4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se koná

vždy v květnu předchozího školního roku.

Kritéria pro přijímání dětí  jsou zveřejněna vždy před zápisem na www.stránkách a úřední tabuli školy. Za zveřejnění zodpovídá ředitelka mateřské školy(viz Kritéria pro přijímání do MŠ).

Vzhledem k naplněnosti třídy MŠ bývá vyhověno všem žádostem o přijetí.

4.4 Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda má být dítě individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Vždy by se tak mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření, přezkoušení
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce  nezajistil účast dítěte

u ověření, a to i v náhradním termínu.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5.Charakteristika vzdělávacího     programu

MOTTO. Nám se na tom světě líbí

5.1.Filozofie:

Chceme být zdravá,veselá školka,do které se děti

těší a naučí se v ní základům všeho,co budou potřebovat pro život.

Školka,kde se budou cítit bezpečně a která se stane místem příjemných

prožitků,her,kamarádství a pohody.

Vlastní vzdělávací program s názvem Nám se na tom světě líbí je v souladu

s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání(k nahlédnutí v MŠ).

Pro děti lákavý vzdělávací obsah

 umožňuje přirozenou cestou rozvíjet jedinečné,odvážné,sebevědomé osobnosti,schopné samostatně přemýšlet,jednat a bez problémů komunikovat.

 

 

 

 

5.2.Formy a metody vzdělávání

 

 • vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních i řízených aktivit
 • specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení
 • učení zakládáme na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách nebo individuálně
 • omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení, všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti
 • společně vytváříme pravidla chování ve školce,snažíme se je dodržovat
 • využíváme metod prožitkového a kooperativního učení,klademe důraz na průběh činnosti,nikoliv na výsledek
 • dostatkem volného i řízeného pohybového vyžití v MŠ i při pobytu venku,zařazováním pravidelných tělovýchovných chvilek/např.cvičení s prvky jogy,zařazováním projektů o zdraví a lidském těle vedeme nenásilně děti k úctě ke zdraví vlastnímu i zdraví ostatních
 • pravidelně zařazujeme rituál – komunitní kruh s pevně stanovenými pravidly/právo hovořit,právo zdržet se,vzájemně se respektovat a ctít/
 • sledujeme vzájemnou komunikaci a spolupráci zejména při spontánní hře,snažíme se do ní nezasahovat
 • preferujeme ty metody,které umožňují vlastní volbu dítěte
 • podporujeme každé dítě tak,aby mohlo zažít dobrý pocit z činnosti pochvalou,povzbuzením,vstřícným chováním
 • pracovnice školky respektují prioritu výchovného působení rodiny,výchovně vzdělávací činnosti je chápána jako integrační proces rodiče+dítě+pedagog
 • mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např.předplavecká a bruslaři do pohybu/,kurz angličtiny,návštěvy dopravního hřiště, společné akce rodičů a dětí…viz plán akcí)
 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým , kognitivním,   sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje
 • vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte,

snažíme se výchovu individualizovat,protože děti stejného věku nemusí mít rovnoměrně vyvinuty jednotlivé typy inteligence. K lepšímu pochopení nám slouží“Teorie rozmanitých inteligencí“ H.Gardnera.

 

 

Typ inteligence

Charakteristika

Potřeby a záliby

 

VERBÁLNÍ

Schopnost ovládnout a obsáhnout

všechny stránky jazyka

Čtení,psaní,vyprávění příběhů,slovní hry,rozhovory.

 

LOGICKO-

MATEMATICKÁ

Schopnost uvažovat logicky.

systematicky,vědecky

Manipulace s předměty,bádání,pokusy,

řešení logických úloh,skládanek,hlavo-

lamů,technické zájmy

 

PROSTOROVÁ

Schopnost přesně postřehnout,

pochopit,uložit do paměti a vybavit si

tvary,uspořádání předmětů v prostoru,orientace v prostoru

Modelářství,návrhářství,vizuální znázorňování ,skládačky,ilustrované knihy,návštěvy muzeí,výtvarného umění.

 

HUDEBNÍ

Schopnost porozumět rytmickým a

intonačním modelům hudby,kvalitám

tónů a zvuků,schopnost pamatovat si

informace ve zvukové podobě

Zpívání,pískání,broukání,vyťukávání rytmu,prozpěvování během dne,poslech

hudby,hra na hudební nástroj

 

 

 

 

Zaměřujeme se především na tyto cíle

 • Vychovávat ke zdravému životnímu stylu,s láskou a porozuměním, podporovat vše,co je pro dítě prospěšné,chceme,aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením nové nároky života,které jsou na něj běžně kladeny
 • vychovávat k ochraně životního prostředí, ke kladnému vztahu
 • budovat bezpečné klima,vztahy založené na vzájemné důvěře,úctě a respektu,chceme zharmonizovat celou skupinu
 • osvojit si základy hodnot,jako je osobní svoboda,bezpečí,zdraví,pomoc druhým,solidarita,rovnost všech lidí
 • naučit se otevřeně komunikovat,vzájemně spolupracovat,nebát se požádat o radu nebo pomoc
 • vytvořit chuť k učení a poznávání nového
 • rozvíjet řečové schopnosti
 • vést je k vlastní tvořivosti,aktivitě a zvídavosti
 • zvyšovat sebevědomí a kladné sebehodnocení /ochrana proti šikaně a závislostem/
 • zvláštní péči budeme věnovat dětem s odkladem školní docházky,dětem nadaným i dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí-vytvoříme individuální plány
 • ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného vnímání.

 

 1. Plánované akce – viz příloha č. 1

7.Vzdělávací obsah – viz příloha č. 2 

 

 1. Systém evaluace

 

Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby.

 

Vnitřní evaluační systém

 

Předměty evaluace (co se bude sledovat)

 

 • Kvalita naplňování cílů programu,zvolených záměrů včetně kvality průběhových

      výsledků vzdělávání u dětí.

 • Smysluplnost vzdělávací nabídky pro naplňování konkrétních očekávaných výstupů
 • Kvalita podmínek vzdělávání – věcných,bezpečnostních,psychohygienických,

      životosprávných,včetně kvality řízení organizace

 • Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace

      integrovaných bloků), ŠVP a jeho realizace –vyhodnocování tematických

      celků

 • Smysluplnost vzdělávací nabídky pro naplňování konkrétních očekávaných výstupů
 • Práce všech zaměstnanců školy i školní jídelny
 • Výsledky vzdělávání

 

 

Prostředky (metody a techniky)

 

 • Běžné pozorování
 • Záměrné pozorování / Jiřina Bednářová – Diagnostika dítěte/
 • Průběžné,pravidelné i příležitostní rozhovory
 • Diskuse (s dětmi, s kolegyní ve třídě, na pedagogické radě, s rodiči, popřípadě s odborníky)
 • Rozbor dokumentace
 • Hodnocení odborné pedagogické práce ,podmínek i zásad výchovy ke zdraví
 • Analýzy práce dětí – portfolium
 • Analýza ŠVP
 • Hodnocení činnosti školy
 • Hospitace a kontrolní činnost

 

 • Časový plán

 

 • Neformální průběžné denní hodnocení prováděné učitelkou společně s dětmi,

      konzultované s druhou učitelkou ve třídě

 • Vyhodnocování tematických celků po jejich ukončení
 • Vypracování portfolia dětí a pravidelné doplňování
 • Periodické hodnocení v rámci pedagogických rad
 • Výroční hodnocení,kurikulum – pololetní a v závěru školního roku
 • Analýza ŠVP – před vypracováním nového ŠVP nebo podle aktuální situace
 • Hodnocení činnosti školy – v závěru školního roku
 • Kontrolní činnost dle plánu

 

 

 • Odpovědnost zaměstnanců
 • Vyplývá z pracovních povinností

 

  

 

 

 

 

 • Vnější evaluace a hodnocení

 

 • rodiče – hodnotí ústně , písemně na základě dotazníku
 • pedagogové ze ZŠ – hodnotí ústně připravenosti a pokroky jednotlivců v rámci
 • spolupráce se ZŠ Kunžak
 • odborníci – PPP – hodnotí zejména písemně stav či pokroky jedinců
 • ČŠI – přesně stanovené hodnocení
 • zřizovatel
 • veřejnost

 

 

Kritéria

 

 • Odvozují se z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP PV

 

 

 

 Příloha č. 7

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH - 2017-2018

 

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima

 

Celoroční projekt,který podporuje pohodu,radost a zdravý životní styl

 

Projekt je založen na pravidelném střídání ročních období,na sepjetí člověka s přírodou.

 Při sestavování jsme částečně čerpali ze stejnojmenné knihy Kateřiny Konvalinové a z knih a brožur autorky Hanky Švejdové. Projekt jsme přizpůsobili podmínkám školky a hlavně potřebám dětí.

Přihlíželi jsme především k faktu, že jsme školka rodinného typu  s heterogenní skupinou dětí, že se rodiče i zaměstnanci vzájemně dobře znají a že máme dostatek k přímému pozorování života lidí i přírody.

Celý projekt je založen především na prožitkovém učení.

Děti se učí  orientovat ve světě, pozorují, poznávají a zkoumají. Učí se spolupracovat, pomáhat  a tak si získávat nové kamarády.

Vzdělávací obsah je rozpracován do šesti  integrovaných bloků, které jsou rámcové,nastiňují cíle i záměry,stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a konkretizuje očekávané výstupy.

Integrované bloky  tvoří podtémata,jež jsou vzájemně propojena.

Je věcí učitelek,jakým způsobem budou dál s jednotlivými podtématy pracovat, zejména časový plán je orientační, předpokládaná doba trvání bloku by měla být přizpůsobena jeho průběhu a podle potřeby zkracována nebo  prodlužována. Není třeba striktně dodržovat vše, co je plánováno, učitelka může pružně zařadit nabídku jinou, vhodnější v dané situaci.

 

Při sestavování vzdělávací nabídky máme stále na mysli každodenní naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

1.cíl: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.cíl:  osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost

3.cíl:  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Upřednostňujeme individualizaci ve vzdělávání.

 

Integrované bloky:

Začínáme spolu

Barevný podzim

Zimní radování

Hurá do světa pohádek

Jaro ťuká na vrata

Těšíme se na prázdniny

 

Do integrovaných bloků se prolíná doplňkový program zaměřený na podporu zdravého životního stylu  a ochranu před sociálně patologickými jevy.

 

Doplňkový program:

Mé tělo patří jenom mně – preventivní a zdravotní výchova

 

V průběhu celého roku zařazujeme pravidelně do programu:

 1. jazykové chvilky
 2. přivítací kruh – celá skupina, komunitní kruh 1- 2xtýdně,diskusní kruh-podle příležitosti
 3. tělovýchovné chvilky,při kterých si děti procvičují:
 • správné držení těla
 • základní pohybové dovednosti
 • vědomě napodobují jednoduchý pohyb podle vzoru
 • relaxují a učí se ovládat dech

Integrovaný blok č. 1  - Začínáme spolu

Časový rozsah: září

 Základní charakteristika

Začátek školního roku je obdobím adaptace a setkání. Do školky přicházejí noví kamarádi a my se na ně těšíme.Tvoříme vztahy a pravidla s novou skupinou dětí. Září je čas nových zážitků a nového řádu. Děti potřebují zažívat pocit bezpečí, to, že jsou přijímány s láskou.

U těch nejmenších, které jsou nově přijati k předškolnímu vzdělávání, je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře.Pomůžeme jim překonat první odloučení od maminky, poradíme, s čím si mohou hrát a jak se orientovat v novém prostředí.

Dítě se ve školce může cítit bezpečně tehdy, pokud má jasnou představu o svém prostoru, má jasné povědomí o tom, co mu patří, kde je jeho místo u stolu i při hře, kde se v rámci kolektivu nachází. Dítě by mělo prožít pocity „Do školky patřím, ve školce mám své místo“ a „Rozumím tomu, co a proč se to  právě děje“

Naším záměrem je pomoci novým dětem adaptovat se v  novém prostředí, podporovat fyzickou i duševní pohodu,též psychickou zdatnost všech dětí, podpořit stmelení obměněného třídního kolektivu, naučit zejména nováčky  dovednostem sebeobsluhy a seznámit je s pravidly soužití a s režimem dne.

Činnosti

-chůze  se správným držením těla,stoj na špičkách,udržení rovnováhy

-střídat běh,chůzi,poskoky,zastavit na signál,najít si domluvené místo

-střídat polohy na pokyn (stoj,leh,dřep,stoj na jedné noze…)

-cvičení s říkadly,rytmizace, básničky s pohybem

-jednoduché pohybové hry s pravidly

-upevňovat návyky sebeobsluhy , hygienické návyky a společenské návyky při stolování

-hry s míčem

-námětové hry v herních koutcích (na obchod, na domácnost…)- spontánní i řízené

-aktivity vhodné pro postupnou adaptaci

-hry se stavebnicemi,drobným materiálem, s mozaikami, navlékání korálků…

-prstová cvičení, kreslení na velkou plochu papíru, vykreslování

-vyprávění jednoduchých pohádek obohacujících  citový život dítěte

-před spaním – poslech na pokračování – Dědečku, vyprávěj

-poznávání a šetrné zacházení s předměty MŠ, hračkami

-rozšiřování slovní zásoby-předměty kolem nás a  aktivity, které se ve školce střídají v průběhu dne

-spoluvytváření a upevňování pravidel chování a vzájemného soužití, výroba piktogramů 

-seznamovací hry

-seznámení se svou značkou / i starší děti mají jiné značky/

-poznávání, upevňování znalosti barev

-společná setkávání, povídání ,aktivní naslouchání druhému-komunitní a diskusní kruh

- seznamování s jednoduchými říkadly

-seznamování s prostředím mateřské školy

-hudební činnosti, hry s melodií a s tóny,zpívání jednoduchých písniček pro radost

- výtvarné  činnosti,experimentování s barvou

-vyhledávat zbývající zbytky léta v přírodě

-poznávací činnosti během vycházek do okolí MŠ,sbírání přírodnin,poznávání a tvorba z nich

-pozorování mateřské školy zvenku

-volné hry venku  v okolí MŠ  i na školní zahradě

 

 

 

Vytvoříme základy především těchto klíčových  kompetencí

1.kompetence k učení

dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, soustředěně zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků

2.kompetence k řešení problému

dítě si všímá dění a problémů v bezprostředním okolí

dítě řeší problémy, na které stačí

3.kompetence komunikativní

v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

4.kompetence sociální

spolupodílí se na společných rozhodnutích

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů

5.kompetence činnostní a občanské

spoluvytváří pravidla společného soužití s vrstevníky

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i ostatních

zajímá se o vše, co se kolem děje

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo:

 • procvičovat základní pohybové dovednosti
 • snažit se sladit pohyb s rytmem říkadla i s hudbou, chůze s hudbou
 • orientovat se v prostoru, reagovat na pokyn
 • učit se sebeobsluze, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • učit se správnému držení těla
 • rozvíjet koordinaci ruky a oka

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(naslouchání) i produktivních (mluvní projev,výslovnost,vytváření pojmů)
 • rozvoj a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě(získání sebevědomí,osobní spokojenosti
 • obohacovat citový vývoj dítěte
 • podporovat schopnost odloučení od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory
 • rozvíjet schopnost soustředění a udržení pozornosti

Dítě a ten druhý

 • dozvědět se něco nového o ostatních
 • utvářet povědomí o pěkných vztazích mezi lidmi
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj dovedností navazovat kontakty s dětmi i dospělými
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 

Dítě a společnost

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat

Dítě a svět

 • seznamování s  místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • pozorování změn v nejbližším okolí, všímat si jich

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

-zvládne  základní pohybové dovednosti, pohybuje se koordinovaně a jistě i v různém terénu

-zvládne správné držení těla

-vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru

-ovládá koordinaci ruky a oka

-pohybuje se bezpečně ve skupině dětí, uvědomuje si, co je nebezpečné

-zvládá jednoduchou sebeobsluhu a hygienické návyky – samostatně zvládá pravidelné běžné denní úkony

Dítě a psychika

-umí pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, správně určuje a pojmenuje věci                              ve   svém okolí

-správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči

-vede  rozhovor

-soustředěně poslouchá pohádky

-umí setrvat u rozehrané hry

-zapamatuje si krátký text

-zná své jméno,příjmení,jména kamarádů a učitelek,svou značku

-komunikuje s ostatními dětmi

-chápe význam piktogramu – pravidla chování

-orientuje  se v prostoru dle slovních pokynů

-vědomě využívá všechny smysly, záměrně pozoruje

-odloučí se na určitou dobu od rodičů,je aktivní i bez jejich podpory

-respektuje a přijímá autoritu dospělého

Dítě a ten druhý

-navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překoná stud, komunikuje

-respektuje potřeby jiného dítěte, dělí  se o hračky,všímá si, co si druhý přeje,potřebuje

-dodržuje pravidla vzájemného soužití

-všímá si, co si druhý přeje

Dítě a společnost

-uplatňuje návyky společenského chování (pozdravit, poděkovat,počkat, až druhý domluví)

-začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky

-dodržuje pravidla her a jiných činností

-má povědomí o uložení hraček a pomůcek ve třídě,zachází s nimi šetrně

Dítě a svět

-orientuje se bezpečně ve školním prostředí,vyzná se v blízkém okolí

-uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat

 

Podtémata:

Šlapu si to do školky pro kluky i pro holky

Máme svá pravidla

 

 

 

 • Integrovaný blok č.2 –Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře

říjen, listopad     

               

Základní charakteristika

Jak již název napovídá, přinese nám tento integrovaný blok činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem i zdravím. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy  v přírodě, tvary listů, zvířata, jak se ukládají k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají. Budeme pracovat s přírodninami, povídat si o počasí a o podzimních dětských hrách a v neposlední řadě o zvycích a tradicích.

Nezapomeneme si cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, hrát si se slovy.

Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně si vyzdobíme celou mateřskou školu.

Naším záměrem je zakládat u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v podzimním období.Chceme využít charakteristických znaků podzimu (barevnosti, široké škály přírodních jevů i činnosti lidí) k podpoře kreativity a sebevyjádření dětí.Chceme vytvořit

odpovědný postoj dětí k přírodě i ke svému zdraví.

 

Činnosti

-lokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací,dechové i relaxační cvičení), básničky s pohybem

-zaujmout místo v útvaru – kruh, zástup, řada

-cvičit výdrž ve stoji jednonož a poskoky na jedné noze

-hry s míčem - zvládat základní dovednosti s míčem, procvičovat převaly

-nelokomoční pohybové činnosti (turistika, bruslení, sezonní činnosti, hry)

-manipulace s předměty, různým materiálem, experimenty

-prstové a grafomotorické cvičení

-mačkání a stříhání papíru, skládání rozstříhaných obrázků,výroba  ovocného stromu

 z papíru, modelování (ježek,ovoce…)

-procvičovat zejména s nejstaršími dětmi zavazování kličky, samostatnost při oblékání, vědět,

  jak se oblékat na zimu – hra Soutěž v oblékání

-pohybové hry s pravidly: Ježek a liška, Tiše,tiše,ježek spí……

-spojení pohybu s hudbou – tanečně pohybové hry

-poslech pohádek,příběhů, diskuse, hodnocení jednání postav, práce s příběhem

-hry pro poznávání tvarů (Geometrické tvary, Kulaté nebo hranaté….)

-smyslové /určování ovoce, zeleniny,semínek podle chuti,vůně, tvaru i barvy/a pohybové hry

-třídění – co kde roste, třídění listů, jehličnatých a listnatých stromů

-upevňování znalosti barev – ovoce, barvy v přírodě

-společenské hry, námětové hry (na lékaře, domácnost, na obchod….)

-využít při tvoření přírodního materiálu a plodů,vyzdobit si třídu symboly podzimu /Jaké šaty./

-frotáž listů, otiskování listů, jablíček

-obrázky z kaštanů a jiných přírodnin

-nebát se využít velkou plochu papíru,hra s barvami,správné zacházení se štětcem

-zpěv s doprovodem rytmických nástrojů – hra  s melodií a  písničkami o podzimu

-procvičovat rozklad slov na slabiky ,vytleskávání slov a říkadel,slovní hádanky

-naučit se jednoduchou básničku, říkanku – hra na tělo

-práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-porovnávání množství, velikosti, početní představy – více-méně-stejně,malý,větší, největší….

-vytváření časových představ – den,noc,roční období,vliv slunce na střídání ročních období

-hry ,pokusy, pozorování venku – slunce, mraky, vítr, déšť,blesk a hrom – pojmenování přírodních jevů

-drakiáda, hra na dráčky, na vítr, vítání sv.Martina

-v rámci vzdělávací nabídky využijeme her námětových, pohybových, hudebních i   dramatických činností

-loučení se zvířaty, která se chystají na zimu

-pozorování prací na poli i na zahradě,rozhovory

-poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit(zvířata, houby, povětrnostní jevy)

-sbírání kaštanů a jiných přírodnin a následné hry s nimi

-návštěvy lesa,pozorování života a barev v přírodě,tvarů listů, plodů, rozlišování stromů

 

Vytvoříme základy především  těchto klíčových kompetencí

1.kompetence k učení

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- má elementární poznatky o světě přírody

2.kompetence k řešení problémů

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokus – omyl, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch

3.komunikativní kompetence

- dovede využívat informační a komunikační prostředky (encyklopedie)

- v běžných situacích komunikuje s dětmi i s dospělými bez zábran a ostychu

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, ale i podřídit při společných činnostech

4.sociální a personální kompetence

- rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit názor

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit při společných činnostech

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • pobytem na zahradě školky i v přírodě podporovat tělesný a zdravý vývoj dětí
 • osvojit si věku přiměřených praktických dovedností
 • zaměřit se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
 • pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti v rozvojem grafomotoriky
 • učit se ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem a s říkadlem

Dítě a psychika

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikačních dovedností - zaměřit se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • učit se pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • učit se správně vyslovovat
 • maximálně podpořit rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami v různých činnostech(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických)
 • učit se přijímat ocenění i kritiku, vyrovnat se s ní a učit se hodnotit své osobní pokroky
 • rozvíjet základní předmatematické představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě)
 • učit se přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňování)
 • podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (říkanky, písničky, vyprávění…)

Dítě a ten druhý

 • podporovat rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
 • učit se přijímat a uzavírat kompromisy, učit se řešit konflikt dohodou
 • vytváření zdravých životních návyků
 • osvojit si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 • učit se zvládnout život v mateřské škole, aktivně zvládat požadavky života školy
 • učit se vnímat umělecké a kulturní podněty
 • učit se vyjádřit a zhodnotit zážitky (hodnocení dne dětmi, zážitky z divadla….)
 • rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností

Dítě a svět

 • učit se o významu životního prostředí pro člověka, uvědomit si, že člověk svým chováním ovlivňuje životní prostředí
 • vytvářet zdravé životní návyky a postojů jako základů zdravého životního stylu – jíst ovoce a zeleninu, omýt si je před konzumací…
 • vytvořit základy aktivních postojů k životu
 • učit děti vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • zvládne koordinaci ruky a oka, umí zacházet s výtvarnými pom. a materiály

-    dokáže napodobit pohyb podle vzoru

 • umí zaujmout místo v útvaru
 • dokáže udržet správné držení těla
 • dokáže pracovat se stavebnicemi, skládankami, provádí jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
 • dokáže doprovázet pohyb říkadlem, zpěvem
 • má povědomí o zdravém stravování

Dítě a psychika

 • dovede verbálně komunikovat, vést dialog
 • umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • správně vyslovuje
 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • vyjadřuje svou fantazii a představivost v činnostech
 • rozlišuje podstatné znaky, postřehne změnu
 • chápe základní číselné a matematické pojmy
 • dokáže hodnotit své osobní pokroky
 • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory
 • umí být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem
 • přemýšlí, uvažuje, řeší jednotlivé problémy, konkrétní úkoly a situace
 • zapamatuje si krátké básničky, říkanky, písničky, jednoduchou pohádku, příběh a reprodukuje je
 • kreslí s určitým záměrem
 • záměrně pozoruje, postřehne změnu

Dítě a ten druhý

 • komunikuje s dospělým vhodným způsobem, respektuje ho
 • dokáže spolupracovat
 • dokáže se domlouvat a vyjednávat
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva druhého s ohledem na ostatní, řeší konflikt dohodou

 

 

Dítě a společnost

 • zvládá běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, chová se přiměřeně bezpečně  

      ve školce i venku

-    chápe, že každý má ve třídě  svou roli, podle které je třeba se  chovat

 • má povědomí o různých nebezpečí v okolí
 • uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, těší se z hezkých a příjemných zážitků

Dítě a svět

 • všímá si změn v přírodě, má povědomí o tom,jak chránit přírodu
 • zvládá běžné činnosti a požadavky na něj kladené
 • uvědomuje si , že příroda kolem nás se mění v souvislosti s ročními dobami
 • má poznatky o zvycích a tradicích v naší vsi
 • ví, že ovoce obsahuje vitamíny a před jeho konzumací je třeba dodržet hygienu
 • vědět, že ovoce a zelenina je součástí zdravého stravování

 

Podtémata:                

Prý tam roste houba hadí

Stromy ztrácí listí i plody

Drak a vrány

Čas dýní, dušiček a  pršení

Už je konec podzimu, těšíme se na zimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok č.3 –Zimní radování

Časový rozsah :prosinec, leden,část února

 

Základní  charakteristika

I v zimě je nám dobře na světě.

S adventem přichází čas tajemství, čekání a příprav.

Tohoto období využíváme zejména k citovému působení

na děti,posilujeme vztah k rodině,podporujeme vznikající kamarádské vztahy mezi dětmi.

Vyprávíme si o přicházejících svátcích,o lidových zvycích,tradicích.Vyzdobíme si celou školku,vyrábíme dárky pro rodiče i kamarády ,čekáme a připravujeme se na vánoční čas.

Rybníky snad budou  zamrzlé,všude je sníh a mráz a ten umí štípat do tváří.Ale nám to nevadí,protože se teple oblečeme,vezmeme si sáně nebo boby a vyběhneme na kopec, postavíme sněhuláky. Nezapomínáme na to,že ne všem je v zimě tak krásně,krmíme ptáky,chodíme do lesa a hledáme stopy zvěře.

Naším záměrem je uvést děti do světa tradic a kultury typické pro toto období ,  umožnit jim

aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Pobytem na zdravém zimním vzduchu chceme posilovat zdraví a fyzickou odolnost dětí.Chceme  probouzet zájem o zimní hry a činnosti,zlepšovat tělesnou zdatnost, děti by se měly dozvědět o tom, co člověku může být nebezpečné, uvědomit si nebezpečí.Chceme posilovat a obohacovat vzájemnou komunikaci dětí, pěstovat jejich volní vlastnosti zejména k dokončení započaté činnosti.

Činnosti:

-sezónní činnosti-stavět sněhuláky, klouzat na ledu, sáňkovat, bobovat

-chodit po šikmé ploše i vyvýšené rovině, překážková dráha

-procvičovat hod horním obloukem, hod na cíl

-cvičit běh ve dvojicích s vyhýbáním, poskoky na jedné noze

-lokomoční pohybové činnosti a veškeré činnosti sportovní- i venku

-házet do dálky i na cíl míčem,papírovou i  sněhovou koulí

-pohybové hry, hry hudebně dramatické, rytmické

-básničky s kreslením, prstová cvičení, skládání a stříhání  papíru,

-vyzdobit si adventně třídu, celou školku

-vyrobit svým blízkým dárek pro radost

-číst dětem pohádky a příběhy,hodnocení jednání postav,práce s příběhem

-rozhovory – koho se máme a nemusíme bát

-recitace,dramatizace, zpěv, tanec – vystoupení pro rodiče

-společná setkávání, aktivity podpory sbližování dětí

-hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého

-rozšiřovat používání přídavných jmen, hledání protikladů

-seznámení s příběhem narození Ježíška

-třídění, vytváření skupin, procvičování, určování počtu

-smyslové hry, námětové hry, pohybové hry s jednoduchými pravidly

-zkoušet nové výtvarné techniky,experimentovat….

-poznat, co je nebezpečné a co není – společné diskuse

-zpívat písničky s doprovodem hudebního nástroje-koledy, písničky spojené se zimou

-pozorovat změny v přírodě

-krmit ptáky za oknem, zvěř u krmelce ,ozdobit stromek ptáčkům

-experimentovat s rychlením větviček – Barborky

-učit se rozeznávat jehličnaté stromy

-upevňovat časovou orientaci –roční období,časová posloupnost/hry „Co se děje….

-provádět pokusy s vodou – led,sníh,ohřívání

-námětové, konstruktivní hry

-při manipulaci s předměty porovnávat váhu, velikost, tvar,třídění podle velikosti, počítání – sněhuláci

-procvičovat správnou techniku stříhání,lepení a vytrhávání papíru, sněhuláci,vločky,ptáci v krmítku

-procvičovat orientaci v prostoru – pojmy pod,nad,vedle,  starší –vpravo x vlevo

-zpívat písně se zimní tematikou-zrychlovat a zpomalovat tempo v písních

-hry  společenské i konstruktivní

-orientovat se v zimním terénu,pozorovat stopy ve sněhu, vytvářet labyrinty ve sněhu

-nejenom při vycházkách se dozvědět něco o životě zvěře v lese a o ptácích v zimě

-krmit ptáky,lesní zvěř

-práce s encyklopedií

 

Vytvoříme základy především těchto klíčových kompetencí

1.kompetence k učení

-odhadne svoje síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

-soustředí se na činnost, dokončí zadanou práci, dovede postupovat podle instrukcí,

-experimentuje

2.kompetence komunikativní

-samostatně vyjadřuje své myšlenky

-komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

-ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení

3.kompetence k řešení problémů

-při řešení myšlenek i praktických problémů využívá logických, matematických i empirických postupů

-zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů

-nevyhýbá se řešení problémů a uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • pobytem na zdravém zimním vzduchu posilovat zdraví dětí
 • při sezónních činnostech se zaměřit na bezpečný pohyb ve skupině
 • rozvíjet základní pohybové dovednosti při zvládání překážkové dráhy, při házení a chytání míče
 • vést děti k uvědomění si vlastního těla zejména ve spojení s hudbou
 • zaměřit se na činnosti pro správné držení tužky
 • vést děti k pochopení a dodržování zásad zdravého životního stylu(pohyb,hygiena, zdravá strava..)

Dítě a psychika

 • rozvíjet komunikativní  dovednosti a kultivovaný řečový projev při vyprávění zážitků, příběhů i pohádek
 • zaměřit se na vyjadřování, vhodnou formulaci vět, rozvoj slovní zásoby a používání jednodušších souvětí
 • osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
 • rozvoj tvořivosti – tvořivé  myšlení, tvořivé sebevyjádření
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vést k soustředěnosti na činnost a její dokončení
 • učit děti orientovat se v časových údajích v rámci dne, týdne, roku
 • učit se rozlišovat stromy – listnaté x jehličnaté
 • rozvíjet základní matematické představy
 • rozvoj schopnosti kooperace
 • posílit schopnost záměrně řídit své chování

Dítě a ten druhý

 • vytvářet prosociání postoje (rozvoj tolerance a vzájemného respektu
 • osvojit si elementární poznatky a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k jiným lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnosti

 • i nadále prohlubovat a upevňovat zvládání požadavků života v mateřské škole
 • vést k pochopení, že každý má ve společenství (rodina,školka) svou roli
 • osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije
 • vést děti k vyjadřování prostřednictvím hudebních i hudebně pohybových činností

Dítě a svět

 • přiblížit dětem tradice Vánoc, Tří králů i masopustu
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách
 • vést děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
 • rozvíjet poznatky o živých tvorech v přírodě
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

 • má povědomí o tom, že pobyt venku vede k posilování zdraví
 • snaží se pohybovat ve skupině bezpečně
 • bezpečně manipuluje s různým náčiním a nářadím
 • umí zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
 • drží správně tužku s uvolněným zápěstím
 • ovládá koordinaci ruky a oka
 • koordinuje lokomoci, umí sladit pohyb s hudbou a se zpěvem
 • uplatňuje zásady zdravého životního stylu

Dítě a psychika

 • zapamatuje si jednoduché básničky,písničky a reprodukuje je,,zvládne

                  jednoduchou dramatickou úlohu

 • dodržuje pravidla konverzace – řečovou kázeň
 • mluví gramaticky správně, ve větách, umí vyprávět jednoduché příběhy,vyslovuje jasně, zřetelně, ovládá dech i tempo řeči
 • chápe základní matematické pojmy, rozlišuje podstatné znaky
 • chápe prostorové vztahy a časové pojmy
 • vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • záměrně se soustředí na činnost,jednoduchý problém vyřeší samostatně nebo ve spolupráci s kamarády
 • jeví zájem o knihy
 • má povědomí o bezpečném chování, ví, jak se nebezpečí vyhnout
 • přistupuje ke starším lidem s úctou

Dítě a ten druhý

 • uvědomí si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás
 • přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, respektuje názory druhých dětí
 • umí se bránit projevům násilí od druhého dítěte
 • vnímá,co si druhý přeje a vychází mu vstříc, má ohled na druhého
 • ví,že obdarovat je stejně pěkné jako je být obdarován
 • umí vyjednávat, dohodnout se

Dítě a společnost

 • zvládá nastavený režim v mateřské škole
 • chápe, že každý má ve společenství svou roli
 • vyjadřuje se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností
 • dodržuje společně vytvořená pravidla
 • umí nést zodpovědnost za své činy a chování

Dítě a svět

 • ví,že tradice s Mikulášem je pro děti radost a zábava
 • má poznatky o zvycích a tradicích
 • má povědomí o významu životního prostředí
 • je citlivý k živým bytostem a k přírodě
 • vnímá, že svět je rozmanitý, pestrý a pozoruhodný – jak svět přírody, tak i lidí

 

Podtémata:

Už je tady Mikuláš

Vánoční tajemství

Ptačí trampoty

Sněhulák

Masopust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok č.4  -Hurá do světa pohádek

 

Časový rozsah: únor, 1.týden v březnu 

                                                                             

Základní charakteristika

Každý z nás má rád pohádky.Pomocí pohádek,dramatických činností,vyprávění a

rozhovorů se učíme domýšlet a prožívat zdánlivě nepodstatné detaily pohádky,

vnímáme kouzelnou atmosféru celé pohádky, rozeznáváme, co je dobré a co špatné, prožíváme „nanečisto“ úzkost  z tajemné skutečnosti a radost překonávat překážky.

Pomocí dramatizace vyjadřujeme pocity pohádkových postav,pantomimou vyjádříme, to co nemůžeme slovy.

Naším záměrem je podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jeho intelekt,řeč a kreativitu. Chceme děti uvést do světa kultury a umění a umožnit jim  aktivně se podílet na utváření společenské pohody posilujeme jejich sebevědomí při div.vystoupení pro rodiče.

 

Činnosti

-pohybové, rytmické a hudebně pohybové hry

-překážková dráha

-vytváření pohádkových postav, kulis z netradičního materiálu, stříhání,lepení,skládání,zapojení fantazie

-grafomotorická cvičení – kresba na velký formát papíru

-zdravotně zaměřené činnosti – pravidelné cvičení protahovací,vyrovnávací,uvolňovací,dechová a relaxační cvičení

-seznamování se s dalšími klasickými pohádkami,sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách

-vyprávět pohádku,využívat jí k dramatizaci

-skupinová konverzace

-prohlížení knih, námětová hra na knihovnu

-postupná dramatizace – vyjádření pocitů postav,pantomima , improvizace, vzájemná spolupráce

-smyslové i psychomotorické hry

-cesty a labyrinty - vyhledávat cestu nejkratší a nejdelší

- porovnávat předměty různých velikostí, počtu a  váhy

-hry se slovy,rýmování,hádanky

-rozlišovat dynamiku v písních

-hry pro rozvoj vůle a sebeovládání

-ztvárnění  pohádky různými výtvarnými technikami,malování  temperovou barvou,kolorovaná kresba

-procvičování orientačních pojmů – první,poslední,před,za…..

- návštěva knihovny

-vystoupení pro rodiče

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj orientace v prostoru, reakce na slovo i signál
 • rozvoj koordinace pohybu
 • procvičení základních pohybových i pracovních dovedností
 • rozvoj koordinace ruky a oka
 • podporovat pracovní zručnost s různým materiálem

 

Dítě a psychika

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření
 • rozvoj pozornosti, soustředění, paměti
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,hudební,dramatické)
 • rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních/naslouchání,pozorování/ i produktivních/vyjadřování,výslovnost/
 • učit se orientovat v situaci, pojmenovat různé druhy chování a jednání
 • kultivace mravního a estetického vnímání, cítění i prožívání
 • dostat příležitost zaujímat vlastní názory a postoje
 • rozvoj zájmu o učení

Dítě a ten druhý

 • rozvoj kooperativních dovedností
 • učit se nebát požádat o pomoc
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě-získat sebevědomí, sebedůvěry
 • učit se vzájemnému respektu, vytvářet kamarádské vztahy

Dítě a společnost

 • posilování dovednosti podřídit se rozhodnutí celé skupiny,respektovat potřeby ostatních, spolupracovat, spolupodílet se
 • vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • učit se vnímat umělecké a kulturní podněty
 • učit se vyjádřit a zhodnotit zážitky

Dítě a svět

 • osvojit si poznatky, jak se chovat bezpečně
 • osvojit si poznatky  z oblasti živé i neživé přírody
 • vytvořit základy aktivních postojů k životu

 

Vytvoříme základy především pro rozvoj těchto kompetencí:

1.kompetence k učení

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury i o přírodě

- má radost z toho, co zvládne

- učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

2.kompetence k řešení problémů

- má vlastní originální nápady

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu

3.komunikativní kompetence

- dokáže vyjadřovat své prožitky, pocity dramatickými i řečovými prostředky

-chápe, ze být komunikativní, vstřícný a aktivní je výhodou

4.sociální a personální kompetence

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

- uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

 

Očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo

-umí zacházet s běžnými předměty denní  potřeby, výtvarnými pomůckami a materiály,

jednoduchými hudebními  nástroji, běžnými pracovními pomůckami

-tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-umí držet správně tužku, tj.dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru

-orientuje se v prostoru – rychle utvoří řadu, zástup, reaguje na signál

-pohybuje se rytmicky

-koordinuje pohyb, sladí ho s hudbou, zvládne zastavit pohyb, rychle střídat polohy

Dítě a psychika

-umí  sledovat  pohádku,rozlišit, co je správné a co ne

- je schopné fixovat text i pohyb při dramatizaci

-domluví  se slovy, gesty, improvizuje

- projevuje zájem o knihy

- pozná a najde k sobě slova, která se rýmují, doplní chybějící slovo rýmu

- umí vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova

- orientuje se v prostoru, zvládá  základní prostorové pojmy-dopředu,dozadu, vpravo mezi, pod, nad….

- uplatňuje fantazii a představivost, vyjadřuje se tvořivě (verbálně, výtvarně, pohybově)

- snaží se řídit své chování vůlí a ovládat svoje emoce

- umí kooperovat, dohodnout se s ostatními

- umí prezentovat svůj názor v rámci improvizací i v realitě, vydrží neskákat druhému do řeči

-přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch

Dítě a ten druhý

-umí uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

- umí se obrátit na dospělého o pomoc, radu

-chovat se citlivě a ohleduplně k méně průbojným dětem

- umí spolupracovat při hrách a aktivitách různého zaměření, umí být ostatním patnerem

- důvěřuje vlastním schopnostem, cítí sounáležitost s ostatními, dokáže nabídnout pomoc

 Dítě a společnost

- umí pojmenovat povahové vlastnosti

- umí vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností

- cítí se plnohodnotným členem skupiny

- dodržuje společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ a na veřejnosti

-umí zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne)

Dítě a svět

- zajímá se, co se v okolí děje, všímá si dění změn ve svém okolí, proměny komentuje

-uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat

-umí spoluvytvářet pohodu prostředí

Podtémata

O třech mědvědech

O kohoutkovi a slepičce

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Integrovaný blok č. 5 –Jaro ťuká na vrata

Část března,duben, květen

Základní charakteristika

Ani se nestačíme divit!!! Chvilku svítí sluníčko,pak zase padá sníh.Ale my už víme, že jaro se blíží,a společně se na něj moc těšíme. Sníh taje,řeky a rybníky jsou plné vody,nastávají velké změny.Příroda se probouzí ze zimního spánku..Rychle pučí stromy,vyrůstají první květiny,zvířatům se rodí mláďátka.

Provází nás doba příprav na  Velikonoce, svátečně si vyzdobíme školku, užijeme si spoustu legrace při vítání života v novém cyklu.Začíná světlejší a teplejší polovina roku.

 Naším záměrem  je zakládat u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v jarním období, stimulovat a podporovat růst a neusvalový vývoj dětí prostřednictvím aktivit typických pro toto období. Děti by se měly dozvědět  jak chránit naší planetu Zemi.

 

Činnosti

 • hledat v přírodě první známky jara,pozorovat a vyprávět o změnách v přírodě, monitorování počasí, jarní objevy
 • pohybové hry a hry s říkadly motivovanými jarem, kontaktní hry, hry s míčem
 • zdolávání překážkové dráhy, cvičit kotoul
 • lokomoční pohybové činnosti
 • manipulační činnosti s různými předměty
 • prstová a grafomotorická cvičení
 • námětové hry
 • poslech pohádek,hodnocení postav, rozhovory
 • vyprávění nad obrázky
 • hry se slovy - homonyma, synonyma, analyticko-syntetické činnosti
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • hry na vyhánění zimy, přivolávání jara – práce s říkadlem, hry na tělo
 • tvoříme sluníčko, květiny /stříhání, nalepování, vytrhávání, skládání/
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
 • taneční a dramatické aktivity
 • rychlení větviček, budíme semínka /hrách, řeřicha, pšenice/,co potřebuje rostlina k životu
 • hry na cvičení hmatu /hledej správné semínko…, sluchu ….hláska nás probouzí
 • jak se probouzejí stromy a keře-pozorování, malování, tvoření
 • vyzdobit si třídu,experimentovat s barvami a technikami při barvení vajíček
 • pomoci při úklidu školní zahrady po zimě, starat se o záhon
 • vyprávět zážitky z domova spojené s Velikonocemi a jarem
 • seznamování dětí s životem hmyzu a zvířat – prohlížení encyklopedií, pozorování, hry
 • doprovázet píseň na rytmické hudební nástroje,zpěv s klavírem, melodická cvičení
 • pozorovat první jarní květiny,hledat venku i v encyklopediích
 • kresba postavy
 • námětové hry, experimentování, výtvarné činnosti, kolektivní práce
 • výroba dárku a přání  pro maminku
 • pozorování mraveniště
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému
 • pozorování zvířat a jejich mláďat
 • hry s míčem, na kuželky, na panáka
 • hry s lanem

-    delší výlety do okolí

 

Vytvoříme základy pro rozvoj především těchto kompetencí

 1. Kompetence k učení

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- pokud se mu dostává uznání a cenění, učí se s chutí

- soustředěně pozoruje, všímá si souvislostí, experimentuje

2.komunikativní kompetence

- domlouvá se gesty i slovy, rozumí jejich významu, funkci

- rozšiřuje slovní zásobu, aktivně ji používá k dokonalé komunikaci, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

3.kompetence k řešení problémů

- rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou

- nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch ale i za snahu

4.kompetence činnostní a občanské

- dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, pozná svoje slabé stránky

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale dokáže také měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

 1. kompetence sociální a personální

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů

- přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje pravidla

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj schopnosti provést pohyb podle vzoru a pokynu
 • rozvoj fyzické zdatnosti při pohybu zejména venku
 • rozvoj obratnosti a posilování povědomí o správném držení těla
 • rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Dítě a psychika

 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení – výtvarné, hudební,pohybové i dramatické
 • učit děti správně formulovat otázky, slovně reagovat
 • rozvoj poznatků a dovedností umožňujících pocity a prožitky vyjádřit
 • rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech
 • rozvoj schopnosti chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy(roční období,

ráno, v poledne, večer, nahoře dole, vpravo, vlevo…

 • rozvoj schopnosti uvažovat v souvislostech
 • rozvoj poznávacích schopností a funkcí, myšlenkových operací
 • učit se rozhodovat o svých činnostech
 • učit se přijmout pozitivní i negativní hodnocení
 • učit se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních i přírodních krás)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

 

Dítě a ten druhý

 • rozvoj kooperativních dovedností, radost ze spolupráce
 • posílení prosociálního chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve školce)
 • rozvoj citlivosti, citovosti, rozlišování vhodných i nevhodných druhů chování

Dítě a společnost

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj schopnosti chovat se autonomně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí
 • osvojení si poznatků o prostředí,v němž dítě žije-přiblížit tradice jarních svátků
 • rozvoj estetického společenského vkusu

Dítě a svět

 • rozvoj úcty k životu ve všech formách
 • vytváření pozitivního vztahu k místu, kde dítě žije
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o přírodu a prostředí kolem nás

 

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • ovládá koordinaci oka i ruky,umí procvičit prsty a část ruky
 • kreslí,maluje, modeluje, vytrhává, stříhá, lepí
 • umí zavázat kličku
 • být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě
 • dokáže být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut i více) v řízené i spontánní aktivitě
 • umí bezpečně provést kotoul
 • umí provádět jednoduché pohyby podle vzoru učitelky
 • doprovodí pohyb říkankou, písničkou
 • hází a chytá míč, užívá různé náčiní, nářadí
 • umí se postarat o své osobní věci, o hračky a pomůcky

Dítě a psychika

 • soustředěně poslouchá četbu
 • zapamatuje si básničku a reprodukuje jí
 • vyslovuje jasně a zřetelně, ovládá dech i tempo řeči
 • dovede vést dialog
 • používá jednoduchá souvětí, vyjádří myšlenku, nápad, popíše  situaci
 • pozná napsané své jméno
 • utvoří jednoduchý rým,chápe jednoduché hádanky
 • sluchem rozliší slova, slabiky, počáteční slabiky i hlásky ve slovech, pozná homonyma,synonyma
 • rozliší barvy předmětů – základní i odstíny, tvary a vlastnosti objektů
 • umí nakreslit figuru /lidskou a zvířecí/ se všemi detaily
 • rozlišuje roční období a základní časové pojmy
 • používá základní prostorové pojmy
 • umí vyjádřit souhlas i nesouhlas
 • ví, že za své chování nese zodpovědnost

Dítě a ten druhý

 • vnímá,co si druhý přeje nebo potřebuje,vychází mu vstříc
 • spolupracuje při hře i ostatních aktivitách
 • navazuje dětská přátelství, dovede být druhému dobrým partnerem při hře
 • respektuje názor jiného dítěte, domlouvá se na společném řešení
 • obrací se na dospělého s prosbou o pomoc a radu
 • respektuje rozdílné schopnosti
 • všímá si potřeb druhých, dělí se o hračky, poradí, pomůže mladšímu..

Dítě a společnost

 • má základní představu o společenských normách
 • uplatňuje základní společenská pravidla ve styku s dospělými i dětmi
 • rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá, co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy
 • chápe funkci rodiny a jejich členů
 • umí vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)

Dítě a svět

 • má poznatky o rostlinné i živočišné říši
 • je citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, umí chránit faunu i floru
 • má poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijímá tradici oslav
 • uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)
 • všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, zvládá drobné úklidové práce, nakládá vhodným způsobem s odpady, chápe význam třídění odpadu,

 

Podtémata

 

Kůry můry ven, ať je krásný den

Slavíme velikonoce

Jak mluví zvířátka

O neposlušném koštěti

Překvapení pro maminku

Malí hmyzáčci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok č. 6 – Těšíme se na prázdniny

červen

 

Základní charakteristika

Společně se  radujeme  z teplého počasí,které nás láká k hrám a delším vycházkám do přírody i k výletům.. Chceme  co nejvíce zpříjemnit dětem i dospělým poslední

dny školního roku, splnit jim přání poznávat neznámé a tajemné věci a prostředí.

Činnosti budou přenášeny ven.

Naší záměrem je  posílit citové vztahy, podporovat kamarádské vztahy,plně si užívat,získat pohodu,pocit sounáležitosti,užít si legraci a trochu dobrodružství, ale uvědomit si vlastní zodpovědnost.

 

Činnosti

 • lokomoční pohybové činnostií
 • zdolávat překážkové dráhy ve školce i v přírodě
 • míčové hry s pravidly
 • otužovat se při hrách s vodou
 • prstová cvičení, hry pro rozvoj grafomotoriky
 • pohybové a hudebně pohybové hry, hry kontaktní, rytmické
 • taneční improvizace
 • hry s lanem – přeskok, podbíhání, míčové hry venku i ve třídě
 • konstruktivní, společenské hry
 • poslech pohádek, příběhů, rozhovory, diskuse
 • hledání v encyklopediích, sledování TV Kostičky-diskuse
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • praktické pokusy s přírodním materiálem,vodou (živá i neživá příroda-zákonitosti)
 • zvukové hádanky
 • zpěv s doprovodem rytmických nástrojů
 • oslava MDD
 • při společných hrách i ind. činnostech vytvářet skupiny podle stejných znaků, zobecňování (Já kuchařka malá…)
 • procvičovat pravidla chování na silnici,reagovat na světelné signály,poznávat dopravní prostředky, dopravní značky, nebezpečné situace
 • kognitivní činnosti – (kladení otázek a hledání odpovědí,diskuse nad problémem,vyprávění,poslech,objevování)
 • společné výlety,dlouhé vycházky do přírody,hry s ekologickou tématikou-co do přírody nepatří, možná nebezpečí, hra na stopaře,
 • pozorování kulturních objektů

Vytvoříme základy především pro rozvoj těchto kompetencí

 1. kompetence k učení

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky

 1. kompetence k řešení problémů

- umí řešit problémy na základě vlastní zkušenosti, spontánně vymýšlí nová řešení problémových situací

- nevyhýbá se řešení problémů, uvědomuje si, že svou aktivitou může svou situaci ovlivnit

3.komunikativní kompetence

- komunikuje bez zábran a ostychu, využívá k tomu gesta i slova

4.sociální a personální kompetence

- umí se spolupodílet na společném rozhodnutí, je schopno chápat, že jsou lidé různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

 1. činnostní a občanské kompetence

- chápe, že činorodost a pracovitost jsou přínosem, nevšímavost a pohodlnost mají své nepříznivé důsledky

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, váží si práce a úsilí druhých

 

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvíjet povědomí o významu pobytu venku
 • učit se koordinovat pohyby těla v různých polohách
 • posilovat prostorovou orientaci a smyslové vnímání

Dítě a psychika

 • vytvářet pozitivní vztah k učení
 • vytvářet základy pro práci s informacemi
 • podporovat rozvoj paměti – krátké texty k zapamatování, písničky
 • posilovat přirozené poznávací city – zvídavost,radost z objevování
 • učit se vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických)
 • učit se orientovat v prostoru a v rovině, nacházet znaky společné a rozdílné (zobecňovat)
 • osvojit si poznatky týkající se bezpečnosti v dopravním provozu i v neznámém prostředí
 • vést děti k dovednosti podílet se na organizaci hry a činnosti (učit se kooperovat, dohodnout se s ostatními, přijmout roli…
 • učit se vyjadřovat své prožitky

Dítě a ten druhý

 • rozvoj komunikativních dovedností s vrstevníky i dospělými
 • vést děti k dovednosti odmítnout komunikaci, která je jim nepříjemná
 • rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 • vést děti k uvědomění, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit je odmítnout společensky nevhodné chování ( lež, nespravedlnost, ubližování….)
 • učit se umět prohrávat, nepodvádět
 • učit se prostřednictvím hudebních i hudebně pohybových činností vyjadřovat a zvládat základní hudební dovednosti

Dítě a svět

 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvářet pozitivní vztah k místu i blízkému okolí(J.Hradci)
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitostí se světem,s živou a neživou přírodou,lidmi,

společností,planetou Zemí

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • chová se tak,aby v různých situacích neohrožovalo zdraví a bezpečí své i druhých
 • pohybuje se koordinovaně a jistě
 • postará se o své osobní věci
 • ví, jak se vyhnout nebezpečí
 • překonává překážky různým způsobem /plazit se , skákat, lézt/
 • užívá různé pomůcky k pohybu
 • zachází správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly

 

 

 

Dítě a jeho psychika

 • spontánně vypráví pohádku, příběh, zážitky z výletů a různých akcí
 • ví,jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu,má základní představu o dopravních prostředcích
 • správně reaguje na světelné a akustické signály
 • formuluje otázky, odpovědi, dodržuje pravidla komunikace
 • chápe jednoduché souvislosti, nachází znaky společné i rozdílné, porovnává
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v činnostech
 • soustředí se , dokončí činnost
 • pozná napsané své jméno
 • orientuje se v prostoru, v řadě i v časových údajích
 • ví, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • zvládá vyřešit samostatně jednoduchý problém, hledá řešení

Dítě a ten druhý

 • spolupracuje s ostatními
 • nebojí se požádat o radu , o pomoc
 • aktivně komunikuje s druhými dětmi i dospělými
 • dokáže odmítnout nepříjemný kontakt

Dítě a společnost

 • všímá si kulturních památek kolem sebe ( zámek, zajímavá stavba atd.)
 • vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností
 • rozlišuje společensky nevhodné chování

Dítě a svět

 • má poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
 • má poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, hl.město…)
 • chápe základní pravidla chování pro chodce a cyklistu
 • má povědomí o správném chování člověka v přírodě

 

 

 

Podtémata

 

Co mi řekl semafor

Cestujeme po světě blízkém i dalekém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňkový program:Mé tělo patří jenom mě - preventivní a zdravotní  výchova

časový rozsah: v průběhu celého roku

 

Základní charakteristika:

K vytvoření tohoto doplňkového programu nás přiměly některé závažné problémy naší společnosti. Děti se budou seznamovat s tím,  jak se vyhnout nebezpečné situaci, jak ji řešit, jak si v případě nutnosti  přivolat pomoc, jak si vzájemně pomáhat.Také se dozvědí, co je to šikana, co mohou způsobit alkohol a drogy.

 

Naším záměrem je vést děti ke zdravým životním návykům a postojům a umožnit jim aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve své sociálním prostředí

Činnosti:

 • poslech pohádek a příběhů vydaných v edici „Preventivní výchova“
 • seznamování s písněmi navazujícími na tyto příběhy
 • dramatické činnosti- předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích
 • hra s maňásky, s pohybem i s říkadly
 • kontaktní hry
 • práce s encyklopedií
 • činnosti směřující k ochraně zdraví
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského tě
 • společné diskuse a rozhovory
 • simulování různých situací, hra „Co by se stalo, kdyby“
 • námětové hry – na doktora, na policistu, na záchranáře, na hasiče, na domácnost,na dopravu

sledování TV Kostičky

 • zdolávání překážkové dráhy ve třídě i v přírodě
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině
 • pohybové hry s pravidly
 • příležitostné návštěvy různých institucí (policie, hasiči…)
 • možnost účasti dětí na kurzu bruslení a plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí
 • osvojení si poznatků o lidském těle a jeho zdraví
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Dítě a psychika

 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti a zájmu)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý

 • rozvoj kooperativních schopností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu

Dítě a společnost

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • seznamování se světem lidí

Dítě a svět

 • rozvoj úcty k životu
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • umí se chovat tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • dokáže zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí / ve vodě, na sněhu, na ledu – podle možností/
 • uplatňuje základní kulturně-hygienické  a zdravotně preventivní návyky
 • pojmenuje části těla , některé orgány, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji
 • rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • má povědomí o významu péče o zdraví a čistotu, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

Dítě a psychika

 • vede rozhovor
 • sleduje a vypráví příběh, pohádku
 • řeší problémy, úkoly a situace
 • vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • rozhoduje o svých činnostech
 • respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla

Dítě a ten druhý

-     umí říci ne v situacích,které to vyžadují (v ohrožujících,neznámých či nebezpečných situacích)

 • spolupracuje s ostatními
 • odmítá nepříjemnou komunikaci
 • řeší konflikty dohodou
 • brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
 • chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi

 

Dítě a společnost

 • uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat nečekaně a proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí ostatních
 • dodržuje pravidla her a jiných činností

Dítě a svět

 • chová se bezpečně doma i na veřejnosti
 • uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat
 • má povědomí o tom, jak se může chránit
 • rozlišuje aktivity, které mohu zdraví okolního prostředí podporovat

 

 

 

                           

Situační učení

Při různých příležitostech – narození sourozence,narozeniny,návštěva divadla,výlety…. budeme využívat situačního učení.

 

 

Prázdninový čas naplníme činnostmi,které vedou k celkové relaxaci dětí a k získání příjemných zážitků v kruhu svých kamarádů – budeme  si hrát  programem Indiáni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

Vyhledat v textu

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

162003
strizovice_foot