Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajímavosti > Škola > Textová část - Historie školy

Textová část - Historie školy

Pamětní kniha školy obecné v Střížovicích.

Roku 1820 zařízeno bylo v zdejší obci vyučování školní v domech. Vyučovati přicházíval obyčejně každého dne školní pomocník z Kumžaku a učíval každý týden v jednom domě tam se dítky školní sešly. Později zřídila se expositura.

Roku 1862 byla k zdejší škole obec vlčická přiškolena.

Roku 1871 počalo se služné učitelům z okresní školní pokladny platiti.

Škola tato r.1872 za samostatnou prohlášena byla.

Od 1.ledna 1873 byla škola střížovská přesazena do III.třídy s výšeným služným 400 zl.

Dne 25.ledna 1875. Číslo 15. Dáno bylo k vědomosti od Slavné c.k. okresní školní Rady ze dne 12.ledna 1875. Č.15. že na základě dřívějšího vys.vynesení z dne 5.srpna 1874 č.7833. z.š.r. jimž p.František Mátl učitel na jednotřídní obecné škole v Střížovicích na stálý odpočinek dán byl, s tím doložením, aby v školní službě tak dlouho setrval, až na jeho místo jiný učitel se dosadí. Novějším vys.vynesením ze dne 24.prosince 1874 č.26214. z.š.r. dosavádní služby úplně sproštěn jest s vykázanou jemu výslužbou ročních 421 zl.r.č. od 1.prosince 1874 počínajíc v ten smysl, že jemu vždy 2.každého měsíce vypadající část výslušného v anticipatních lhůtách u c.k. berního úřadu v J.Hradci vyplácena bude.

Panu Bartoloměji Pitlíkovi, prov.výp.učiteli                                                                                                                     č.15
                                                           V Střížovicích!
Dává se Vám věděti, že vys.vyn.ze dne 24.prosince 1874 č.26214. z.š.r. prozatimním výp.podučitelem na škole v Střížovicích ustanoven jste s vykázanou Vám remunerací 280 zl. Kterou v měsíčních lhůtách od dne 17.listopadu 1874 jimž jste službu školní nastoupil počínajíc u c.k. berního úřadu v Jindř.Hradci bráti budete proti kolkované kvitanci od předsedy c.k. okresní školní rady stvrzené.
Zároveň se Vám připomíná, abyste důvěru, jež se tímto ve Vás skládá, pilností, snaživostí jakož i slušným chováním zachovati hleděl abyste vlídností k dětem i občanům vždy šetřil, učebné prostředky a školní spisy prostřednictvím místní školní rady a svého předchůdce inventárně převzal, v pořádku choval a správně vedl, důležitější události a školní změny do kroniky školy zanášel konečně abyste v pochybných případech k p.řídicímu učiteli J.Janákovi v Kumžaku se obrátil a jej o radu a poučení požádal.
     C.k.okresní školní rada v Jindř.Hradci 12.ledna 1875.
(Za příčinou dalších studii vystoupil            (L.S.)                                            Předseda                               
B.Pitlík ze služby mu svěřené na konci                                           Hrdlička          šk.roku 1877/8).

Místní školní radě v Střížovicích                                                                                                                                   č.140.
Nově zvolený pan školní okresní dozorce professor Vojtěch Český dnešním dnem své povolání pro český tento okres nastoupil což školní místní radě věděti se dává.
V Jindř.Hradci 6.dubna 1875           Předsedicí C.k. okresní hejtman Hrdlička


Jelikož po uplynutí 3 roků i místní školní rada z obecního zastupitelstva voliti se má, přikročeno dne 15.října 1876 k volbě členů do této rady.
Zvoleni jsou : Soukup Bartoloměj, rolník č. 20. v Střížovicích
                     Koukal Jan,                 "     "  14. ve Vlčicích co výborové.
Kovář Jan, rolník č. 6. V Střížovicích a Bastl Václv, rolník č. 16. Tamtéž co náhradníci.
K tomu pak dle zákona přináleží představený co předseda této rady, pak velebný pan farář v Kumžaku a místní učitel.
Za školního dozorce ponavržen : Soukup Bartoloměj.

    
V zdejší jednotřídní škole uspořádána jest ve středu, dne 19.prosince 1877, odpoledne slavnost odhalení obrazu Jeho c.k. Apoštolského Veličenstva za vřelého účastentví svátečně oděných a v úplném počtu shromážděných žáků, místní školní rady, zastupitelstev přiškolených obcí a řídícího učitele kumžackého p.Josefa Janáka, co učinného hosta. Úvodní řeč pronesl učitel p.Bartoloměj Pitlík.

Správě obecné školy v Střížovicích                                                                   Číslo 11. Zprávu o slavnosti odhalení obrazu Jeho Veličenstva ve škole Střížovické béře c.k. okresní školní Rada s uspokojením k vědomosti a vyslovuje své uznání v příčině té panu správci školy, místní školní radě, zastupitelstvům přiškolených obcí a vůbec všem těm, kteří jakýmkoli spůsobem k zařízení a zvýšení slavnosti té přispěli.             V Jindř.Hradci, dne 6.ledna 1878.                                                                                                     
                  C.k. okresní hejtman předseda : Květ

Pan Martin Krumlík občan z Kumžaku  počástném vyhovění své povinnosti vojenské, trvavše od 7.března 1862 až do 30.června 1868 a dle propouštějicí listiny (Abschid) z dne 31.prosince 1874 se až četařem a dle vysvědčení dobrým hudebníkem stal, taktéž pak v městě Kumžaku hudbě vyučoval, kdež na žádost z dne 3.září 1873 od Slavné c.k. okresní školní Rady Jindř. Hradecké co prav.výpomocný učitel místo při dvou třídní škole v Roseči pod dekretem čís.pops.755 z ročným Bomuneraci 280 zl.r.č. obdržel dle Dekretu 15.listopádu 1873. Místo v Roseči nastoupil, tam setrvavše až do 1.října 1877 skrze čtyry roky, horlivě uvší spokojenosti II třídu, jak v literním tak v hudbě a zpěvu vyučoval, ku konci školního roku od Slavné c.k. okresní školní Rady 1.října 1877 do Kostelní Radouně k dvou třídní škole přesazen, tam setrvavše 1 rok, Slavná c.k. okresní školní Rada ráčila mě místo, při jednotřídní škole (co výpomocnému učitely) v obci Střížovicích propujčiti, kterýž to dekret z dne 18.září 1878 pod čís. 776. podepsan, tentíž by se na své určité místo přestěhoval spisy Inventaře, a školní knihy, a pomůcky přijmul, a bez odkladu, školní vyučování započal.
CK.okresní školní rada V Jindř.Hradci dne 18.září 1878
                                                                                                 Co předseda Květ  

                                Střibrna svatba!
Jeho Císařské a Královské Apoštolské Veličenstvo Císaře a Krále našeho Františka Josefa I.s Císařovnou Eliškou.         
Tento pamatný den, byl u vši horlivosti oslaven. V zdejší jednotřídní škole uspořadana jest 24.dubna 1879 v čtvrtek zrána schuze žáku a žakyn s přednostou a obecným výborem, a zastupitelstvo přiškolených obci, vše svátečně oděno. Při schromáždění uvítal místní učitel p.Martin Krumlík títo pani hosti, a započal následuji řeč ---
Milé dítky! Nejen zde, v Střížovicích, v Kumžaku a okolí v Jindř.Hradci a v Praze, nýbrž po celé rozsahlé říši rakouské slaví se co nejskvěleji dnešní den, neboť právě tomu dnes, dne dvacáteho čtvrtého měsíce dubna dvacet pět let - tedy celé čtvrt století, an vznešený panovník náš, císař František Josef I slavil sňatek manželský, kterým rodině národu rakouských dána byla zeměpaní a milostivá matka císařovna Eliška.
Slavnost skončena vřelým provolaním "Sláva Jeho veličenstvu a vznešenému domu panovnickému, jakož i šlechetnému Panu c.k. okresnímu Hejtmanu a šlechetnému a slovutnému Panu c.k. okresnímu Inspektoru školnímu.

Správě školy v Střížovicích                                                                                  čís.367 k oslavení památky stříbrné svatby Jejich Veličenstev nejjasnějších císařských manželů podnikli učitele a žáci na rozličných ustavech vyučovacích vznešené a vlastenské slavnosti.
Jeho Veličenstvo císař Pán račil četná projevění upřímne lásky a věrne oddaností na libou vědomost vzíti.
Čemuž se správě školy podle vynešení Jeho Excellence pana ck. ministra osvěty a vyučování ze dne 2.května  k čís.6531 intím.
Veleslavnou ck zemskou školní radu ze dne 10ho května 1979.čís.10316 K nejvýššímu nařízení vědomost dává.
                          Od okresní školní rady v Jindř.Hradci dne 2.června 1879
                           CK.okresní hejtman    předseda    Květ

Panu Rudolfu Schönettovi,                                                                               čís. 393.                   
          Kadidátu učitelství,
           v Jindř.Hradci! 
C.k. okresní školní rada ustanovila Vás k k Vaší žádosti mocí říšs.zákona ze dne 14.května 1869 §.49 v zasedání dne 27.srpna 1880  zatímným učitelem na jednotřídní  škole v Střížovicích s ročním služným 400 zl. funkčním přídavkem 50 zl. a naturálním bytem ve školní budově.
O tom se Vám vědomost dává a vybízíte se, byste za příčinou nastoupení na místo učitelské u .předsedy místní školní rady v Střížovicích náležitě se přihlásil a dne 16.září l.r. vyučováním  školním započal, načež Vám výplata služného vykázána bude. Vysvědčení dospělosti se Vám vrací.
     C.k. okresní školní rada
      J.Hradci dne 30.srpna 1880        C.k. okresní hejtman,
                                                             Předseda : Květ

Ke konci měsíce října 1880 opatřena byla škola zdejší novými dvěma záchody.

V úterý dne 26.dubna 1881 dohotoven byl nový plot, ku školní záhradce, kteráž o kousek pozemku jest rozšířena.

Školní rok 1882-83 zvlášť zima roku tohoto byla špatně od dítek navštěvována, jelikož mnoho mezi dítkami nemoce řádily. V dubnu pak učitel za příčinou zkoušek k způsobilosti skoro čtrnáct dnů nepřítomen byl a tu opět nevyučováno.

Na místo učitelské při zdejší škole, které zatímné p.Rudolfem Schönettem obsazeno bylo, byl vypsán konkurs do dne 15.června 1883. ku definitivnímu obsazení. Ve lhůtě určené podal o místo toto žádost svrchujmenovaný zat.učitel  a když pak místní šk.rada v sezení svém dne 25.června 1883 konaném jednohlasně se vyslovila že si přeje, by p.Rudolf Schönett definitivně zde jako učitel dosazen byl praesentovala jej sl.c.k. okr.šk.rada veleslavné c.k.zem.šk.rady ku definitivnímu obsazení načež také skutečným učitelem ustanoven byl tímto dekretem.
Cís.král zemská školní rada                                      čís.31317 1883
pro království České

       Panu Rudolfu Schönettovi
       zatimnímu učiteli na obecné
        škole v Střížovicích
Na základě presentací cís.král. okresní školní rady v Jindřichově Hradci ze dne 29.srpna 1883.čísl 576 ustanovujeme Vás učitelem na obecné škole v Střížovicích.
S tímto místem spojeno jest právo k ročnímu služnému 400 zl.t.j.  Čtyř set zlatých, k funkčnímu přídavku ročních 50 zl. tj. padesát zlatých, a ostatním požitkům podle čtvrté třídy služného učitelstva.
Zároveň Vám ukládáme, abyste za příčinou vykonání přísahy a nastoupení nové služby své u pana předsedy c.k. okresní ck.rady v Jindřichově Hradci se nejdříve se přihlásil.
    Cís.král.zemská školní rada v Čechách.
     V Praze, dne 9.října 1883.   Za místodržitele Friedl m/p

Že p.Rudolf Schönett, učitel na obecné škole v Střížovicích, předepsanou přísahu dnešního dne složil a zároveň službu nastoupil, stvrzuje se.
    Z c.k.okresní školní rady v Jindř.Hradci dne 27.října 1883
                                               C.k. okresní hejtman :  Květ

Dne 23. 24. a 25.června 1884 na zdejší škole nevyučováno, jelikož učitel pan Rudolf Schönett byl na dovolené, kterou obdržel za příčinou svého sňatku se slečnou Anastasií Novákovou. Zdejší školní budova jest ve stavu velmi chatrném a již mnohá vybídnutí místní školní rady se strany slavné c.k. okresní školní rady, zůstala bez výsledku až letos kdy počet dítek již přes 100 vyrostl, uznala místní školní rada budovu školní za nedostatečnou a ve schůzi dne 21.září 1884 konané usneseno na tom, by se stavěla nová školní budova avšak pro školu dvoutřídní. Aby pak škola snáze postavena býti mohla jednáno s obcí Budkov, by táž ku zdejší školní obci se přiškolila, poněvadž z Budkova do Střížovic jest mnohem blíže než do Kumžaku a za každého počasí cesta schůdna kdežto do Kumžaku nemohou dítky celou téměř zimu do školy. Celý obecní výbor Budkovský souhlasil až na p.správce velkostatku p.Kolandu, který zastupuje majetníka dvora v Budkově, p.hraběte Podstatský-Lichtensteina, jakožto nevoleného člena obecn. výboru. Když pak dne 12.října 1884 měla místní školní rada opět v té záležitosti schůzi, tu jednáno o místo, kde by se nová školní budova stavěti měla, Vlčičtí a Budkovští žádali, aby škola stála naproti továrně Rozkoš, tak že by dítky všech tří obcí měly stejně daleko do školy  Střížovští zase chtěli, aby škola stavěla se proti staré škole nad zvonicí, následkem čehož nedosaženo žádného usjednocení, a Budkovští posléz řekli, když škola nebude u továrny, že se do Střížovic nepřiškolí. Ku konci však usneseno podati žádosť ku slavné cís.král.okresní školní radě, by táž vyzvedla komiss, jež by místo určila a schválila, a dle místa že stavební mistr zhotoví plán. Žádosť dotčenou správce školy dne 22.října 1884 napsal a starostovi tehdejšímu Václavu Bastlovi dodal, by ji podepsal a dále zaslal.

Jak na stránce 2.této knihy poznamenáno působil jako první učitel na zdejší obecné škole pan František Mátl, jenž roku 1874 od prosince na stálý odpočinek dán byl. Jmenovaný učitel narodil se dne 16.listopadu 1795 v Kumžaku a již v letech 1811 a1812 účinkoval při farní škole v Kumžaku jako pomocník, byv odveden r.1813, účastnil se válek franzouských, jeho služba vojenská trvala až do r.1826, a i tu jako desátník vyučoval vojsko a děti důstojníků. Po svém propuštění z vojny účinkoval zase v Kumžaku a téhož roku (1826) vykonal zkoušku při c.k.hlavní škole v Jindř.Hradci, kterouž r.1827 v Budějovicích na učitelskou doplnil. Po té působil rok (1828) v Strmilově jako osobní pomocník starého učitele Vejvary, načež r.1829, za podučitele na esponováné škole zdejší, Střížovské, ustanoven byl. Zde působil pozděj jako provisorní učitel až do ro.1872 od tohoto roku jako skutečný učitel zemskou školní radou dosazený až do roku 1874, kdy na stálý odpočinek dán byl pan František Mátl působil tedy v Střížovicích plných 45 let a přičteme-li jeho službu vojenskou a pomocnickou v Kumžaku sloužil tedy plná 63 léta!
Jmenovaný, jak výpovědi jeho žáků a vysvědčení od školních úřadů  vydaná svědčí, byl pracovníkem svědomitým, přičinlivým, povahy srdečné a vždy veselé. Bohužel jeho zasloužený odpočinek byl skalen tím, že stařeček ten úplně oslepl a postel více opustit nemohl až neuprosná smrť učinila konec jeho práce plnému životu zemřel dne 20.listopadu 1884 - u své dcery pí.Šicnarové v č.40. v Střížovicích, zanechav zde vdovu a dvě zaopatřené dítky. Pohřeb jeho za hojného účastenství lidu a jedenácti učitelů českých - (3 ze Strmilova, 4 z Kumžaku po jednom z Bořetína, Mostů, Střížovic a Valtínova.)
           Pokoj Budiž jeho popelu!
Nástupcem v úřadě učitelském při zdejší škole byl p.Bartoloměj Pitlík, tento působil zde jako výpom.učitel čtyři léta načež vstoupil do 2.ročníku c.k.ústavu ku vzdělání učitelů v Soběslavi, kde v r.1881 vykonal zkoušku dospělosti pak dosazen na jednotřídní školu v Polšti, jako zatímní učitel, tu však nepůsobil dlouho, neboť se roznemohl ku konci října t.r.(1881) na chrlení krve, a koncem ledna nejsa cele schopen ku zastávání svého úřadu, nemaje pak definitivního postavení, propuštěn ze služby školní. Trpkým osudem pronásledován uchýlil se do svého rodiště Mostů, ku svým příbuzným, kdež do prázdnin r.1882 dlel, jsa bídně z almužna přátel živ. R.1882 v září nastoupil opět službu, pozdraviv se za minulé léto, jako podučitel při dvoutřídní škole v Lutové okres Třeboňský, kdež působil až do roku 1884 kdež ho dne 21.měs.srpna zachvátila smrt. Zvěčnělý nar.se r.1846 v Mostech u Kumžaku. Budiž mu země lehká!
Třetím učitelem na zdejší škole byl p.Martin Krumlík, týž působil zde 2 roky jako výpomocný učitel načež, že nemaje zkoušky, propuštěn ze školní služby, uchýlil se do J.Hradce, kdež zastavá místo choralisty při proboštském chránu Páně.

Jak na stránce 29.této knihy poznamenáno, uznala místní školní rada, že nutno novou budovou školní zaopatřiti, avšak žádoť, kterou správce školy napsal a obecnímu starostovi Václavu Bastlovi, jakožto předsedovi místní školní rady ku dalšímu zastání odevzdal, nedostala se nikam, jelikož zmíněný starosta ji někde ležeti nechal, jen aby se stavěti nemuselo. Jelikož pak zdejší občani ku stavbě se nemají, podrobena byla zdejší škola zdravotní prohlídce kterou vykonal c.k. okresní lékař pan M.U.Dr. Treulich. Tento vkročiv do třídy zhrozil se tak bídné místnosti, kteráž jest určena za školu. Divil se že mohou dítky zde seděti a kterak mohou psáti v těch úzkých, vysokých lavicích. Změřiv rozměry školní světnice vypočetl, že učební síň na plošný obsah má místa pro 41 dítě (ale tu nepočítá se místo pro kamna, stůl a tabuli atd.), co do kubikového obsahu má tato síň místa pro 11 dítek a do této malé nezdravé světnice chodí v zimní době přes 80 dětí! Pan doktor vyjádřil se, že musí obec zaopatřiti novou místnosť pro školu.
Jak svrchu poznamenáno nemá se zdejší obec ku stavbě nové budovy školní jelikož pak sem i Vlčice přiškoleny jsou, podal obecní výbor Vlčický žádosť, aby byla škola ze Střížovic do Vlčic přeložena a podvolil se stavěti novou budovu školní. Slavná c.k. okresní školní rada vyzvala následkem toho místní školní radu zdejší, aby ve lhůtě 8 dnů podala načrtnutý plán pro školu dvoutřídní a zároveň podala  žádosť za vyzvednutí komisse, jež by vyhledala a schválila místo pro novou budovu školní. Místní školní rada nechtíc školu ztratiti usnesla se dne 17.listopadu 1885, že nová budova školní se stavěti musí a podala téhož dne žádost za vyzvednutí komisse a náčrtek plánu pro školu dvoutřídní.
Komisse ustanovena od slavné c.k.okresní školní rady v Jindř.Hradci, na den 10. prosince 1885. Téhož dne přijela do Střížovic komisse skládající se z pánů : c.k.okresního hejtmana Květa, c.k.okresního školního inspektora Českýho, c.k.okres. Dr.Treulicha a c.k.okres.inžiníra Raisenauera, by vyhledala a schválila stavební místo pro novou budovu školní. Jmenovaná komisse odebrala se nejprve do staré školy a zhrozila se, když viděla v jak bídném stavu se nalézá a uznala, že se nikterak k účelům školním nehodí, i chtěla proto najati nějakou příhodnější místnosť a starou školu zavříti, avšak takové nebylo lze v celé obci dostati, pročež pan c.k.okres.inspektor nařídil správci školy, by do doby, než nová budova školní hotova bude, vyučoval polodenně, což od dne 10.prosince za nejvhodnější, načež to místo též schválila. Dle místa pak onaznačila podmínky, jak nová budova školní vystavěna býti má. Dne 13.prosince 1885 měla pak místní školní rada schůzi, v níž správce školy podal výkaz, že v zdejší škole je dostatečný, zákonitě podmíněný počet žactva, tak že škola o druhou třídu rozšířena býti má. Následkem toho naznala místní školní rada potřebu druhé třídy a usneseno žádati, Veleslavnou c.k.zemskou školní radu v Praze, za rozšíření zdejší školy o druhou třídu. Žádosť tu správce školy napsal, načež s nutnými přílohami ji předseda zadal. Zednický mistr pan Tomáš Rubý, z Mal. Ratmírova, byl od místní školní rady vyzván, by plán na novou budovu školní, dle podmínek komissí naznačených, jakož i rozpočet celé stavby vyhotovil, což on též učinil. Rozpočet, jenž 10.866,83 zl činil, byl od místní školní rady prohlednut a schválen. Dne 27.ledna 1886 zadána byla žádosť, za udělení subvence na stavbu školy.

Dne 18.dubna 1886 byla schůze místní školní rady, kdež se jednalo, jak se má zadati stavba nové školy, většina chtěla stavbu tu pronajati z ruky p.Tomáši Rubýmu, zed.mistru z Mal.Ratmírova, přítomný správce velkostatku Studené, p.Kollanda, vyžádal aby jednání to na 14 dní odročeno bylo, což se též stalo a určena druhá schůze na den 2.května 1886. V této schůzi ujednáno bylo, aby stavba ta pronajala se ve veřejné dražbě, jelikož hlavně pro to byl pan správce. Dle tohoto usnešení byla vypsána veřejná dražba na stavbu nové školní budovy zdejší na den 30.května 1886. Tohoto den se dostavilo osum nájmuchtivých, jež podali svá radia, které obnášelo 10% rozpočtené ceny. Když se bylo přes určený čas čekalo, počla dražba přečtením stavebních podmínek a oznámilo se že došla jedna oferta. Dražebníci však málo házeli ač se dosti vydržovalo, když přes hodinu žádný nepřihodil vlastně neshodil) provoláno po třetí a nájem stavby držel p.Fr.Černýmu, staviteli z J ndř.Hradci za 10.150 zl. Po té otevřena oferta, jež byla p.Tomáše Rubýho, který nabízel se stavbu za 9.999 zl provésti, jelikož pak tato suma nižší byla než p.Černýho, stal se podnikatelem stavby p.Tomáš Rubý. Podotýkám, že p.Rubý slevoval na celé stavbě, když by se mu byla dala z ruky 15% tedy se nabízel stavbu provést za 9.236 zl 80 kr, z toho viděti, že v dražbě přišla o 762,40 zl dráže, k tomu ještě se musí připočísti útraty za inserování dražby v novinách v částce 19.25 zl tedy celkem přišla ta stavba dražbou o 781.65 zl.výše místo co měla býti levnější volnou konkurencí. Dne 31.května 1886 vyměřil podnikatel, u přítomnosti místní školní rady stavební místo a hned druhý den tj. 1.června počato kopáním studně a základů. Ve čtvrtek dne 10.června l.r. byly základy vykopány, bylo podnikateli povoleno započíti stavbu, kterou on téhož dne zděním základní zdi začal.

V sezení místní školní rady dne 13.prosince 1885 usneseno žádati za rozšíření školy o druhou třídu, což též povoleno, jak sl.c.k.okr.školní rada oznamuje :
Místní školní radě v Střížovicích.                                       Č.358
Veleslavná c.k.zemská školní rada povolila vynesením ze dne 26.května 1886 č:12172 v zásadě, aby dosavádní jednotřídní obecná škola ve Střížovicích o druhou třídu rozšířena byla.
Otevření této nové třídy, ustanovení vyučovací síly a přijetí výloh s tím spojených do rozpočtu školního zůstane zatím odloženo, až vhodné školní místnosti a věcné potřeby školské nejen na jisto postaveny, nýbrž i vykázány budou.

Čehož místní školní radě vyřízením tamní žádosti ze dne 13.prosince 1885 vědomost dáváme.
                       C.k. okresní  školní rada
                        V Jindř.Hradci, dne 20.června 1886.    Předseda : Květ.
Místní školní radě v Střížovicích!                                           Čís.599
     Veleslavná c.k.zemská školní rada oznámila sem vynesením ze dne 7.září 1886 č.23551, že zemský výbor království Českého přihlížeje k návrhu c.k.zemské školní rady o žádosti školní obce Střížovic v školním okresu Jindřichohradeckém učiněnému přislíbil dle přípisu ze dne 18.srpna 1886 č.33920 této školní obci z dotace vys.sněmem na rok 1886 povolené subvenci 500 zl.tj.pěti set zlatých r.č. s tou podmínkou, když školní obec zamýšlenou školní stavbu přesně dle schváleného plánu provede a se o dokončené stavbě nejdéle do 15.června 1888 u zemského výboru prokáže, jinak by tato subvence koncem uvedeného měsíce a roku naprosto propadla.
     Čehož místní školní radě vědomosť dáváme a doklady žádosti - 14 kusů - vracíme.
V Jindř.Hradci, dne 17.září 1886
                                                                      Předseda : Květ

Místní školní radě v Střížovicích !                                                 Čís.195
Veleslavná c.k.zemská školní rada povolila vynesením ze dne 7.března 1887 č.4174 aby při obecné škole v Střížovicích druhá třída, vys.vynesením ze dne 26.května 1886 č.12.172 v zásadě zřízená, od 1.ledna 1888 otevřena byla, ustanovivši v té příčině při jmenované škole nové místo podučitelské s náležitými požitky.
     Dávajíce toho místní školní radě vyřízením tamní žádosti ze dne 24.ledna 1887 vědomosť, ukládáme jí, aby ohledně vyučování naboženství v nové třídě s důstojnou duchovní správou v Kumžaku projednala, a výsledek sem oznámila.
C.k. okresní školní rada, v Jindř.Hradci, dne 17.března 1887.
                    C.k.okresní hejtman, předseda Květ

Místní školní radě ve Střížovicích!                                                     Čís.623
Veleslavná c.k.zemská školní rada oznámila sem vynesením ze dne 19.srpna t.r. č.28987, že vysoký zemský výbor přislíbil dle přípisu ze dne 27.července 1887 č.32064 školní obci Střížovické z dotace vys.sněmem na rok 1887 povolené dodatečnou subvenci 500 zlatých s tou podmínkou, když školní obec zamýšlenou školní stavbu přesně dle schváleného plánu provede a se o dokončené stavbě nejdéle do 15.června 1889 u zemského výboru prokáže, jinak by tato subvence koncem uvedeného měsíce a roku naprosto propadla.
     Čehož místní školní radě vědomosť dáváme, aby dle toho se zachovala.
                        C.k. okresní školní rada
                         V Jindř.Hradci dne 29.srpna 1887
                                                           C.k.okresní hejtman, předseda : Květ.

Jak na strance 34.této knihy poznamenáno začal podnikatel základy stavěti dne 10.června a přičinil se, maje dostatečný počet lidu, že u hlavní budovy vyzdil základy do 18.června. Kamen k stavbě potřebný, jejž měli většinou zdejší rolníci již připravený, pilně přivážen a stavba očividně rostla. Podnikatel dával do stavby dobrý materiál kámen zdejší jest velmi dobře se hodicí ku stavbě, cihly bral podnikatel od p.Vrecka z Kumžaku a z Jindřišské cihelny u Jindř.Hradce. V červenci stavěno přízemí hlavní budovy, zdi z venku jsou kamenné a z vnitřku z cihel, veškerá zeď od základu až pod střechu stavena na maltu. Přízemí i prostřední zdi byly hotovy koncem července a hned přivezeny stropy z Nového Ettinku a kladeny na zdi, spojovací železa připevněna a 7.srpna započato se stavbou prvního patra. V polovici měsíce září bylo patro hotovo i počato hned stavením a vázáním krovu, což trvalo do konce měsíce září, v říjnu přišel i klempíř a začal hned pracovati na plechu a pokrývání, s kterouž prací do konce října hotov byl. V říjnu sklenul sklep, postavil příčky mezi pokoji bytů učitelů a zazdil schody až na půdu. Na zimu dal stavitel okna i dvéře zabedniti aby sníh do budovy se nemetl a tím ukončena práce roku 1886. Dne 18.dubna počal opětně čilý rej zedníci zazdívali rámy do oken a tyto zazdivše, počali budovu omítati. Když byly zdi čistě omítnuty a řimsy vytaženy počato s bílením venkovních zdí, načež přišel opět klempíř a natíral strechu, kteréžto práce koncem června hotovy byly. Do téže doby byly byty a třídy dvakráte vybíleny. Dle podmínek stavebních měla býti budova do 31.července úplně hotova, avšak truhlář se svou prací velmi otálel. Po velkém pobízení, se strany stavitele, položil podlahy přízemních místností, nacež tyto po třetí vybíleny a kamna v nich postavena, kterážto práce hotova byla 29.července. V červenci zřídil stavitel plot u zahrad a položil chodbu dlaždicemi, avšak v patře pokládání podlahy a zřízení záchodů protáhl truhlář až do konce srpna, takže třída k jižní straně ležící až 2.září úplně dohotovena byla. Dvéře k hlavnímu vchodu, dvéře do dvora, k chlévu a ku sklepu přivezl až 6.září téhož ještě dne přišel zámečník a je do 7.září okoval. Od 12. do 14.září vymývaly se místnosti školní v patře a tak byla budova sama hotova, avšak lavic tu dosud nebylo. Místní školní rada k návrhu správce školy usnesla se v sezení dne 11.září konaném podnikatele stavby upomenouti, že se stavbou měl do konce července hotov býti a že dnem 16.září vyučování školní započíti má a dána mu nepřekročitelná lhůta do 15.září. 13.září přivezl truhlář 6 lavic. Ve čtvrtek dne 15.září přivezl truhlář opět 6 lavic a dne 17.t.m. opět 6 lavic, tak že byl dostatečný počet lavic v jedné třídě a také vyučovati se dne 19.září v této nové budově školní počalo. Lavice do druhé třídy dodal na začátku října, načež k žádosti podnikatele stavby, žádáno za úřední přijetí školní budovy. Slavná c.k.okresní školní rada ustanovila den 17.října 1887 ku přijímání školy. Jako členové komise dostavili se P.T.páni : Květ, c.k.okresní hejtman, předseda, Český, c.k.okresní školní inspektor, Prchal, c.k.nadinžinýr, M.U.Dr.Treulich, c.k.okresní lékař. Kolaudační tato kommisse shledala stavbu budovy školní za solidně provedenou, avšak bylo též několik vnitřního zařízení a to : 1.Lavice nejsou přiměřeny velikosti žáků a tudíž nezpůsobilé a musí býti nahrazeny jinými.
2.Okna musí býti opatřena záslonami plátěnými a sice jedné barvy buď šedé neb zelené.
3.Zahrada jest malá a musí býti zvětšena.
4.Lední tělocvična budiž do příštího jara zřízena.
5.Schody na půdu musí býti opatřeny zábradlím.
6.Záchodová žumpa musí se vyčistiti a řádně cementem omítnouti.
7.Chlévy pro vepřový dobytek a drůbež musí se postaviti dále od studny.
Kommisse ustanovila, že subvence v obnosu 600 zl dříve vyplacena nebude, dokud tyto vady odstraněny nebudou. Místní školní rada podvolila se, že tyto vady odstraní. Ježto podnikatel zavázán byl, lavice školní takové dodati jaké ministerské nařízení ze dne   musí týž lavice nové na svůj náklad dodati, což také do 17.prosince byl učinil. Dále dodal podnikatel zábradlí ku zdi kol schodů na půdu, a žumpu záchodovou dle nařízení dal očistiti a cementem omítnouti. Správce školy dal ihned chlév pro vepř.dobytek odstraniti. Místní školní rada v sezení dne 17.října 1887 konaném, najala podnikateli upravení plotu pro rozšířenou zahradu za obapolně umluvenou cenu 110 zl.
Dnem prvního ledna 1888 měla se otevříti druhá třída a proto ustanovila slavná c.k.okresní školní rada v Jindř.Hradci, zal.správcem této dvoutřídní školy Rud.Schönetta a podučitelem Karla Vydru následujícími dekrety :
Panu
Rudolfu Schönettovi, správci obecné školy ve Střížovicích             č.938
     Následkem otevření druhé třídy při tamní obecné škole a obsazení místa podučitelského svěřujeme Vám prozatimní správu této dvoutřídní školy s podotčením, že Vám zvýšený zakonný funkční přídavek k výplatě vykázán bude, až nás zpráva dojde, že ustanovený výpom.podučitel na místo své skutečně nastoupil.
               C.k. okresní školní rada
                 V Jindř.Hradci dne 29.prosince 1887
                                                                    C.k.okresní hejtman, předseda : Květ

C.k.okresní školní rada v Jindř.Hradci                                                  č.938
Panu Karlu Vydrovi, kandidátu učitelství v Pasekách. Pošta : Protivín.
     V základě §.26.zákona zemského, daného dne 24.února 1873. č.17.ustanovujeme Vás výpomocným podučitelem při dvoutřídní obecné škole ve Střížovicích a navrhujeme Vám remuneraci §.34 zem.zákona ze dne 19.prosince 1875 C:86.z.z. vyměřenou.
     O tom se Vám dává věděti a vybízíte se, byste na vykázané místo do Střížovic bez odkladu se odebral a za příčinou nastoupení na školní službu u p.předsedy místní školní rady a p.správce školy ve Střížovicích náležitě se přihlásil.
     Remunerace bude Vám ku výplatě vykázána, jakmile schválení od veleslavné c.k.zemské školní rady nás dojde.
     V Jindř.Hradci, dne 29.prosince 1887.
                                                                                    Předseda : Květ.

Pan Karel Vydra dostavil se dne 3.ledna 1888, téhož dne se u předsedy místní školní rady a správce školy přihlásil a vyučováním školním započal.

V sezení dne 15.ledna konaném zadala místní školní rady zřízení letní tělocvičny panu Tomáši Janšovi, mistru tesařskému v Strmilově, za obapolně smluvenou cenu 35 zl. Rovněž téhož dne zmocněn předseda míst.škol.rady, aby plátěné záclony v Jindř.Hradci objednal což on 16.ledna 1888 osobně byl učinil.

Dne 7.března 1888 byly do školy záclony dodány a také týž den do oken tříd zavěšeny.

Dne 21.března 1888 zasadili jsme stromy kol tělocvičny a sice jednu velkou lípu, jednu střemchu, břízu a dvě osiky.

Plot k zahradě dohotoven byl dne 16.dubna 1888, od téhož dne až do 21.dubna jsme zahradu rovnali, rýpali zřídili cestu ze dvora skrze zahradu vedoucí, kolem této cesty jsme vysázeli keře angreštu, rybízu a malen.
Dne 19.května dohotovil mistr tesařský letní tělocvičnu. Jelikož zařízení školy bylo dohotoveno tak, jak byla kolaudační komise ustanovila, vyjednáno bylo s důstojnou duchovní správou v Kumžaku, aby nová tato budova školní vysvěcena byla, i ustanoven k výkonu tomu den 21.května tj.totiž prostření svátek svatodušní.
P,Jan Vojta                    Josef Janák                                František Švehla předseda
conferada                       řídící učitel                                  v Střížovicích
v Kunžaku                       v Kumžaku.                                 František Kašpárek
Karel Slavík                    Jan Drábek                                starosta z Vlčic
učitel v Kumžaku.          řídící učitel v Strmilově             Mo… Leopold
Epištau Trnka                nečitelné                                     v Střížovicích
učitel v Kumžaku           správce školy                             Josef Koukal
Bohdan Voborník           v Záhradce                                 z Vlčic
spr.školy v Bořet.           Jan Janoušek                           Jan Koukal
Hubert Chlupáček         učitel v Strmilově                       Antonín Čapek
                                          Kavel Břetislav Vodička           František Smetana
                                           t.č.abiturient                              z Střížovíc
                                          Jordán Zich                               Fratišek Kořínek
                                          učitel v Mor.Bránicích               ve Střížovicích
                                                                                               Josef Suchý
                                                                                               …. Rozporka
Slavnosť svěcení zdejší budovy školní nebyla odbývána hlučně, ale za to tím dojemněji, důstojněji. Budova školní ozdobena byla čtyřmi velkými prápory v barvách zemských a říšských, průčelí bylo ozdobeno chvojí a pod okny patra skvěl se nápis :"Zdárná mládež oslava vlasti." U oken, jež byla otevřena, byly větvičky lipové a záslony polospuštěné byly povystrčeny ven, což se velmi krásně vyjímalo. Nade dveřmi zavěsen věnec z kosatcových listů dovedně zhotoven, jenž se věnci palmovému podobal, uprostřed pak byla kytice květin, tento krásný věnec k výzdobě školy zhotovil p.Bartol.Rozporka, mistr kamenický a majitel domku čís.30. v Střížovicích, jenž mimo tento dar, ještě čtyry práporečky žákům k nošení zhotovil, zacež mu vřelý dík od správy školy vzdán byl. Před vchodem do budovy školní stála slavobrána, hojně chvojí a práporečky národních barev ozdobená,, kteráž všecky hosty slavnosti pozdravem :"Na zdar!"   vítala. Hlavní zásluha výzdoby školy připadá panu colleg.Vydrovi. Výkon svěcení určen na odpůldne 21.května. Od 11. až do 30.června bylo vyučováno jen v jedné třídě, poněvadž výpom.podučitel pan Karel Vydra, podjal se zkoušky dospělosti učitelské při c.k. ústavu ku vzdělání učitelů v Praze. Zkoušku provedl a také na vypsané místo podučitelské zadal.K žádosti výp.podučitele pana Karla Vydry ustanoven byl týž zatimným podučitelem na zdejší škole následujícím dekretem :
Panu Karlu Vydrovi, výpomocnému podučiteli v Střížovicích                            č.527
Podepsaná c.k.okresní školní rada ustanovila vás k Vaši žádosti na základě získaného vysvědčení dospělosti zatímným podučitelem na obecné škole ve Střížovicích s ročním služným tří se padesáti (350) zlatých.
     O tom se Vám dává věděti s podotčením, že vám dosavadní odměnu 280 zl koncem měsíce listopadu l.r. zastavujeme a zaroveň služné s místem podučitelským ve Střížovicích spojené ročních tři sta padesáti (350) zlatých od 1.prosince 1888 počínaje v měsíčních předlhůtních částkách ku výplatě z okresní školní pokladny poukazujeme.
     Vysvědčení dospělosti se vrací.
     C.k.okresní školní rada v Jindř.Hradci,
      Dne 6.listopadu 1888     C.k. okresní hejtman, předseda : Květ

Vánoční dárek. Ředitel továrny a místní školdozorce pan Hubert Chlupáček, daroval dne 21.prosince 1888, zdejší chudé školní mládeži školní potřeby a sice nástrčky, péra a tužky, jimiž asi 50 chudých školních dětí poděleno bylo. Za tento spanilomyslný dar, vzdala správa školy panu dárci srdečný dík.
Při loučení se s rokem 1888 nemohu opominouti, abych se nezmínil o tom, že v tomto roce zahájen byl boj na ríšské radě o nynější školu. Strana klerikální totiž chce, aby církev měla vrchní dozor ku školám, návštěva školy, aby se snížila na 6 let a mnohé předměty, realie, tělocvik, aby byly z osnovy učebné vypuštěny. Vypisovati, jakým způsobem bylo bojováno, do této knihy se nehodí podotýkám jen toliko návrh knížete Lichtensteina na změnu škol "konfessionelní nepřišel na denní pořádek v říšské radě, tudíž musíme vyčkati co se s ním stane proslýchá se, že vláda sama podá nový návrh zákona školního, v němž mnohým požadavkům klerikální strany chce vyhověti. Končím tento rok s přáním, aby, stanou-li se jaké změny v zákonech školních, byly jen na prospěch mládeže.

                             Rok  1889.
Když se měla voliti nová místní školní rada, uznáno, že by podlé poměru přímých daní měla míti obec Vlčice 1 a obec Střížovice 4 členy. A zvoleni zároveň v Střížovicích do místné školní rady pánové :         .                                                 Bartol.Rozporka, kameník zde
                                                                          Jan Mátl, domkř zde,
                                                                          Frant.Švehla, rolník zde,
                                                                          Ludvík Novák, tov.úředník v Rozkoši.
Obec Vlčice však s tímto nesouhlasila dokládajíc, že jí náleží 2 členy vysýlati i zaslána věc ta slav.c.k.okr.školní radě v Jindř.Hradci ku rozhodnutí, tato však rozhodla, že by bylo  záhodno, aby obec Vlčice vysýlala 2 členy, poněvadž tak jindy beze všech námitek činila a poněvadž na ní připadá podíl 1.53. Obecní výbor Střížovský k návrhu pana Hub.Chlupáčka rozhodl se podati proti rozhodnutí sl.c.k.okr.škol.rady, rekurs. V rekursu uvedeno, že nečiněno námitek, aby měla obec Vlčice 2 členy, jelikož táž na vydržování přispívala 1/3 celého nákladu, pak v rozhod. sl.c.k.okr.škol rady se daň kterou platí továrna, od daně obce Střížovic odčítá, ježto tato má virilní hlas v místní školní radě proti tomu namítnuto, že obec Vlčice nyní platí jen dle poměru přímých daní a tu se nemůže odčítati daň kterou továrna platí. Rozhodnutí velesl.c.k.zemské školní rady, sem zanesen.
Uvádím zde dosazov.dekret, jímž jsem říd.učitelem na zdejší škole jmenován byl :
      Cís.král.
zemska   školní rada                                                                         Čís. 48304 r.1888
pro Království České            Panu Rudolfu Schönettovi,
      učiteli na obecné škole v    Střížovicích.
K návrhu cís.král.okresní školní rady v Jindřichově Hradci ze dne 20.prosince 1888 čís.1001 ustanovujeme Vás řídícím učitelem na obecné škole v Střížovicích.
S tímto místem spojeno jest právo k ročnímu služnému čtyř set /:400:/ zlatých, k funkčnímu přídavku jednoho sta /:100:/ zlatých, a ostatním požitkům podle IV.třídy služného učitelstva.
Zároveň Vám ukládáme, abyste za příčinou vykonání přísahy a nastoupení nové služby své u pana předsedy cís.král.okresní školní rady v Jindřichově Hradci co nejdříve se přihlásil.
     Cís.král.zemská školní rada v Čechách.
      V Praze, dne 31.prosince 1888                     Kraus v.r.
Že pan Rudolf Schönett co řídící učitel na škole v Střížovicích předepsanou přísahu dnešního dne složil a zároveň službu nastoupil, strvrzuje se.
     V Jindř.Hradci dne 24.ledna 1889                  C.k.okresní hejtman : Květ

Uvádím tuto rozhodnutí Velesl.c.k.zemské školní rady, ohledně zastoupení přiškolené obce Vlčic v místní škol.radě Střížovické :                                                         Čís.783
     Místní školní radě v Střížovicích.
Veleslavná c.k.zemská školní rada vyřizujíc odvolání obecního úřadu Střížovického ze zdejšího vynesení, ze dne 5.února 1889 č.99.rozhodla vynesením ze dne 23.října 1889 č.10.749 následovně : K stížnosti obce Střížovické změňuje c.k.zemská rada školní dle usnesení ze dne 15.října 189 rozhodnutí tamní ze dne 5.února 1889, čís.99, ve příčině zastoupení místních obcí Střižovické a Vlčické v místní radě školní v Střížovicích a uznává, že místní obec Střížovická zastoupena býti má v místní radě školní v nástávajícím novém období působnosti její čtyřmi a obec Vlčická za osadu Vlčice toliko členem jediným.
K rozhodnutí tomu vedla úvaha, že ustanovení §.5. odst.2.zákona daného 24.února 1873, z.z.čís.24, k němuž jedině hleděti sluší, jde-li o to, kolika členy přiškolené obce v místní radě školní zastoupeny býti a kterak členové ti mezi obce přiškolené rozděliti se mají, neposkytuje žádné opory pro náhled, že by měla se při tom vyloučiti daň, předepsaná osobě neb podniku, požívajícímu v místní školní radě hlasu virilního.
     Sluší tudíž při obci Střížovické hleděti i k dani předepsané v obci této továrně Rozkošské.
     Uváží-li se , že pak obec Střížovická vykazuje předepsanou daň 211 zl a osada Vlčická toliko částku 362 (chybí desetinná čárka) zl, tedy ani ne pětinu předpisu obce Střížovické, jeví se žádosť obce Střížovické, aby měla čtyři zástupce a obec Vlčická toliko zástupce jednoho, úplně odůvodněna, pročež musilo se také rozhodnouti jak výše uvedeno.
     Přílohy zprávy ze dne 8.dubna 1889 čís.256, vracíme podotýkajíce, že lze na rozhodnutí toto stěžovati si do 14.dnů k vysokému c.k.ministerstvu záležitostí duchovních a vyučování že by však stížnosť ta musila se přímo c.k.zemské radě školní podati.
C.k. okresní školní rada v Jindř.Hradci, dne 29.října 1889.
                                      C.k.okresní hejtman, předseda : Květ
Na základě tohoto rozhodnutí zvolila obec Vlčice za člena místní školní rady p.Jana Dvořáka rolníka z Vlčic obec Střížovice vyslala členy na str.45.uvedené.

Jako již dříve, tak i roku 1889 obdaroval zdejší místní školdozorce, ředitel továrny v Rozkoši pan Hubert Chlupáček, chudou školní mládež školními potřebami, totiž nástrčkami, tužkami a péry. Za spanilomyslný dar ten, vyslovila správa školy panu dárci uctivé díky.

                                                   Rok 1890.
Tento nový rok zavítal k nám zvláštní epidemickou nemocí, chřipkou (influeuza) zvanou. Nemoc ta objevila se u několika dítek a oba učitelové byli jí postiženi, že přivolaný lékař pan Šavrda z  Kumžaku nařídil uzavření školy. Následkem toho nevyučováno od 7. do 11.ledna.

Po zaniknutí chřipky vypukla mezi zdejšími dítkami v měsíci únoru opět epidemická nemoc a sice osypky. Nemoc ta řádila mezi dětmi až do konce března a i tři menší dítky nemocí tou zemřely. Vyučování nebylo sice přerušeno, ale návštěva školy po čas nemoci byla velmi špatná.

K návrhu říd.učitele Rudolfa Schönetta, v sezení dne 2.února 1890 učiněném, usnesla se místní školní rada opatřiti zdejší budovu školní řádně zařízeným hromosvodem. Když nabylo usnešení to právní platnosti bylo vyjednáno s mechaniky, zač by řádný hromosvod postavili i dohodnuto s panem S.Windspachem z Čes.Budějovic, že hromosvod s 2 jímacíma tyčema za 65 zl.a povoz k nádraží, postaví. Skutečně hromosvod v dubnu postavil.

V roku 1890 na základě usnešení z dne 15.října podala místní školní rada zdejší žádost za zavedení vyučování ženských ručních prací, na kteroužto žádosť došlo následovní vyřízení :
     Místní školní radě v Střížovicích                                                                      č.524.
Veleslavná c.k.zemská školní rada povolila vynesením ze dne 27.června 1891 č.2088, aby dnem 1.ledna 1892 počínajíc ženským ručním pracím na obecné škole ve Střížovicích vyučovalo se v jednom oddělení po-třech hodinách týdně za roční odměnu 54 zl.
     Čehož místní školní radě vědomosť dáváme.
C.k. okresní školní rada v Jindř.Hradci, dne 20.července 1891.
                                                                                  Předseda c.k.okr.hejman Schreuer

Uvádím zde výnos, týkající se zavedení písma stojatého :
Správě obecné školy v Střížovicích.                                                                      Č.856.
     Veleslavná c.k.zemská školní rada nařídila vynesením ze dne 4.října r.1891 č.16.663, aby z ohledu zdravotních na některých školách zdejšího okresu u dítek prvního školního roku na místě dosavadního ležatého písma psacího neodkladně zavedeno bylo na zkoušku písmo stojaté, dle tvarů, jichž vzory správám škol co nejdříve dodány budou. Při vyučování písmu stojatému bude učitelům šetřiti nížeuvedených pokynů, jež podali někteří znalcové :
1.Přihlíženo budiž bedlivě k tomu, aby tabulka nebo sešit, do něhož se píše, ležel  uprostřed před píšícím a to tak, aby řádky tabulky neb sešitu byly rovnoběžny s hranou lavice.
2.Řádky, do nichž se píše, buďte při počátečném učení krátky, ze kteréž příčiny stránky dosavadních tabulek neb sešitů kolmicemi v dvě části buďtež rozděleny a z těch budiž jedna čásť po druhé popisována.
3.Nebudiž spisováno z předloh vlevo položených, jež ve případě tomto děti k předloze přisedají, čímž poloha sešitu v odst.1.vylíčená, stává se nemožnou.
4.Obě předloktí spočívejte při psaní do 2/3 na lavici a to zcela souměrně, aby předloktí uprostřed těla se setkala a zde pravý úhel tvořila. Při tom buďte oba lokty, tedy i pravý od trupu stejně vzdáleny a to nejméně na šírku ruky.
5.Ruka budiž držena při psaní tak, aby dlaň stála kolmo na ploše lavice aneb byla jen málo skloněna. Okraj dlaně při malíku nedotýkej se plochy, na které se píše ruka spočívej na zevnějším okraji podnehtí malíku, jenž má býti mírně skloněn, právě tak jako mezenec na něm spočívající, o který opírají se prs střední a jím všecky tři prsty péro držící.
6.Držátko budiž lehké co možná silně, nepříliš hladké, a přiměřeně dlouhé. Drženo budiž lehce 3 cm. nad  špičkou péra, při čemž prst střední na držátko tak jest položiti, aby palec s levé strany přiléhající držátko mírně tlačil na prostřední část podnehtí středního prstu. Ukazováček nechť tvoří oblouk zcela plochý a nebudiž v kloubu ohýbán.
7.Hořejší konec držátka směřuj k lokti a nikoli k rameni jako při písmě šikmém a budiž asi 45° skloněn ku ploše, na níž se píše. Péro nebudiž příliš špičaté, nýbrž raději širší a pružné.
8.Ruka pohybuj se při psaní na pravo rovnoběžně k původní poloze po podnehtí malíku a nikoliv po bříšku ruky, které musí býti poněkud pozdviženo.
9.Jakmile jest řádka popsána buďtež tabulka neb papír přiměřeně do výše pošinuty, aby zachována byla náležitá vzdálenosť mezi špičkou péra a spodním okrajem hořejší desky lavice.
10.Hořejší čásť těla nebudiž ku předu skláněna, prsa nebudtež o kraj lavice opírána, hlava budiž jen mírně skloněna vzdálenosť očí od písma obnášej 30 - 35 cm.
11.Cvičení se ve psaní netrvejte příliš dlouho, nýbrž buďte rozdělena na kratší doby přestávkami, ve kterých vykonáno budiž několik prostocviku.
12. Vzhledem k tomu, že první čásť prvé čítanky psána jest písmem ležatým, buďte cvičení ve čtení a psaní stojatého písma psacího konána na tabuli, dokud první čítanka v uvedené příčině nebude upravena, ve kteréž záležitosti spolu náležité opatření činíme.
Ustanovujíce shora uvedenou obecnou školu, aby na ní vyučováním písmu stojatému ihned se započalo, ukládáme učitelům, jich se týče, aby úkol na ně vložený s  chutí a láskou prováděli, uvedených pokynů přesně šetřili a na konci škol.roku 1891/2 skrze správu školy sem zprávu podali, kterak pokyny tyto se osvědčily a jaká pozorování při cvičeních ve stojatém písmě vůbec činili.
Z c.k.okres.škol.rady v Jindř.Hradci, dne 23.října 1891.    Předseda : Schreuer
Dle tohoto nařízení začalo se ihned vyučovati písmu stojacímu a pokud nyní mohu oznámiti s výsledkem dobrým.

Na nové systemisované místo učitelky ženských ručních prací při zdejší škole ustanovena byla moje manželka, jejíž dosazovací dekret tuto uvádím :
Paní Anastasii Schönettové,                                                            č.937.
Choti řídícího učitele v Střížovicích.
K Vaší žádosti, podané dne 4.listopadu 1891, ustanovila Vás c.k.okresní školní rada v zasedání dne 30.prosince 1891 odbývaném industriální učitelkou při obecné škole ve Střížovicích ve smyslu §.17.zákona daného dne 19.prosince 1875 č.86 r.z.proti čtvrtletní výpovědi.
S místem tím spojena jest roční odměna 54 (padesáti čtyř zlatých), za kterouž jste povinna dívky tamní obecné školy tři hodiny týdně vyučovati ženským ručním pracem a nauce o hospodářství domácím, jak § 78 a 79 řádu školního a vyučovacího ustanovuje.
O tom se Vám dává věděti a vybízíte se, byste za příčinou nastoupení na nové služební místo své u předsedy místní školní rady v Střížovicích náležitě se přihlásila a bez odkladu ve vyučování školní se uvázala.     Vysvědčení způsobilosti se Vám vrací.
C.k. okrkes.škol.rada v Jindř.Hradci, dne 31.prosince 1891
                                                             C.k.okresní hejtman, předseda :Schreuer
Na základě tohoto ustanovení začala choť moje dnem 15.ledna 1892 na zdejší obecné škole vyučovati ženským ručním pracem.

Volba míst.škol.rady
Do místní školní rady zdejší zvoleni pp.: František Kořínek, rolník v Střížovicích
                                                                  Vojtěch Rozporka, domkář      "
                                                                  Jan Soukup,                "           "
                                                                  Antonín Čapek, rolník ve Vlčicích,
za náhradníky pp. : František Mátl, rolník v Střížovicích,
                              František Smetana, rolník v Střížovicích a místním škol.dozorcem po návrhu ustanoven p.Hubert Chlupáček, řiditel továrny v Rozkoši.

Dar od p.Langa
Po své návštěvě v zdejší škole učinil pan c.a k. poručík v zál.Eugen Lang naší škole velmi cenný dar, daroval škole : tellurium, vycpaného bukače, sbírku mechů a lišejníků, a sbírku předloh ku kreslení, pak přírodovědecky atlas. Panu dárci za tak skvělý dar vysloveny byly správou školy povinné díly.

Nábožen.zkouška
Dne 13.června 1892 vedeny byly dítky zdejší školy k náboženské zkoušce svými učiteli do Kumžaku. Zkoušky súčastnilo se 50 dětí. Zkoušku předsevzal pan vikář z Člunku a sice tímto pořadem :
Čtena slav.mše svatá, po mši byly pobožnosti a modlitby za zemřelé osadníky, načež přikročeno bylo ku zkoušení dítek ze sv.náboženství, a sice Kumžatecké a Valtinovské děti zkoušel P.Jan Vojta, kaplan Kumžatecký, Střížovické Rud.Schönett, říd.učitel, Mostecké Jindř.Sťaf, správce školy, všickni jako učitelé náboženství dotýčných dětí. Po odbyté zkoušce vyčastovány byly děti v hostinci p.Bartuška, ku kterémuž účelů věnovala místní školní rada 3 zl.

Ukončení škol.roku.
Dne 30.července 1892 ukončen byl školní rok slavnými službami Božími v Kumžaku. Slav. Te Deum súčastnily se skoro všechny děti zdejší školy se svými učiteli, načež dovedeny opět do školy, kdež jim rozdány byly školní zprávy.

Začátek škol.roku 1892-93.
Nový školní rok započal slavnými službami Božími dne 16.září 1892. Dítky zdejší školy doprovoděny sborem učitelským do Kumžaku k těmto slavným službám Božím.
Sbor učitelský zůstal týž jako v roce předešlém, dítek do školy zapsáno bylo a sice :
Do první třídy     22 hoši
                          24 děvčata,
do druhé třídy     27 hochů
                          29 děvčat,  dohromady všech dětí 102.
Všechny tyto děti jsou náboženství katolického.
C.k.školdozor.p.V.Český jde na odpočinek
Dosavadní c.k.okresní školní inspektor pan Vojtěch Český,  profesor c.k.gymn.v Jindř.Hradci, byl ku své žádosti dán na trvalý odpočinek.

P.R.König ustanoven místním školním dozorcem.
Dosavádní místní školní dozorce pan Hubert Chlupáček odstěhoval se z Rozkoše, místo něho vstoupil do místní školní rady pan Adolf König, správce továrny v Rozkoši, kterýž také v lednu r.1893 slav.c.k.okresní školní radou v Jindř.Hradci místním školním dozorcem ustanoven byl.

Členové nové c.k.okres.škol.rady.
Dle výnosu slav.c.k.okresní školní rady ze dne 3.ledna 1893 čí.386 jsou členy nové c.k.okres.škol.rady pro zdejší okres P.T.pánové : předseda c.k.okresní školní rady c.k.okresní hejtman Jan Schreuer, c.k.okr.školní inspektor Ant.Kodet, Dr.Josef Hoffmann, probošt v Jindř.Hradci, František Emmer, obchodník ve Strmilově, Hugo Karlík, c.k.poštmistr ve Stráži, Františ.Šedivý, rolník ve Velkém Bednárci, Karel Solpera, c.k.gymn.professor v Jindř.Hradci, Ignác Löffler, měšťan v Jindř.Hradci, Josef Fišer, ředitel chlap.měsť.školy v Jindř.Hradci, František Motejlek, říd.učitel ve Stráži.

Ustanovení p.Karla Vydry podučitelem v Celakovicích.
Pan Karel Vydra ustanoven byl podučitelem na škole v Čelakovicích. Slavná c.k.okr.školní rada zaslala mu dosaz.dekret s následujícím výnosem :
Panu Karlu Vydrovi, podlučiteli při obecné škole ve Střížovicích.                      Č.142.
Zasýlajíce Vám přílohou dekret, jímž ustanoven jste od 1.dne měsíce září 1893 definitivním podučitelem na obecné škole v Čelakovicích, zprosťujeme Vás po rozumu vysokého vynesení veleslavné c.k.zemské školní rady. ze  dne 15.června 1875  č.6123.koncem měsíce srpna 1893 povinností spojených s konáním úřadu učitelského při obecné škole v Střížovicích. Dávajíce Vám toho kvůli dalšímu dle toho se zachování vědomosť, připomínáme, že Vám zároveň koncem měsíce srpna 1893 další vyplácení služného zastavujeme. Přílohy jimiž dotýčná žádosť Vaše byla opatřena, byly Vám již dne 20.ledna l.r.zaslány.
Z c.k.okresní školní rady v Jindř.Hradci, dne 5.února 1893.
                      C.k.okresní hejtman co předseda :     Schreuer
Dekret zní takto :
C.k.zemská školní rada pro království České.
Panu Karlu Vydrovi, podučiteli v Střížovicích.                                           Čís.34.524
C.k. zemská školní rada ustanovuje Vás na základě praesentace, c.k.okresní školní radou v Karlíně v zasedání dne 14.prosince 1892 vykonané, podučitelem na 5 třídní obecné škole v Čelakovicích, do III.třídy platův učitelských zařaděné.
     S místem tímto spojen jest nárok na služné ročních 400 zl.tj.j. čtyr set zlatých.
     Za příčinou vykonání služební přísahy a uvedení ve službu školní přihlastež se co nejdříve u pana předsedy c.k.okresní školní rady.
     V Praze, dne 21.prosince 1892.
                                Za místodržitele :     Zabusch

Dne 7.března 1893 vykonal prohlídku zdejší školy e.k.okres.škol.inspektor pan Ant.Kodet.

Sv.biřmování a náboženská zkouška.
V Kumžaku dne 1.května 1893 o 5 hodině večer se zúčastnily zdejší děti se svými učiteli a p.předsedou místní školní rady sv.biřmování a 3.května 1893 náboženské zkoušky.
Dne 19.května 1893 vykonaly děti zdejší školy sv.zpoveď a přijímání v Kumžaku.

Ukončení škol.roku
Školní rok 1892-93 zakončen byl dne 31.července 1893 slavnými službami Božími, jež vykonal důstojný p.farář po vši pak zapěna Rakouská národní hymna.

Výroční zpráva za šk.r.1892-93
Školní rok 1892-93.        Škola dvoutřídní obec.v Střížovicích.
I.Čásť statistická.                                                                               chlapců dívek úhrn
1. Počet dítek k této škole na počát.tohoto šk.r.vůbec bylo                  56         54    110
2. K tomu přibylo z Kumž. 1,Strmil.1,Volšlan.1,
    Weigelsdorfn 2 během škol.rok.                                                            2            3         5
3. Úhrnný počet škol.dítek v trbr. 1.a 2                                                     58         57     115
4. Z počtu rubr.3 uvedeného a) přijato do zdejší školy v tomto šk.r.  53         57     110
     b) chodilo do jiné školy obecné                                                            8           2        10
      c) přijato do školy střední, d)přijato do školy soukromé                  -            -         -
      e) doma se vyučovalo                                                                             -            -         -
f) pro tělesný neduh nechodilo                                                                  1            -          1
g) v škol.roce vystoupilo                                                                              4            5         9
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy                         45          50       95
6. Z počtu dítek v rubr.5. chodilo do třídy  I.                                            22          21      43
                                             "         "     "    II.                                                 23          29      52
7. propuštěno po dokonání 14.r. během tohoto šk.r.                           -              -           -
8. bylo hluchoněm. a slepých                                                                   -              -           -
9. v školní obci byly domovem                                                                 29         23        52
10.čítaly stáří 6-12 roků                                                                             31         43        74
        "        "    13-14                                                                                     14           7         21
11.byly mateřského jazyka českého                                                      45         50         95
12.byly náboženství katolického                                                             45         50         95
13.bylo od placení školného osvobozeno                                             9            8         17
       "      k       "          "          povinno                                                         36         42         78
      počet dítek od placení školného osvobozených dle procenta
                                                                                  vyšetřený                  20%     16%    17.9%
16.Počet půldnů a)vůbec 39.751  100%   Z těch vypadá 5486100´%  Upozorňování
         b) nezameškaných 35.006  88.06%  na dítky    415675.76%  dělo se obec.slu-
         c) zam.omluv.          4.041   10.17%  7.a 8.ročn. 112620.52% hou vždy dle
         d)  zam.neomluv.        704     1.77%                       204 3.72%  výkazu.
17. Úlevy v docházce mohly dosáh.od 15/9-15/10   1892   od 1/5  do  31/7 1893.
                                                 14 chlapců   7  dívek   21    14 chlap. 7 dívek  21
       Úleva povolena                    3     "         1    "         7       7            3          10
18. Zdravotní stav mládeže skolní : velmi dobrý.
19. Dívky se učily - tělocviku..
20. Jazyku německému se nevyučuje.
21. Počet úkolů v třídě II. mluvnických 5 domácích   5 školních
                                          slohových  5 skoln          5     "
                                          početních   5    "             5     "
22. Knihovna žákovská na konci min.r. 111 knih v 111 svaz.nyní je 122 k.v 122 sv.
                       učitelská  "    "        "   "   12    "        12   "      "    "   12  "      12 "
      Vypůjček bylo 1256 v žákovské, učitel stále, z okres.knih. Kronika práce,
       Zákony školské, fysika od Majera. Žákov.knihov.má oddělení jedno.
23. Pomůcky učebné. Na konci min.šk.roku jich bylo 63
                                    Přibylo jich                               8.
      Stav jich vůbec a map zvláště dobrý.
       Škola má pomůcky §.71 řádu škol.předepsané.
       Zvláště potřebuje Biblické obrazy pro obecné školy.
24. Stav    budovy školní    dobrý
                 místností a nářadí škol.     dobrý.
                 cviciště a nářadí v něm     dobrý.
                 zahrady  školní dobrý má zel.odděl., školku a včelník.
25. Sv.náboženství vyučuje říd.učitel Rudolf Schönett.
                II.Sbor učitelský.                  Službu koná
26. Schönett Rudolf, říd.učitel, definit.9/101883 č.31317přís.a nast.27/10 1883                                               .                                                                                                                 slouží 9 l. 2 m.
        Vydra Karel, podučitel,                " 23.5.1891 č.236            "   "   6.6.1891
                                                                                                                 Slouží 1 l. 6 m.
27. Schönettová Anast., ind.učitelka    31/12 1891 č.937 o.š.r.
28. K zemské obraně náleží Rudolf Schönett, jako náhradní záložník 45.prap.gem.  .. .      .     obrany
29. Ze sboru učit.státní stipendium neměl nikdo.
30. Nárok na služební přídavek v příštím občan.roce nebude míti nikdo.
31. Vedlejší zaměstnání členů sboru učitelského žádné.
32. Dovolená žádná.
                     III. z kroniky školní.
33. Následkem jmenování přeložen Vydra Karel, jako podučitel do Čelakovic, okr.  . . .     Karlín, od 1.září 1893 dle vys.vyn.z 21/12 1892 č.34.524 z.š.r. a 5.12 1893 č.142 . .     s.š.r.
34. Školní rok začal dne 16.září 1892.
35. Žactvo přistoupilo k sv.zpovědi a sv.přijímaní I.i II.tř.19/5  93 dopoledne.
36. Žactvo bylo společně přítomno službám Božím ve slavné dni v Kumžaku.
37. Zkouška ze sv.náboženství byla 3.května 1893.
38. Prázdniny žádné od míst.škol.rady.
39. Porady sboru učitel.konány řádné 1/4, 6/5, 3/6. 1/7,
                                        mimořádné 4/7 1893
40. Školní zprávy vydány 1/12 1892, 15/2 1893, 30/4 1893, 31/7 1893.
41. Výstava prací žákovských a žensk.ruč.prací žádná.
42. Školní rok skončil dne 31.července 1893.
43. Místní školní rada měla za tohoto roku osum schůzí.
44.     "         "      dozorce Adolf König, spr.továrny byl ve škole třikrát.
45. Příznivcem školy byl p.Eugen Lang, c. a k.poručík 14 pluku dragounů v záloze, daroval škole .    . . .    tellurium, vycpaného bukače a předlohy ku kreslení; správa školy   mu za to vzdala písem.díky.
46. Ku zvelebení školy přispělo, že místní školní rada zakoupila učebné pomůcky a skříň na tytéž za . . . .    cenu 50 zl.
47. Co překáželo zvel.školy? nevzdělanosť mnohých rodičů, jakož i jejich chudoba.
a) Ve zdejší sobci sloužily 3.b) v jiné české škol.obci 2. c)v jiné německé školní obci .  .    v Čechách 4.d) v některé školní obci v Rakousích O.
V Střížovicích, dne 1.srpna 1893.              Rud.Schönett, správce školy.

Začátek šk.r.1893-94.
Nový školní rok 1893-94 započal dne 16.září 1893 slavnými službami Božími, jež sloužil pan farář P.Š.Kabát. Děti zdejší školy súčastnily se těchto služeb Božích se svými učiteli.

Všech školou povinných dětí ve školní obci bylo ………….. 108
Do školy přijato bylo do první třídy chlapců 20, dívek 28         48
                                     "  druhé třídy     "           24,   "      35  =     59
                                        celkem  ……..                                       107,
jež všechny jsou náboženství římsko-katolického.

Jak na stránce 54. poznamenáno ustanoven byl p.Karel Vydra podučitelem v Čelakovicích, týž byl dnem 31.srpna 1893 služby při škole zdejší sproštěn, na místo jeho odchodem uprázdněné dosazen slav.c.k.okresní školní radou absolvovaný kandidát učitelství p.Josef Urban a sice následujícím dekretem
Panu Josefu Urbanovi, abs.kand.učitelství v Soběslavi                    Hadravově Rosičce
C.k. okresní školní rada, zakládajíc si § 26.a 38.zákona ze dne 24.února l.1873. dle usnesení svého přijatého ve schůzi dne 7.září 1893 ustanovuje Vás zatímním podučitelem při obecné škole ve Střížovicích se služným ročních 350 zl.t. j. tří set padesáti zlat. r. č.
Toho dávajíce Vám u vyřízení dotýčné žádosti vědomosť, vybízíme Vás, abyste se před 15.zářím 1893 za příčinou nastoupení místa Vám propůjčeného a uvedení ve službu školní u pana předsedy místní školní rady, jakož i u správy školy ve Střížovicích přihlásil, načež Vám příjmy s místem tím spojené budou u c.k. berního úřadu v Jindř.Hradci k výplatě poukázány.
Očekáváme s jistotou, že všeliké povinnosti, jež Vám úřad učitelský ukládá, v duchů zákonů školních horlivě a svědomitě konati budete.
Přílohy počtem 1, jimiž dotýčná žádosť Vaše byla opatřena, se vracejí.
     Z c.k.okresní školní rady v J.Hradci , dne 8.září 1893.
                             C.k.okresní hejtman co předseda  :  Schreuer

Pan Josef Urban dostavil se dne 14.září 1893 a týž den se u p.předsedy jakož i u správy školy přihlásil, své místo nastoupil a v službu školní se uvázal.
Dne 11.dubna 1894 odpoledne vykonaly děti zdejší školy sv.zpověď zde ve škole, za kterýmž účelem sem přišli důstojní páni z Kumžaku a dne 12.dubna 1894 ráno byly děti u sv.přijímání v Kumžaku.Dne 27.dubna 1894 vykonal prohlídku zdejší školy c.k.okresní školní inspektor pan Antonín Kodet.

Náboženská zkouška.
Dne 5.června 1894 konala se v Kumžaku náboženská zkoušku, ku kteréž dostavily se děti zdejší školy, počtem 72, se svými učiteli. Děti zdejší školy po zkoušce vyčastovány byly na účet místní školní rady.   

Uznání míst.školní radě zdejší.
Místní školní radě ve Střížovicích dostalo se následujícího uznání :
Čís.1112.o.š.r.
     C.k.okresní školní rada, vyslechnuvši ve sborovém zasedání svém zprávu c.k.okresního školního inspektora o prohlidce tamní školy dne 27.dubna t.r. vyslovuje místní školní radě dle jednomyslného usnesení svého uznání a dík za předměty a pomůcky učebnic, které pro školu tamní v tomto školním roce byly opatřeny.
     V Jindř.Hradci, dne 2.června 1894. C.k.okresní hejtman :  Schreuer v.r.

Ukončení šk.r.1893-94.
Školní rok 1893-94 zakončen byl dne 31.července 1894 slavnými službami Božími, které sloužil důstojný pan farář Šimon Kabát. Po mši svaté zapěna byla Rakouská hymna.

Statistická data při ukončení škol.roku.
                                                                                                       hochů  dívek  úhrnem
1.  Počet dítek školou povinných vůbec na počátku škol.roku            48       60        108
2. K tomu z Kumžaku 3, Strmilova 3,           počátkem     "                     2          5            7
      Meziříčka 2, Horek 1.                                během          "                     1          1            2
3.   Úhrnný počet škol.dítek v rub.1.a 2.  .    .    .     .   .   .                       51       66        117
4.    Z počtu v rub.3. a.) přijato do zdejší školy za tohoto šk.roku       48       65        113
                                  b.) chodilo do jiné školy obecné …………..          3          1            4
                                   c.-f  nic, g) během roku zemřelo …………..                      1            1
                                                          "         "    vystoupilo ………..             8           3          11
5.  Počet dítek jež byly povinny choditi do zdejší školy                         40       61       101
6.  Z počtu v rub.5., chodilo do třídy I.                                                      18       25         43         
                                     "        "     "     II.                                                         22       36         58
7.   "     "     "    "   "   propuštěno po dok.14.roku věku během šk.r.       5         5         10
8. -
9. Z poč10. tu v rub.5.v školní obci byly domovem                               23       30        53
                      v jiné "      "       "    v Čechách                                              14       28        42
                                "      "       "     mimo Čechy                                           3          3          6
10. "      "      "  "    "  čítaly stáří 6-12 roků                                                 30       46       76
                                      "         "   13-14  "                                                    10       15       25
11. "      "       "  "   "   byly mateřského jazyka českého                          40       60     101
12. "      "       "   "  "      "    náboženství katolického                                40        60     101
13. "      "       "   "  "    bylo od placení školního osvobozeno                14         7        21
                                       "      k placení školního povinno                       26        54       80
                                                  dle procenta                                            35%  1.14% 20.8%
Počet půldnů  a) vůbec  42.988               Na dítky 7.a 8.  a) 8640             Upomínání
       b) nezameškaných  37.832=88.00%   škol.r.vypa     b) 6294=73.11% dělo se obec
       c) omluvených          3.833= 8.92%    da :                  c) 1438=16.70%  sluhou dle  
       d. neomluvených       1,323= 3.08%                            d)  878=10.19%   výkazu.
Úlevu mohlo dosáhnout od 15/9 do 15/10 93, 5 chl. 7 dív.úhrn.12,od 1/5-31/7 94 10 chl.15 d.= 25
Skutečná uleva povolena                                4       3                7                            2        5      7.
Zdravotní stav mládeže byl velmi dobrý.
Počet úkolů mluvnických 5 domácích,   5 školních,
                    slohových   5       "            5      "
                    počsetních  5       "            5      ".
Knihovna žákovská měla 122 knih o 122 svaz. Přibyla 1 kn. o 1 sv. je nyní 123 kn.
        "         učitelská   "     12     "       12  "                   -           -     "     "    12 kn.
Výpůjček ze žákovské knihovny bylo 1247, z učitelské se sbor dlužil stále.
Pomůcek učebných bylo 71, přibylo 4. Škola žádá elektriku.
Sv.náboženství vyučoval i v tomto roce říd.učitel R.Schönett.
Školních dětí sloužilo a) ve zdejší škol.obci 5, b) v jiné české školní obci 7,
c) v jiné německé škol.obci v Čechách 2, d) v některé škol.obci v Rakousích O.

Začátek škol.r.1894-95.
Nový školní rok 1894-95 započal dne 17.září 1894 slavnými službami Božími, jež sloužil důst.pan farář Šimon Kabát. Děti zdejší školy súčastnily se těchto služeb božích s celým sborem učitelským.
Všech školou povinných dětí bylo   …………………………  107.
Do první třídy přijato bylo chlapců     9 dívek 8 =                       17     oddělení
Do druhé třídy přijato bylo chlapců 14 dívek 14 =                     28     první
                                            I.třída         13    +    15 =                     28     oddělení
                                            II.  "               8    +    24   =                   32      druhé
                                             Dohrom.  44 chlapců  61 dívek  =  105,
Jež všechny jsou náboženství římsko-katolického a mateřského jazyka českého.

Změna ve sboru učitel. Jmen. P.Karla Vydry.
Při vypsání konkursu na místo podučitelské při zdejší škole podal žádosť p.Karel Vydra, podučitel v Čelakovicích, a bylo mu také místo to dekretem Veleslav. c.k.zemské školní rady ze dne 19.června 1894 č.18. uděleno. Týž vykonal přísahu služební dne 25.srpna 1894 a službu při zdejší škole nastoupil dne 31.srpna 1894.

Prohlídka a zavření školy c.k.okr.lékařem Dr.Rybákem.
Dne 27.října 1894 vykonal prohlídku zdejší školy c.k.okresní lékař pan MUDr.Rybák za příčinou šíření se osýpek mezi dětmi, týž shledal budovu školní ze zdravotních ohledu býti dobrou, zvlášť pochvalně se zmínil o čistostě záchodů. Aby se šíření osýpek zamezilo nařídil, aby se první třída na 8 dní uzavřela. Proto v první třídě nebylo vyučováno od 27.října do 3.listopadu.

Dar p.A.Königa.
Pan Adolf König, míst.školdozorce a řiditel továrny, obdaroval chudou školní mládež o vánocích r.1894 psacími potřebami.

Nová pumpa, tabule a skříň.
Roku 1895 opatřila místní školní rada budovu školní novou pumpu, železné konstrukce a novými školními tabulemi závěsnými. Taktéž opatřena skříň na učebné pomůcky do II.třídy.

Nový stůl a 2 židle.
Dne 1.dubna 1895 dodal truhlář p.Rozporka místní školní radou pořízený nový stůl (pro II.třídu) a nové dvě židle, do každé třídy po jedné. Starý stůl dodán do obecní nemocnice.

Sv.zpověď a přijímání.
Důstojný farní úřad v Kunžaku ustanovil na den 13.května 1895 od půldne sv.zpověď pro děti zdejší školy, kteráž se konati měla zde v budově školní.

Zkouška náboženská.
Dne 29.května 1895 konána byla náboženská zkouška v Kumžaku, k níž dostavily se děti zdejší školy počtem 55. Děti zdejší i letos, jak v jiná léta, vyčastovány byly houskami a pivem na účet místní školní rady.

Přerušené vyučování.
Od 25.červena do 20.července 1895 nesměl říd.učitel, za příčinou vyskytnuvší se nakažlivé nemoce v jeho rodině, vyučovati, z té příčiny bylo vyučováno jen druhým učitelem a to střídavě, totiž jeden den třída první, druhý třída druhá.

Prohlídka školy.
Dne 27.června 1895 vykonal prohlídku zdejší školy e.k.okresní školní inspektor pan Ant.Kodet.
Školní rok 1894-95 zakončen byl dne 31.července 1895 slavnými službami Božími, po nichž zapěna byla rakouská nár.hymna.

Statistická dáta při ukončení školn.roku.
                                                                                                  hochů  dívek     úhrnem
 l. Počet dítek na pjočítku tohoto škol.roku vůbec                         43         66        109
 2. K tomu počátkem škol.roku                                                           5           1            6
                  během        "      "                                                                  6           5           11
 3. Úhrnný počet škol.dítek v rub.1.a2.                                            54         72       126
 4. Z úhrnného opočtu dítek (rub.3.) přijato do zdejší školy        50         66       116
      chodilo do jiné školy obecné                                                        2            4           6
                            neb měšťanské                                                         1            -           1
                                  zemřelo                                                                  1           -            1
                                  vystoupilo   (za přestěhování se atd)                2           7           9
 5. Počet dítek jež byly povinny choditi do zdejší školy                   48        61       109
 6. Z počtu dítek v rub.5 vykáz.chodilo do třídy první                       24         21         45
      "    "       "         "    "    "                    "     "    druhé                            24         40         64
 7.  "    "       "         "    "    "    propušt.po 14.roce během šk.r.           2           3            5
                                                      "      c.k.okr.šk.r.dle §.21.                              2            2
 9.  "     "       "        "    "     ve škol.obci domovem                             26         29          55
                                           v jiné obci v Čecháoch domovem         18         27          45
                                           "    "      "    mimo Čechy    "                        4            5            9
10. "    "         "        "          "   "   čítaly stáří   6-12 r.                           39          39         78
                                                        "         "     13-14 "                            9          22         31
11. "    "          "      "           "    "   byly mateř.jazyk českého              48          61       109
12. "    "          "      "           "     "    "    náboř.katol.                              48          61       109
13. "    "          "      "           "     "     " od placení škol.osvob.             12          10         22
                                                           k placení školného povinno   36          51         87
Počet půldnů a) vůbec   39.713                  z těchto půldnů 8.326                  Upomína-
     b) nezameškaných    33.231=84%         na 7.a 8.šk.r.     6.257=75.15%    cích lístků
     c) zam.omluv.             5.157=12.85%                             1.457=17.50%     použito
     d) zaměst.neomluv.     1.325= 3.15%                                 612= 7.35%        126.
Zdravotní stav mládeže školní méně dobrý.
Žákovská knihovna čítá 123 knihy, vypůjček bylo 957.
Počet učebných pomůcek jest 75.
S.náboženství vyučoval říd.učitel Rudolf Schönett.

Místní školní dozorce pan Adolf König přesídlil dne 22.června 1895 do Liberce; nový školdozorce posud nejmenován.

Začátek škol.roku 1895-96.
Nový školní rok 1895-96 započal dne 13.září 1895 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila.
Po slavných službách božích zapěna byla rak.nár.hymna.
     Všech školou povinných dětí bylo …………………… 106
    Do první třídy bylo přijato : odd.I chlapců  4, děvčat  8 = 12
                                                 "  II     "                17,     "     13= 30
     "    druhé  "     "       "           "   I     "               10,     "     10= 20
                                                "   II    "                 12,    "      24= 36
          dohromady                              chlapců 43, děvčat 55=98,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického a mateřského jazyka českého.

Prohlídka školy.
Dne 12.října 1895 vykonal prohlídku zdejší školy prof.pan Ant.Kodet c.k.okresní inspektor.

Dne 4.prosince 1895 zaopatřila místní školní rada pro školu dva plechové lavory, dva plechové džbány a dva plechové hrnky, aby dítky pohodlně píti mohly.

Velká vánice.
Dne 26.února 1896 byla velká vánice, takže dítky do školy přijíti nemohly, do druhé třídy přišli pouze dva žáci a do první žádný. Místo toho vyučováno bylo dne 5.března.

Sv.zpověď a přijímání.
Dne 15.dubna 1896 odpoledne vykonaly dítky zdejší školy zde ve škole sv.zpověď a dne 16.dubna byly u sv.přijímání v Kumžaku.

Náboženská zkouška.
Dne 15.června 1896 konána v Kumžaku náboženská zkouška odvyklým způsobem. Dítky zdejší školy súčastnily se této zkoušky počtem 61.

Vojenská střelba.
Dne 28.července 1896 mělo vojsko z Jindř.Hradce poblíž zdejší obce cvičení ve střelbě s ostrými náboji, z té příčiny bylo zakázáno od 8 do 12 hod.dopoledne ven vycházeti; proto také v týž den dopoledne nebylo vyučováno.

Školní rok 1895-96 zakončen byl dne 31.července 1896 slavnými službami božími, po nichž zapěna byla rak.národní hymna.

Statistická dáta při ukončení školního roku :
                                                                                          chlapců    dívek     úhrn. 
1. Počet dítek na počátku škol.roku vůbec                              45          61        106
2. K tomu počátkem škol.roku                                                     2            -              2
                 během škol.roku                                                           7            4           11
3. Úhrnný počet škol.dítek v rubr.1.a 2.                                    54          65        119
4. Z úhrnného počtu dítek a) přijato do zdejší školy              51          61        112
                                           b) chodilo do školy měšťanské       1             -             1
                                           c) v škol.roce vystoupilo                     6            4          10
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy          47          61        108
6. Z těch chodilo do první třídy                                                   20          22          42
                            do druhé třídy                                                    27          39          66
7. Propuštěno po dokonání 14.roku během škol.roku           2            5            7
8. Propuštěno c.k.okr.šk.radou dle §.21 koncem šk.roku      2            4            6
9. Ve školní obci byly domovem                                                24          29          53
     V jiné obci v Čechách byly domovem                                  18          28          46
      V obci mimo Čechy byly domovem                                       5            4            9
10.Čítaly stáří 6-12 roků                                                              36          39         75
       "         "     13-14  "                                                                   11          22         33
11.Byly mateřského jazyka českého                                        47           61       108
12.    "    náboženství katolického                                              47           61       108
13.Od placení školného osvobozeno                                      13           15         28
      K placení školného povinno                                                34           36         50
Počet půldnů a) vůbec 39.053                   Na 7.a 8  .    8443                  Upomínacích
           b) nezamešk.     36.063=92.344%   škol.  rok     7361=87.18%    listů bylo
              c) zam.oml.      2.178= 5.577%       připadá       528= 6.25%       užito 86.
              d) zam.neoml.     812= 2.079%                           554= 6.57%
Zdravotní stav mládeže byl uspokojivý.
Knihovna žákovská má  123  knihy. Výpůjček bylo 1253.
     "           učitelská má    31     knihu.
Učebných pomůcek jest 77.
Sv.náboženství vyučoval říd.učitel Rudolf Schönett.
Místní školní dozorce jest p.Frant.Švehla, rolník v Střížovicích.

Začátek škol.r.1896-97.
Nový školní rok 1896-97 započal dne 14.září 1896 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rakouská národní hymna.
     Všech školou povinných dětí bylo ……………………...96
Do první třídy bylo přijato :  odd.I.chlapců  5, děvčat  5  =  10
                                              "  II.  "                 12,      "     13  =  25
 "    druhé   "       "      "         "   I.   "                12,    "       14  =  26
                                              "  II.   "                15,    "       20  =  35
                                 dohromady    chlapců 44, děvčat 52 = 96,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického a mateřského jazyka českého.

Inspekce.
Dne 12.prosince 1896 vykonal prohlídku zdejší školy c.k.okresní škol.inspektor prof. pan Ant.Kodet.

Pochvalná uznání.
Dne 2.února 1897 došla správu školy následující pochvalná uznání :
Panu rud.Schönettovi, říd.učiteli ve Střížovicích!                                         Č,2438.
C.k.okr.škol.rada, vyslechnuvši ve sborovém zasedání dne 19.ledna 1897 zprávu o prohlídce tamní školy dne 12.prosince 1896, vyslovuje vám dle jednomyslného usnesení svého za svědomité vedení úřední agendy spojené se správou školy Vašemu řízení svěřené své pochvalné uznání. Toho vědomosť dávajíce očekáváme, že Vám toto vyznamenání bude povzbuzením další vytrvalé činnosti nesoucí se ku zvelebení školy ve Střížovicích.
 C.k.okr.škol.rada v Jindř.Hradci, dne 25/1 1897.      Předseda : Tvrdý.
Panu Karlu Vydrovi, def.podučiteli ve Střížovicích!                                      Č.2438.
C.k.okr.škol.rada, vyslechnuvší ve sborovém zasedání dne 19.ledna 1897 zprávu o prohlídce tamní školy dne 12.prosince 1896, vyslovuje Vám dle jednomyslného usnesení svého za horlivosť onu, osvědčenou při vyučování i při výchově mládeže, jakož i za učinné pěstování zpěvu pochvalné uznání.
     Toho vědomosť dáváme v důvěře, že Vám toto vyznamenání bude povzbuzením k další vytrvalé, pravé a zdárné činnosti v úřadě učitelském.
C.k.okres.škol.rada v Jindř.Hradci, dne 25/1 1897.            Předseda : Tvrdý.

Sv.zpověď a přijímání.
Dne 28.dubna 1897 odpoledne vykonaly dítky zdejší školy zde ve škole sv.zpověď a dne 29.dubna byly u sv.přijímání v Kumžaku.

Zemská inspekce.
Dne 30.dubna 1897 vykonal prohlídku zdejší školy slovutný a velectěný pan c.k.zemský školní inspektor pan Fr.Wenig.

Nábož.zkouška.
Dne 2.června 1897 konána v Kumžaku náboženská zkouška obvyklým způsobem. Tentokráte pan vikář za příčinou nemoce přítomen nebyl, zastupoval ho důstojný pan farář P.Kovář z Jarošova. Dítky zdejší školy súčastnily se této zkoušky počtem 52.

Ukončení šk.roku.
Školní rok 1896-97 zakončen byl dne 31.července 1897 slavnými službami Božími, po nichž zapěna rakouská nár.hymna.

Statistická dáta při ukončení školního roku :
                                                                                          chlapců  dívek  úhrnem
l. Počet dítek na počát.škol.roku vůbec                               43         53         96
2. K tomu počátkem škol.roku                                                4           5            9
                  během         "     "                                                    10         10          20
3. Úhrnný počet škol.dítek v rub.1. a 2.                               57         68        125
4. Z úhrnného počtu dítek a) přijato do z   ejší školy        55         66        121
                                b.)chodilo do školy jiné (ob.a měšť.)    2           2            4
                                c.)v škol.roce vystoupilo                           5           6          11
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy      55        66       121
6. Z těch chodilo do první třídy                                               22        23         45
                              "  druhé   "                                                    33        43         76
7. Propušt.po dokonaném 14.r.během škol.roku                6          3           9
8.     "        c.k.okr.šk.radou (§.21)                                             1          4           5
9. Bylo hluchoněmých                                                               1          -            1
10. Ve škol.obci domovem                                                    29        29         58
       v jiné obci v Čechách domovem                                   20        29         49
       "   "       "    mimo Čechy    "                                                6           8         14
11. Čítaly stáří 6-12 r.                                                             39         44        83
          "        "    13-14 "                                                              16         22        38
12. Mateřsk.jazyka českého a náboženst.katolického     55         66      121
13. Od placení škol.osvoboz.                    27.27%              14         19        33
       ku     "         "     povinno                                                     41         47        88
Počet půldnů a) vůbec   38.277                Na 7.a 8   6823                Upomínacích  
         b.) nezamešk.        34.363=89.78% šk.r.          5745=84.20%  listů užito
          c.) zam.omluv.       3.251= 8.49%   připadá      902=13.22%   bylo 76.
          d.)   "    neomluv.      663 = 1.73%                       176= 2.58%
Zdravotní stav mládeže, až na měsíc prosinec, dobrý.
Knihovna žákovská má 128 knih.        Výpůjček bylo 1074.
     "           učitelská   "     35   "
Učebných pomůcek jest 81.
Sv.náboženství vyučoval říd.učitel Rud.Schönett.
Místním školním dozorcem jest p.Frant Švehla, rolník ve Střížovicích.

Začátek šk.r.1897-98.
Nový školní rok 1897-98 započat dne 13.září 1897 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rakouská národní hymna.
Všech školou povinných dětí bylo ……………………………..99
Do první třídy bylo přijato :         odd.I.chlapců 11 děvčat  8   =   19
                                                               "  II.   "         9      "     18   =   27
 "    druhé    "      "      "                           "  I.    "      19      "     15   =   34
                                                               "  II.   "       12      "     18   =   30
                                    dohromady        chlapců  51, děvčat 59 = 110,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického a mateřského jazyka českého.

Obsazení učitelského místa při zdejší škole.
V základě čl.III.zákona ze dne 13.května 1894 bylo dosavadní místo podučitelské při zdejší škole přeměněno v učitelské a na toto učitelské místo def.dosazen dosavadní def.podučitel p.Karel Vydra tímto dekretem :

     C.k.zemská školní rada pro království České.
                                                                     Čís.38.556/1897
Panu     Karlu Vydrovi, definitivnímu podučiteli ve Střížovicích.
C.k.zemská školní rada ustanovuje Vás na základě praesentace, c.k.okresní školní radou v Jindř.Hradci v zasedání dne 4.listopadu 1897 vykonané, definitivním učitelem na 2 třídní obecné škole ve Střížovicích do V.třídy platův učitelských pro školy obecné zařaděné.
S místem tímto spojen jest nárok na základní služné 500 zl., tj.pěti set zlatých.
Za příčinou vykonání služební přísahy a uvedení ve službu školní přihlastež se co nejdříve u pana předsedy c.k.okresní školní rady.
   V Praze, dne 18.listopadu 1897.
                      Za místodržitele :     Zabusch v.r.
                                                                                      K č.2425.
Že pan Karel Vydra, def.učitel ve Střížovicích, dne 16.prosince 1897 služební přísahu vykonal a dne 17.prosince 1897 místo své nastoupil, se tímto potvrzuje.
Z c.k.okres.škol.rady v Jindř.Hradci, 26./XII. 1897.
                                                                  Předseda c.k.okr.hejtman : Tvrdý v.r.

Sv.zpověď a sv.přijímání. Nábož.zkouška. Inspekce. Skončení šk.roku.
Ve školním roce 1897-98 vykonaly dítky zdejší školy sv.zpověď zde ve škole dne 5.května 1898 odpoledne a přistoupily k sv.přijímání dne 6.května 1898 v chrámu Páně v Kumžaku; zkouška ze sv.náboženství byla dne 14.června 1898, inspekce zdejší školy byla 26. a 28.ledna 1895.
Školní rok skončil dne 30.července 1898 slavnými službami Božími, po nichž zapěna rak.nár.hymna.

Statist.dáta.
Statistická dáta při ukončení školního roku :
                                                                                              chlapců   dívek    úhrnem
1. Počet dítek na počátku škol.roku vůbec                             48          53           101
2. K tomu počátkem škol.roku                                                    4            8             12
                 během škol.roku                                                          4            4               8
3. Úhrnný počet škol.dítek v rub.1.a 2.                                    56          65           121
4. Z úhrnného počtu dítek a) přijato do zdejší školy             56          64          120
                                           b) chodilo do jiné ob.školy                              1               1
                                            c) v šk.roce vystoupilo                      7             6            13
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy         56           64         120
6. Z těch chodilo do první třídy                                                  21           29           50
                              "   druhé  "                                                       35           35           70
7. Propuštěno po dokonaném 14.r.věku během šk.r.           5              1             6
                       c.k.okr.šk.radou (§21.)                                           -              2             2
8. Bylo hluchoněmých                                                                  1              -              1
9.   "      ve škol.obci domovem                                                 29            24          53
       "      v jiné obci v Čechách domovem                                18            34          52
       "       "  "       "    mimo Čechy     "                                            9              6           15
10. Čítaly stáří 6-12 r.                                                                 41            44           85
         "         "    13-14  "                                                                 15            20           35
11. Byly mateřského jazyka českého                                      55            64         119
         "           "               "       německého                                      1              -               1
12.    "     náboženství katolického                                            56            64         120
13.    "      od placení škol.osvobozeny                                    15            18            33
         "       k       "         "    povinny                                                41           46            87
                   dle procenta osvobozeno                                                                 27.50%
Počet půldnů a) vůbec 39.167                  Na 7.a 8.šk.  6894                Upomínacích
                  b)nezam.     35.732=91.23%   rok připadá   5967=86.55    listů užito
                   c)zam.oml.   2.395= 6.11%                            828=12.01      bylo 82.
                    c)zam.neoml. 1.040=2.66%                            99= 1.44
Zdravotní stav mládeže školní byl dobrý.
Knihovna žákovská má  132 knihy.      Výpůjček bylo 1147
                  Učitelská         35
Učebných pomůcek jest    83.
Sv.náboženství vyučoval říd.učitel Rudolf Schönnet.
Místním školním dozorcem jest p.František Švehla, rolník ve Střížovicích.

Školní rok 1898-99.
Změna ve vyučov.sv.náboženství.
Vyučování sv.náboženství na zdejší škole, které obstarával říd.učit.Rudolf Schönett v zákl.vys.vyn.ze dne 21.července 1889 č.14.386 z.š.r.převzala opět důstojná duchovní správa školním rokem 1898/9 oznámivši to tímto přípisem :
Slavná správo obecné školy ve Střížovicích!                                                      Č.279.
Ve vší úctě podepsaná duchovní správa klade sobě za česť nejzdvořileji oznámiti, že v přístím školním roce 1898/9 ve škole obecné ve Střížovicích v obou třídách sama svatému náboženství katolickému vyučovati bude, že totiž velebný kaplan kumžatecký p.Jakub Podlaha za účelem katechisování v obou třídách v tamní škole dvakrát v týhodnu do Střížovic docházeti bude. Nejuctivěji podepsaná duchovní správa učinila s tou oznámení slavné c.k.okresní školní radě v Jindřichůově Hradci. Račiž slavná školní správo to k vědomostem vzíti, a s panem katechetou dobrotivě vyjednati, které dny a hodiny pro náboženské vyučování sobě vyvolí. Spolu vzdává podepsaná duchovní správa povinné díky panu řídícímu tamnímu, že po mnohá leta s výtečným prospěchem sv.náboženství na tamní škole vyučoval.
Farní úřad v Kumžaku, dne 6.září 1898.                                Šimon Kabát v.r. farář.

Začátek šk.roku.
Nový školní rok 1898-99 započat dne 13.září 1898 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rakouská národní hymna.
     Všech školou povinných dětí bylo  …………………….   94
Do první třídy bylo přijato  :  odd.I.chlapců 12, dívek   7   =  19
                                                         "  II.      "    19,    "     13   =  32
  "    druhé    "      "      "                   "   I.      "    19,    "     18   =  37
                                                         "  II.     "     11,    "     20   =  31
                                   dohromady   chlapců 61, dívek 58 = 119,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického.  
Dle mateřského jazyka jest jich 117 českého a 2 něm.mat.jaz.
Větší počet dívek skutečně do školy přijatých, než školou povinných vysvětluje se tím, že se svolením místní školní rady byly přijaty do zdejší školy všechny děti z Budkova sem se hlásící.

Jubilejní slavnosť.
Dne 2.prosince 1898, v památný den jubilejní, konána na zdejší škole slavnosť školní dle nařízení slavné c.k.okresní školní rady v Jindř.Hradci ze dne 14.listopadu 1898 č.1936.
Toho dne sešla se školní mládež ve svých třídách, v nichž byly obrazy Jeho Veličenstva vkusně ozdobeny, odtud v průvodu učitelského sboru odebrala se do Kumžaku, kdež o 9 hod.dopolední konány slavnostní služby Boží, po nichž zapěna byla v kostele rak.nár.hymna.
Po službách Božích odebraly se dítky zdejší školy do II.tř.školy Kumžatecké, tam shromáždili se také členové obecních výborů ze Střížovic a Vlčic a členové místní školní rady; zde pak říd.učitel vyložil žákům zvláštní význam slavnostního dne a vlády Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I. Jemuž provolána "Sláva" (Výklad stal se dle spisku J.V.Kalenského : "Na výši trůnu".)
Změna ve sboru učit.
Definitivní učitel zdejší p.K.Vydra byl vys.vyn.veleslavné c.k.zemské školní rady ustanoven definitivním učitelem při škole ve Strmilově a vyn.slav.c.k.okresní školní rady v Jindř.Hradci ze dne 20.března 1899 č.497 propuštěn dnem 31.března 1899 další služby při zdejší škole; na učitelské místo, tímto ustanovením uprázdněné přeložen sem z příčin služebních od 1.dubna 1899 vzhledem k vys.vyn.ze dne 2.února 1899 č.700 z.š.r. jako učitel p.Otakar Šavoda, dosud def.učitel v Mostech, který toto místo dne 29.března 1899 nastoupil.

Sv.zpověď a sv.přijímání. Náboženská zkouška. Inspekce. Skončení šk.roku.
Ve škol.roce 1898-99 vykonaly dítky zdejší školy sv.zpověď 26.IV. a 26.VII.1899 a přistoupily k sv.přijímání dne 27.dubna 1899; zkouška ze sv.náboženství byla dne 19.června 1899; inspekce zdejší školy byla 3. a 4.července 1899. Školní rok ukončen v sobotu 29.čer.1899 slavnými službami Božími, po nichž zapěna rak.nár.hymna.

Statistická dáta při ukončení školního roku :
                                                                                                     Chlap. dívek  úhrn.
1. Počet dítek na počátku škol.roku vůbec                                 46       48      94
2. K tomu počátkem šk.roku                                                         19       13      32
                 během        "    "                                                                 7         7       14
3. Úhrnný lpočet šk.dítek v rub.1.a 2.                                           72       68    140
4. Z úhrnného počtu dítek a) přijato do zdejší školy                 67       67     134
                                           b)     "      do jiné obecné školy             4          1         5
                                           c) pro těles.neduh bylo osvob.            1           -         1
                                           d) v šk.roce zemřelo                              3          1         4
                                            f) vystoupilo                                            5          4         9
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy             70        67    137
6. Z těch chodilo do třídy I.                                                             33        22      55
                             "     "    II.                                                                37        45      82
7.  "    "   propuštěno po 14.r.během šk.r.                                     4           7       11
     "    "         "           c.k.okr.šk.radou (!.21.)                                     -           1         1
8.  "     "       bylo hluchoněmých                                                      1            -         1
9.  "      "       "      v šk.obci domovem                                           26          19       45
     "       "      "       " jiné  "   v Čechách domovem                        34          38       72
     "        "      "      "  šk.   "    mimo Čechy    "                                10          10       20
10. "       "       "      ve stáří 6-12 r.                                                  55          49     104
      "        "       "      "     "    13-14 "                                                   15          18       33
11.  "       "       "     mat.jaz.českého                                              69           66    135
       "       "        "       "    "   německého                                             1             1        2
12.  "        "       "     náboženství katolického                                70           67    137
13.   "       "        "    od školného osvobozeno                              20           19      39
        "       "        "    k placení školného povinno                           54           48      98
        Osvobozených dítek dle procenta                                 28.48%
Počet půldnů vůbec. 42.454, nezameškaných 38.110=89.77%, zamešk.omluv.3356=
7.90%, zamešk.neoml. 988= 2.33%. Na 7.a 8.šk.rok připadá a)5232, b)4224=80.73%
c) 756= 14.45%, d) 252 = 4.82%.
Zdravotní stav mládeže méně dobrý (od dubna do června spalničky).
Žákovská knihovna má 140 svazků; výpůjček bylo 1126.
Pomůcek učebných bylo 84.
Sv.náboženství vyučoval P.Jakub Podlaha, kaplan z Kumžaku.
Místním školním dozorcem byl Frant.Švehla, rolník v Střížovicích.

Školní rok 1899-1900.
Začátek šk.roku.
Školní rok 1899-1900 započal dne 16.září 1899 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích byla zapěna rakouská nár.hymna.
     Všech školou povinných dětí bylo …………………..     102
Do první třídy bylo přijato : odd.I. chlap. 6, dívek  15   =        21
 "    druhé    "     "       "                "  II.   "    19,   "        11   =       30
                                                     "   I.   "    17,   "       15    =       32
                                                     "  II.   "    20,   "       19    =       39
                             dohromady  chlapců  62, dívek 60   =      122,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického. Dle mateřského jazyka jest jich 120 českého a 2 německého jazyka mateřsk.Letos, jako loni, přijaty byly se svolením místní školní rady všechny školní děti z Budkova do zdejší školy.

Členové nové c.k.okr.škol.rady.
V c.k.okresní školní radě za nového jejího složení zasedají P.T.pánové :
Antonín Kruchina, svobodný pán ze Schwamberga, c.k.okr.hejtma, jako předseda.
Antonín Kodet, c.k.okresní školní inspektor.
Dr.Josef Hoffmann, inful.probošt v Jindř.Hradci.
Karel Solpera, c.k.jubil.professor gymnasijní
Hugo Karlík, purkmistr ve Stráži.
František Šedivý, starosta ve Velkém Bednárci.
František Staněk, velkoobchodník ve Strmilově.
Josef Fišer, řed.měšť.i obec.školy chlapecké v Jindř.Hradci.
Tomáš Sládek, učitel při obecné škole chlapecké v Jindř.Hradci.

Dar p.Lembergra.
Pan Artur Lemberger, továrník ve Vídni, zaslal dne 1.ledna 1900 na ošacení chudé mládeže školní 40 K. Správa školy vyslovila panu dárci srdečný dík. Za obnos ten v základě rozhodnutí místní školní rady koupeny následující věci : 1 tucet košil pro hochy, 1 tucet šátků na hlavu lpro dívky, 12 párů punčoch, 10 kapesníků a 10 předen vlny; věci ty rozdány nejchudším 16 chlapcům 19 dívkám zdejší školy.

Sv.zpověď a přijímání, zkouška náboženská, inspekce.
Ve škol.roce 1899-1900 vykonaly dítky zdejší školy sv.zpověď 17.V.1900 odpůldne a přistoupily k sv.přijímání dne 18.V.1900; zkouška ze sv.náboženství byla dne 18.června 1900; inspekce zdejší školy byla 28.února 1900.
Na konci školního roku konala se školní slavnosť oslavy výročí 70. Nejvyšších Narozenin.
Školní rok zakončen dne 31.VII.1900. Mládež školní s pozvanými Korporacemi sešla se toho dne ve II.třídě, kdež obraz Jeho Veličenstva ozdoben byl, a tu správcem školy upozorněna na velepamátný den Nejvyšších Narozenin a vyložen jí význam toho dne. Potom zapěna byla císařská hymna. Načež šlo se do Kumžateckého chránu Páně, kdež slouženy byly slavné služby Boží s "Te Deum".
Žactvo vybídnuto, aby v sobotu dne 18.srpna t.r. dostavilo se do školy a přítomno bylo slavným službám Božím, což se také stalo. Budova školní z té příčiny jak při konci šk.roku, tak i dne 18.srpna t.r. práporem v říšských i zemských barvách ozdobena byla.

Statistická data na konci škol.roku.
                                                                                                Chlapců  dívek   Úhrnem
l. Počet dítek na počátku šk.roku                                                 51       52         103
2. K tomu poč.šk.roku                                                                    18       12           30
                 během "   "                                                                         8         5           13
3. Úhrnný počet rub.1. a 2.                                                            77       69         146
4. Z úhrnného počtu a) přijato do zdejší školy                          73        66        140
                                  b) chodilo do jiné     "                                      1          3             4
                                  c) přijato do školy střední                              1           -             1
                                  d)     "       "    "      soukromé                           1           -             1
                                  e) pro těles.a duš.neduh bylo osvob.         1            -            1
                                  g) v šk.roce vystoupilo                                 12           3          15
5. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy            73         67        140
6. Z těch chodilo do I.třídy                                                             32        29           61
     "    "        "        "  II. "                                                                     41        38           79
7.  "     "   propuštěno po dok.14.r.věku                                         6          2              8
     "      "        "           c.k.okr.šk.radou                                               -          1              1
8. Z počtu dítek (rub.5.) v škol.obci bylo domovem                  24       21            45
                                        v jiné obci v Čecháoch                          37       35             72
                                        v šk.obci mimo Čechy                          12        11             23
9.  "    "         "        "      čítaly stáří 6-12 roků                                49         52          101
                                           "       "    13-14   "                                  24         15            39
10.  "    "        "        "       byly mateř.jazyka českého                   72         66          138
                                            "        "        "      německého                1             1              2
11.                                       "     náboženství katolického            73         67           140
12.                               bylo od placení školného osvobozeno  18         21             39
                                       "      k placení školného povinno           55         46           101
                                    osvobozených dle procenta bylo                    27.85 %
Počet půldnů vůbec 44538, nezameškaných 37610=84.45%, zam.oml. 5259=11.81%,
Zam.neomluv.1669=3.74%. Zdravotní stav mládeže byl dobrý.
Žákovská knihovan má 149 svazků, výpůjček bylo 1251. Pomůcek učebných bylo 88. Sv.náboženství vyučoval lP.Jakub Podlaha, kaplan z Kumžaku.
Mísním školdozorcem byl Frant.Švehla, rolník v Střížovicích.

Školní rok 1900/1.
Nový školní rok 1900/1 započat dne 16.září 1900. Slavné služby Boží spojené s "Veni Sancte" konány dne 17.září 1900, těch se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rakouská nár.hymna.
     Všech školou povinných dětí bylo …………………….108.
Do první třídy bylo přijato : odd.I.chl. 6, dív.18 =  ……….. . 24
                                                    "  II.  " 18,   "  19 =   ……….   37
 "    druhé   "       "       "              "   I.  " 16,   "  13 =   ……….   29
                                                    "  II.  " 18,   "  24 =   …… ....   42
                    dohromady     chlapců   58,dívek74  =  ……  132,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického. Dle mateřského jazyka jest jich 131 českého a 1 německého mat.jazyka.
Letos, jako předešlá léta, přijaty byly se svolením místní školní rady všechny školní děti z Budkova do zdejší školy.
Ctěný dámský odbor "Národní Jednoty Pošumavské" na Smíchově zaslal pro chudou školní mládež zdejší školy několik kusů obnošeného šatstva, 10 m sukna, 15 m látky na ženský oblek, psací náčiní, hračky a fíky. Věci tyto rozdány 17 chlalpcům, 22 dívkám jako vánoční nadílka. Psacím náčiním (nástrčkami a tužkami) poděleno téměř všechno žactvo.

Dne 1.ledna 1901 zaslal opět pan Arthur Lemberger, továrník ve Vídni obnos 40 K na školní potřeby pro chudou školní mládež. Za obnos nakoupeno školních sešitů jímiž školní chudá mládež podílena. Panu dárci vysloveny byly díky.

Dne 2.května 1901 odpoledne vykonaly děti zdejší školy zde ve škole sv.zpověď a dne 3.května byly u sv.přijímání v Kumžaku.

Dne 17.června 1901 konána byla náboženská zkouška v Kumžaku.

Inspekce zdejší školy vykonána dne 4.ledna 1901.

Statistická data na konci škol.roku :
                                                                                                               chlapců  dívek  Úhrnem
1. Počet dítek k této škole povinných                                                       71       82      153
2. Z těch přijato do zdejší školy                                                                68        82      150
3. Přijato do školy střední                                                                            1          -            1
4.     "        "    "      soukromé                                                                         1          -            1
5. Pro duševní a těles.neduh bylo osvoboz.od chození do šk.             1          -            1
6. Počet všech dítek, jež skutečně letos do zdejší školy chodily       68        82       150
7.     "       "         "      I.třídy                                                                           27        41          68
8.     "       "         "      II.   "                                                                             41        41          82
9. Propuštěno po dok.14.r.během tohoto šk.roku                                 9          5           14
10.      "           c.k.okr.šk.r.dle §.21.z.z.14.V.1869                                      -          1             1
11. Bylo hluchoněmých                                                                               1          -              1
12. Čítaly stáří 6-12 roků                                                                           44        63        107
13.    "         "    12-14  "                                                                                24        19          43
14. Byly mateř.jaz.českého                                                                       67        82        149
15.    "        "      "   německ.                                                                           1           -             1
16.     "       nábož.katol.                                                                              68        82         150
Počet půldnů vůbec 46.013, nezamešk. 40592 = 88.22%, zamešk.omluvených 4.086
= 8.85%, zamešk.neomluvených 1.335 = 2.90%.
Zdravotní stav mládeže dobrý.
Žákovská knihovna čítá 155 svazků, výpůjček bylo 1327.
Pomůcek učebných 90. Sv.náboženství vyučoval P.Jakub Podlaha, kaplan z Kumžaku. Místním školdozorcem byl p.Frant.Švehla, rolní Střížovice.

Školní rok 1901/2.
Nový školní rok 1901/2 započal dne 16.září 1901 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila.
Po službách Božích zapěna byla rak.nár.hymna.
Budova školní toho dne ozdobena byla prapory v barv.říšs.a zemsk.
     Všech školou povinných dětí jest  …………………  112
Do I. třídy bylo přijato :           odd.I. chl.  10,  dív.15  =    25
"     II. "                                         "    II.  "      11,   "   25 =     36
"     II. "       "        "                        "    I.   "     20,   "    16  =   36
                                                     "    II.   "    12,    "    17 =   29.
                       dohromady                  chl.  53,  dív. 73  = 126,
jež jsou všechny náboženství římsko-katolického. Dle mateřského jazyka jest jich 125 jaz.českého a 1 německého.
Letos, jako jiná léta, přijaty byly se svolením míst.škol.rady všechny školní děti z Budkova do zdejší školy.

Pan Arthur Lemberger, továrník ve Vídni, zaslal na učebné pomůcky pro zdejší školu 40 K. Správa školy vyslovila panu dárci srdečný dík.

Ve středu dne 9.dubna 1902 odpůldne vykonaly děti zdejší školy sv.zpověd a ve čtvrtek dne 10.dubna 1902 byly u sv.přijímání; po druhé přijaly sv.svátosti dne 30.měs.července 1902.

Dne 28.července 1902 byla zkouška ze sv.náboženství v Kumžaku.

Inspekce zdejší školy vykonána dne 15.dubna 1902.

Školní rok 1901/2 zakončen byl dne 31.července 1902 slavnými službami Božími po nichž zapěna byla rak.nár.hymna. Škol.budova ozdobena toho dne prapory. Mládeži na prázdniny připomenut den 18.srpna, den to Nejvyšších narozenin Jeho Veličenstva a den 10.září, úmrtní den Jejího Veličenstva. Žactvu přikázáno, aby v tyto dny súčastnilo se slavných služeb Božích.
Budova školní byla v tyto dny ozdobena příslušnými prápory.

Statictická data na konci škol.roku:
                                                                                                    chlapců    dívek    úhrnem
1. Počet dítek k tétpo škole povinných                                          66         80         146
2. Z těch přijato do zdejší školy                                                      64         80         144
3.           "            do školy střední                                                       2            -              2
4. Počet dítek, jež byly povinny choditi do zdejší školy               64         80          144
5.     "       "       "   skutečně letos do školy chodily                        64         80          144
6. Z počtu dítek (rubr.5) chodilo do I.třídy                                     23          40            63
                                             "        "  II.   "                                            41          40            81
7.  "     "      "        "     "   prop.po dok.14.r.věku                                 4             5              9
8.  "     "       "        "    "      "   c.k.o.š.r.dle § 21                                   1             4              5
9. Počet dítek přeočkovaných                                                          9              6            15
10. Stáří 6-12 roků                                                                           47           59          106
11.    "    13-14   "                                                                              17            21            38
12. Byly mat.jaz.českého                                                                63           80          143
13.    "       "     "   německého                                                            1              -                1
14.    "    nábož.katol.                                                                       64            80          144
Půldnů vůbec 44.994, nezameškaných 40.270 = 89.50%, zameškaných omluvených 3.346 = 7.44%, zameškaných neomluvených 1378 = 3.06%.
Zdravotní stav mládeže normální až na měsíce prosinec a leden, kdy byla epidemie zánětu příušnic.
Žákovská knihovna čítá 155 svazků; výpůjček bylo 1276.
Pomůcek učebných bylo 92.
Sv.náboženství vyučoval P.Jakub Podlaha a od měsíce února P.Frant.Balík, kaplan v Kumžaku.
Místní škol.dozorcem byl p.Fr.Švehla, rolník v Střížovicích.

Školní rok 1902-3.
Nový školní rok 1902/3 započal dne 16.září 1902 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rakouská národní hymna.
Budova školní byla toho dne ozdobena prapory v barvách říš.a zemsk.
Všech školou poviných dětí jest ………………..   123
Do I.tř.bylo přijato   :   odd.I.chl.   11,   dív.   9   =   20
                                            "  II. "     15,     "    25  =   40
 "   II.tř.  "      "                       "  I.  "               "          =
                                             "  II   "              "           =
                        dohromady
jež byly vesměs náb.katol.,dle mateř.jaz.
Letos ku zdejší školy přiškolena byla obec Budkov, odkudž dítky sem dříve se svolením míst.školní rady chodily.

Pan Arthur Lemberger, továrník ve Vídni, zaslal na učebné pomůcky pro zdejší školu 50 K. Správa školy vyslovila mu srdečný dík.

Dne 29.dubna 1903 vykonalo žactvo zdejší školy velikonoční zpověď, po druhé přijalo sv.svátosti dne 18.července 1903. Zkouška ze sv.náboženství byla dne 29.července 1903.

Inspekce zdejší školy vykonána dne 25.listopadu 1902.

Školní rok 1902/3 zakončen byl dne 31.července 1903 slavnými službami Božími po nichž zapěna byla rak.nár.hymna.
Školní budova ozdobena byla toho dne prapory v bavách říš.a zem. Mládeži na prázdniny připomenut den 18.srpna a den 10.září a přikázáno jí, aby v tyto dny súčastnila se služeb Božích. Budova školní byla v tyto dny ozdobena příslušnými prapory.
                                                                                           chl.   dív.    Úhrnem
1. Počet dítek k této škole povinných                           73     72        145
2. Z těch přijato do zdejší školy                                     72     72        144
3.  "   "       "        " střední   "                                                1        -             1
4. Počet dítek jež skutečně letos do škkoly chodily   72     72        144
5. Z počtu dítek (rub.4.) chodilo do I.třídy                     28     35          63
                                            "        "   II.  "                             44     37          81
6.  "     "      "        "     "   propušt.po dok.14.r.věku            2      5             7
7.  "      "     "        "      "       "      c.k.o.š.r.dle §.21               1      2            3
8. Počet dítek přeočkovaných                                            6      8          14
9. Stáří 6-12 roků                                                               56    60       116
10.  "    13-14  "                                                                   16    12          28
11. Byly mateř.jaz.českého                                              68    72        140
12.    "       "        "  německého                                            4       -            4
13.    "    nábožen.katol.                                                     72    72        144
Počet půldnů vůbec 46.497, nezameškaných 43.254, zameškaných omluvených 2092, zameškaných neomluvených 1151, činí tudíž počet nezameškaných 93.02%, zam.omluv 4.51%, a neoml.2.47%.
Zdravotní stav mládeže normální, mimo červenec, tu byla epidemie spalniček.
Žákovská knihovna čítá 157 svazků a bylo 1352 výpůjček.
Pomůcek přibylo 33, takže počet jich jest 125, což umožněno darem peněžitým od p.Lembergra.
Sv.nábož.vyučoval P.František Balík, kaplan z Kumžaku.
Místním škol.dozorcem byl p.Frant.Švehla, rolník ze Střížovic.

Školní rok 1903-4.
Nový školní rok 1903-4 započat dne 16.září 1903 slavnými službami Božími, jichž se škol.mládež se sborem učitel.súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rak.nár.hymna. Budova škol.ozdobena byla toho dne prapory v barv.říš.a zem.
Všech školou povinných dětí jest   ……………….   132
Do I.tř.přijato   :              odd.I. chl.  12   dív.    9   =   21
                                        "   II.  "     18    "      19  =   37
 "   II. "   "                        "   I.    "    15   "      25   =   40
                                        "   II.   "    19   "      17   =   36
                                dohromady  chl.64   dív.  70   =   134, z těch
jest katol.133 a 1 israel.
Zdejší mládež školní vzdala nadšený hold důstojnou školní slavností Jeho Veličenstvu v památný den 2.prosince 1903 na paměť dovršení skvělé vlády J.V.
V roce 1903-4 opatřila místní školní rada pro zdejší školu zdravotní plivátka počtem 6 kusů, doplnila stav kalamářů, opravila plot u školní zahrady.

Ctěná firma Alois Lemberger ve Vídni zaslala na učebné pomůcky pro zdejší školu 50 K. Správa školy písemně za tento dar poděkovala.

Dne 28.března 1904 oslaveny byly narozeniny J.A.Komenského přiměřenou školní slavností. Místní škol.rada dala za tou příčinou toho dne prázdno.

Dne 22.dubna 1904 vykonalo žactvo zdejší školy velikonoční zpověď a po druhé přijalo sv.svátosti 29.července 1904. Zkouška ze sv.náboženství byla dne 27.července 1904. Inspekce zdejší školy vykonána dne 6.května 1904.

Školní rok 1903-4 zakončen byl dne 30.července 1904 slavnými službami Božími po nichž zapěna byla rak.nár.hymna. Školní budova ozdobena byla toho dne prapory v bar.říš.a zem. Mládeží na prázdniny připomenut den 18.srpna a den 10.m.září a přikázáno jí, aby v tyto dny súčastnila se služeb Božích. Budova škol.byla v tyto dny ozdobena přísluš.prapory.
Statistická data na konci škol.roku                                      chl.    dív.     Všech
1. Počet dítek k této škole povinných                                    77      73         150
2. Z těch přijato do školy zdejší                                              76      73         149
3.  "   "        "       "     "     střední                                                   1        -               1
4. Povinny choditi do zdejší školy                                           76      73         149
5. Po 14.roce přijatých                                                                 -        1              1
6. Skutečně letos do školy chodily                                         76      74         150
7. Do I.třídy                                                                                  31      29           60
8.   "   II.  "                                                                                     45      45           90
9. Propušt.po 14.roku                                                                 4        3              7
10.   "        c.k. o.š.r.                                                                      3        1              4
11. Bylo přeočkováno                                                                 7        8            15
12.    "     6-12 roků                                                                    55      56          111
13.    "     13-14  "                                                                        21     18            39
14.    "      mateř.jaz.českého                                                   71      73          144
15.    "         "       "    německého                                                5         1              6
16.    "       nábož.katol.                                                              76      73         149
17.    "           "      israelit.                                                              -         1             1
Počet půldnů vůbec 47541, nezameškaných 44651 = 93.92%, zamešk.omluvených 1874 = 3.94%, zamešk.neoml.1016 = 2.14%.
Zdravotní stav mládeže byl normální.
Žákovská knihovna má 160 svazků a bylo 1406 vypůjček.
Učebná pomůcka přibyla jedna, jest jich 126.
Sv.nábožen.vyučoval do února P.Fr.Balík, od února P.Jos.Pfauser, kaplan z Kumžaku.
Školním dozorcem byl p.Fr.Švehla, rolník ve Střížovicích.
Zdejší def.učitel pan Os.Šavrda ustanoven byl zast.říd.učitelem do Mostů vyn.c.k.o.ša.r.ze dne 21.VIII.1902, č.1467. na jeho místo ustanoven zat.učitelem p.Bedřich Kopáček vyn.c.k.o.ša.r. ze dne 21.VIII. 1902, č.1363, dosavadní podučitel v Kumžaku a ponechán z příčin služebních ku konání služby v Kumžaku; na místo po p.B.Kopáčkovi ustanoven p.Lud.Maťha zat.podučitelem vyn.c.k.o.š.r.ze dne 21.VIII. 1902, č.1277, a přidělen službou ku zdejší škole. Vyn.c.k.o.š.r. ze dne 26.VIII.1903, č.1613, přeložen byl zat.učitel II.třídy p.Ludvík Maťha z příčin služebních k dočasnému zastupování učitele p.T.Šrámka. Vyn.c.k.o.š.r. ze dne 14.září 1903, č.1370, ustanoven byl výp.učitelem při zdejší škole absol.kand.p.Tom.Hurych, který místo zde dne 16.září 1903 nastoupil, resignovav na místo to odešel 3.října 1903, místo něho ustanov.výp.učitelem absol.kand. pan Václav Čáp vyn.c.k.okr.šk.rady ze dne 2.X.1903, č.1866 B, týz místo své 7./10 1903 nastoupil a byl vým.c.k.o.š.r.ze dne 3.března 1904, č.456, jmenován zat.učitelem II.třídy.

Školní rok 1904-5.
Školní rok 1904-5 započat dne 16.září 1904 slavnými sluzbami Božími, jichž se škol.mládež se sborem učit.súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rak. nár. hymna. Budova školní ozdobena byla toho dne prapory v barvách říšských a zemských.
Všech školou povinných dětí   …………………….   134.
Do I.třídy přijato   :        odď. I. chl.   9   dív.   8    =     17
                                            "    II.  "    18    "    17    =     35
 "   II.  "        "                       "     I.   "    21    "   30    =     51
                                            "    II.   "    14    "   15    =     29
                              dohrom.       chl.  62  dív. 70   =   132,
jež jsou vesměs vyznání římsko katol., mateř.jazyka českého 130, německého 2.

Pan Vác.Čáp, zat.učitel II.třídy při zdejší škole byl vým. c.k.o.š.r. v J.Hradci ze dne 24.VIII. 1904, č.1625, přeložen z příčin služebních od 1.září 1904 do Stráže.

Vyn.c.k.zemské školní rady v Praze ze dne 26.V.1904, č.21.025 jmenován byl def.učitelem I.tř.při zdejší škole pan Jan Nohava, dosavadní def.učitel II.tř.při škole v Roseči. Týž přihlásil se ku konání služby při zdejší škole dne 19.srpna 1904, nevykonav dříve služební přísahu; přísahu vykonal dne 6.září 1904 a skutečně službu nastoupil dne 13.září 1904.

O prázdninách r.1904 zřídila m.š.r.v každé třídě dvě sklápěcí okna a dala opraviti tělocvičnu.

Z daru 50 K, jež škole zdejší daroval pan cís.rada Alois Lemberger, zakoupeno : "Ochrana ptactva", sbírka nerostů, "Naše škola" roč.I. pak psací potřeby.
Velectěný pan cís.rada Alois Lemberger, továrník ve Vídni,, daroval zdejší škole 50 K- Správa školy panu cís.radovi za tento dar písemně poděkovala.

Dne 28.března 1905 oslaveny byly narozeniny J.A.Komenského přiměřenou školní slavností. Místní školní rada dala za tou příčinou toho dne prázdno.

Sv.zpověď a přijímání vykonalo žactvo zdejší školy ve dnech 14.XII.1904, 12.V.1905 a 19.VII.1905.
Zkouška ze sv.náboženství byla dne 29.VII.1905.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 6.VII.1905.

Školní rok 1904-5 zakončen byl dne 31.července 1905 slavnými službami Božími, po nichž zapěna byla rak.nár.hym. Školní budova ozdobena byla toho dne prapory v bar.říš.a zem. Mládeži na prázdniny připomenut den 18.srpna a den 10.září a přikázáno jí, aby se tyto dny súčastnila služeb Božích.

Statistická data na konci šk.roku                                           chl.     dív.     všech
1. Počet dítek k této škole povin.                                            63       71        134
2. Z těch přijato do zdejší školy                                              62       71        133
3.  "   "        "       "   střední   "                                                       1          -             1
4. Povinny choditi do zdejší školy                                           62       71         133
5. Skutečně letos do školy chodily                                         62       71         133
6. Do I.třídy                                                                                  28       24           52
7.   "   II.  "                                                                                     34       47           81
8. Propuštěno po 14.roku                                                           1        6              7
9.       "            c.k.o.š.r.                                                                  2         -              2
10. Bylo přeočkováno                                                                  6         9           15
11.   "     6 - 12 roků                                                                     44      52           96
12.   "     12-14    "                                                                        18      19           37
13.    "     mateř.jaz.českého                                                      61      71        132
14.    "         "       "   německého                                                   1         -             1
15.    "       nábož.katolick.                                                          62       71        133
Počet půldnů vůbec 43.469, nezameškaných 39.748 = 91.44%, zamešk.omluvených 2772 = 6.38%, zamešk.neomluv. 949 = 2.18%.
Zdravotní stav mládeže normální (až na několik případů plan.nešt.)
Žákovská knihovan má 163 svazků, výpůjček 1116.
Sv.náboženství vyučoval p.P.Josef Pfauser, kaplan z Kumžaku.
Školním dozorcem místním byl p.Frant.Švehla, rolník.

Školní rok 1905-6.
Nový školní rok 1905-6 započal dne 16.září 1905 slavnými službami Božími, jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po službách Božích zapěna byla rak.nár.hymna. Budova škol.byla toho dne ozdobena prapory v barvách říšských a zemských.
Školou povinných dětí jest   ………………………   147
Do první třídy bylo přijato  odď..I.  chl.   14   dív.  13  =   27
                                                  "    II.    "     21    "     17   =  38
do   druhé   "      "       "           "     I.     "    21    "     26   =   47
                                                  "    II.    "    11    "     18   =   29
jež byly vesměs náboženství katol.,mateř.jazyka českého.

Z daru od p.Lembergra zakoupeny knihy do žákovské a učitelské knihovny, knihy darmo pro chudé a psací potřeby, jimiž veškeré žactvo bylo poděleno.

Pan cís.rada A.Lemberger, továrník ve Vídni zaslal na školní potřeby zdejší škole obnost K 50.- Správa školy mu písemně za tento dar poděkovala.

C.k.okresním školním inspektorem pro zdejší a Kamenický okres jmenován byl pan Josef Groulík, řeď.měsť.školy v Žamberku.

Sv.zpověď a přijímání vykonalo žactvo zdejší školy ve dnech 9.XII.1905, 7.V.1906 a 30.VII.1906.  Zkouška ze sv.náboženství byla dne.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 18.dubna 1906.

Školní r.1905-6 zakončen byl dne 31.VII.1906 slav.služb.Božími, po nichž zapěna rak. nár.hym. Školní budova ozdobena byla prapory v říš.a zem.barvách.

Statistika.
Ve školním roce 1905-6 bylo dítek  .....................................................  147
během roku přibyly  .............................................................................       19
tedy bylo všech  ..................................................................................       166
Z těch navštěvovalo jinou ob.neb měšť.školu  ...…….......................   12
pro tělesný neduh bylo osvobozeno ...........................................….....      1
v šk.r.1905/6 zemřely neb vystoupily  ..................................….............   13
byly povinny školu navštěvovati ............................................……........  140
z těch byly ve škol.obci domovem ..................................................…..    69
v jiné škol.obci v Čechách domovem  ......................................….........  54
ve škol.obci mimo Čechy ................................................................…..     17
čítaly stáří 6 - 12 roků  .....................................................................….     109
čítaly stáří 13 - 14  "    .............................................................…..........        31
byly jazyka českého ........................................................................... ..     140
náboženství katolického  ................................................................……  140

Hlavní prázdniny.
Vyn. c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 7.března 1906, č.9041, nařízeno, aby hlavní prázdniny na všech obecných a měšťanských školách v Čechách, na nichž trvati mají dle platných předpisů jen 6 neděl, prodlouženy byly již ve škol.roce 1905/6 na dva měsíce vzhledem k ustanovení § 53.defin.řádu škol. a vyuč. ze dne 29.září 1905, č.13.200, jenž nabude platnosti počátekm škol.roku 1906/7.
Na základě tohoto výměru a vynes.c.k.zemské školní rady ze dne 23.března 1906 č.13.608 nařídila c.k. o.š.r. místním škol.radám a správám škol, aby dle § 54. a 55.nov.def.řádu škol. a vyuč.podaly návrhy, kdy hlavní prázdniny trvati mají. Místní šk.rada zdejší navrhla, aby trvaly od 16.července do 31.srpna a od 1. do 15.října, sbor uč.navrhl, by trvaly od 16.července do 15.září; c.k. o.š.r. vyn.č.854 ustanovila, aby trvaly od 1.srpna do 30.září; nový školní rok 1906/7 aby začal dnem 1.října 1906.

                                                                Školní rok 1906 - 7.
Začátek šk.r.1906/7.
Nový školní rok 1906-7 začal dne 1.října 1906 slavnými služb.Božími; jichž se školní mládež se sborem učitelským súčastnila. Po služb.Božích zapěna byla rak.nár.hymna. Budova školní byla toho dne ozdobena prapory v barvách říšských a zemských.
Školou povinných dětí jest   .............................................   168
Do první třídy bylo přijato odd.I.chl. 13, dív.  13   =           25
                                                 "   II.  "   21,  "     19   =           40
Do druhé třídy bylo přijato   "    I.  "   27,  "     19   =           46
                                                 "   II   "   17,  "     28   =           45,
jež byly vesměs náb.katol., 155. mat.jaz.českého, 1 německého.

Prázdniny mezi školním rokem.
Provádějíc § 56. def.řádu škol. a vyučov.pro školy obecné a mešťanské ustanovuje c.k.zemská školní rada vynesením ze dne 30.listopadu 1906 čís.58.174 ve příčině všeobecně prázdných dnů mezi školním rokem takto :
Nehledě k ustanoveným svátkům církevním a prázdným dnům a půldnům, jež by ve smyslu § 10., odst.1., řádu ck.a vyuč.snad byly povoleny, jsou ve školním roce tyto dny všeobecně prázdné :
1.Svátek narozenin a jmenin Jeho Veličenstva císaře a svátek jmenin Jejího Veličenstva zvěčnělé . .  .  .  .  císařovny Alžběty, a připadá-li některý z těchto dnů na neděli, tedy sobotu před tím;
2.devět dní o svátcích vánočních (od 24.XII. do 1.ledna včetně)
3.šest dní o svátcích velikonočních (počínajíc zeleným čtvrtkem až do úterka velikonočního včetně);
4.úterek po svátcích svatodušních;
5.den dušiček.
Poněvadž tyto prázdné dni, zvláště o svátcích vánočních, které k tomu účelu byly prodlouženy, a o svátcích velikonočních, postačí úplně k důkladnému vyčištění všech místností školních, pozbývá působnosti vynesení ze dne 24.prosince 1900, č.49.716 z.š.r., jímž povoleny byly zvláštní prázdné dny za příčinou čištění místností školních v takových místech, kde jest více než 10 tříd; není také ani místní ani okresní školní rada oprávněna, aby k témuž účelu dávala nějaké prázdniny.
Prodloužení hlavních prázdnin a rozšíření prázdnin vánočních naléhavě vyžaduje, aby zbývající doby vyučovací tím svědomitěji bylo využitkováno; zakazuje se tedy, aby nebylo dáváno prázdno v posledních dnech masopustních, o posvícení, o výročních trzích a jiných podobných příležitostech.

Vánoční nadílka.
Místní odbor.Nár.Jedn.Pošumavské získal od damského odboru N.J.P.na Smíchově vánoční nadílku a to :
40 kusů starého šatstva, 8 m látek na dívčí obleky, školní sešity, 4 krab.per, 6 tuctů tužek, 1 krab.gum, 17 nástrček, hračky a fíky. Z daru od pana cís.rady A.Lembergra přikoupeny psací potřeby a fíky. Šatstvem poděleny byly 43 děti, psacími potřebami a fíky veškeré žactvo.
Dar škole.
Pan cís.rada A.Lemberger, továrník ve Vídni, zaslal zdejší škole na školní potřeby 60 K. Správa školy za tento dar písemně poděkovala.

Svátosti, Náb.zkouška, Inspekce.
Sv.zpověď a přijímání vykonalo žactvo zdejší školy ve dnech 1.VII. 1906, 15.III.1907, 12.VII.1907.
Zkouška ze sv.náboženství byla dne 3.VI.1907.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 11.VI.1907.

Zakonč.šk.roku.
Školní rok 1906/7 zakončen byl dne 31.VII.1907 slavnými službami Božími, po nichž zapěna byla rak.hymna. Školní budova ozdobena byla prapory v barvách říšských a zemských.
Mládeži dáno na prázdniny poučení a připomenuty jí dny 18.srpen a 10.září s připomenutím, aby se ve dny ty súčastnila slav.služeb Božích.

Statistika.
Ve škol.roce 1906/7 bylo dítek   ..................................................   168
během roku přibyly   .....................................................................        5
tedy bylo všech     .........................................................................     173
z těch navštěvovalo jinou obec.neb měšť.školu   .................…    12
byly povinny školu navštěvovati    .....................................……....  161
Z těch chodilo do první třídy    ................................................…....   68
                           do druhé třídy    ....................................................    93
byly ve škole obci domovem    ..............................................…...... 64
v jiné škol.obci v Čechách domovem   ......................…............... 59
v jiné obci mimo Čechy domovem    ............................…..........    38
čítaly stáří  6 - 12 roků   .............................................................. ... 115
    "        "     13 - 14  "   .................................................................        46
byly jazyka českého   ....................................................................   160
   "       "       německého   ................................................................ ..  1
   "    nábožen.katol.    ..................................................................... 161

Šk.r.1907-8.
Nový šk.rok 1907-8 započal dne 1.října 1907 slavnými službami Božími, jichž se škol.mládež se sborem uč.zúčastnila. Po službách Božích zapěna byla rak.hymna. Budova šk.ozdobena byla prapory.
Všech školou povinných dětí je  ……………..  155
Do první třídy bylo přijato  odd. I.  chl.  14, dív.  7
                                                    "  II.   "    25,  "    23
 "    druhé   "       "       "              "   I.   "    20,  "    17
                                                    "  II.   "    17,  "    23,
jež byly vesměs náboženství katol., mateř.jaz.českého.


Dary a ván.nad.
Vánoční nadílka. Zdejší místní odbor Nár.Jedn.Pošumavské obdržel od damského odboru N.J.P. na Smíchově vánoční nadílku a to : 15 m látky, 40 kusů starého šatstva, psací potřeby, hračky a fíky.
Dary : 1.Od dělníků továrny Rozkoš ze zábavy   K 10,-
           2. Od firmy H.Votoček v Praze    250 seš.po 6 h.
           3. Od p.cís.rady A.Lembergra ve Vídni   K 60,-
Z darů těch vystrojena vánoční nadílka, při níž poděleno bylo 43 chudé děti šatstvem a veškeré školní děti několika (4-5) fíky a psacími potřebami.

Svátosti. Náb.zkouška. Inspekce.
Sv.zpověď a přijímání vykonala II.tř. 26.X.1907, 6.V.1908; obě třídy 10.VII.1908.
Náboženská zkouška byla dne 1.června 1908.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 27.XI.1907.

Hlavní prázdniny.
Poněvadž hlavní prázdniny na zdejší škole byly c.k.okres.školní radou stanoveny na čas od 1.srpna do 30.září a doba ta dle zkušenosti ukázala se nevhodnou, žádala místní školní rada dne 6.dubna 1908, aby hlavní prázdniny počínaly na zdejší škole dnem 16.července a končily dnem 15.září. C.k.okresní školní rada vým.ze dne 4.VI.1908 č.980 oznámila, že dle sborového snesení ze dne 27.května 1908 povolila žádanou změnu hlavních prázdnin, počínaje šk.rokem 1907-8.

Zakonč.šk.roku.
Školní rok 1907-8 zakončen byl dne 16.července 1908 slavnými službami Božími, po nichž zapěna byla rak.nár.hymna. Mládeží dáno poučení na prázdniny a připomenut jí den 18.srpna a 10.září s příhodným poučením.

Statistika.
Ve škol..roce   1907-8 bylo dítek   …………….   159
Z těch ubylo   ………………………………….         12
Byly povinny školu navštěv.  …………………...   147
Do první třídy chodilo   …………………………     67
Do druhé   "          "        ………………………..       80
Byly ve škol.obci domovem   ……………………  75
  "      v Čechách      "              ………………….       45
  "      mimo Čechy  "              …………………..      27
Čítaly stáří od 6 do 12 let   …………………….  130
     "       "     "   13  "  14  "  ……………………         17
Byly jazyka českého   …………………………    147
   "    nábožen.katolick.   ………………………    147
   "    osvobozeny od plac.škol.   ………………    46
Platilo školné   …………………………………   101
Všech půldnu   …………..   49.179
Nezameškaných   ………..   46.477 =  94.50 %
Zamešk.omluv.    ………….   1.894  =   3.85 %
     "       neomluv.                         808  =    1.65 %

Školní rok 1908-9.
Školní rok 1908-9 započal dne 16.září 1908 slavnými službami Božími, jichž se škol.mládež se sborem učitelským zúčastnila. Po službách Božích zapěna rak.nár.hymna.
Do první třídy bylo přijato odd.  I.  chlap.   8,  dívek   8   =     16
                                                  "    II.    "       25,     "      19   =     44       60
  "  druhé    "       "      "             "     I.    "       23,     "      22   =     45
                                                       II.    "       19,     "      18   =     37       82,
jež jsou vesměs nábož.řím.katol., mateř.jazyka českého.

Oprava tělocvičny, nová pumpa.
Před počátkem škol.roku 1908/9 během prázdnin opravila míst.školní rada letní tělocvičnu, zřídila nová bradla, stojací žebřík a novou hrazdu. Dále dala vyčistiti studnu a porouchanou železnou pumpu, která zde byla od r.1895, nahradila novou dřevěnou pumpou s kývadlovou pákou, takže čerpání vody je mnohem snadnější, než bylo pumpou železnou a voda není rezem znečistěna.

Jubilejní slavnost.
Ve středu dne 2.prosince 1908 dočkal se vzácného jubilea náš vznešený mocnář Jeho Veličenstvo František Josef I., dovršil šedesátý rok svého panování, z té příčiny i naše škola pořádala jubilejní slavnost. Mládež školní sešla se v I.třídě, kdež obraz Jeho Veličenstva přiměřeně ozdoben byl, a odebrala se s pozvanými hosty, členy obecních výborů přiškolených obcí a místní školní rady do chrámu Páně v Kumžaku, kdež v 9 h. sloužena byla slavná mše sv., po níž v kostele zapěna hymna. Po službách Božích odebrali se veškeří účastníci do V.třídy školy Kumžatecké, kdež provedena slavnost školní s tímto pořadem :
1. Báseň, přednesl žák Ig.Rozporka.
2. Slavnostní řeč správce školy.
3. Báseň, přednesla žákyně Lud.:Steinhausesrová.
4. Rak.nár.hymna.
 Budova školní ozdobena byla prapory v barv. zemských a říšských.

Dar škole.
Cís.rada pan A.Lemberger, velkoprůmyslník ve Vídni , daroval zdejší škole 60,- K Za obnos ten zakoupeny učebné a psací potřeby, jimiž chudé žactvo bylo podělováno.

Expositura ve Vlčicích.
V měsíci lednu 1909 podala přiškolená obec Vlčice žádost za povolení celoroční expositury školy zdejší ve Vlčicích, z té příčiny konáno bylo komisionelní řízení zde, dne 17.dubna 1909, při kterém měřena vzdálenost a posouzena jakost cesty z Vlčic ku škole. Proti zřízení expositury ve Vlčicích vyslovil se obecní výbor Střížovický.

Pobočka II.třídy.
Místní školní rada ve Střížovicích ve svém sezení, dne 23.dubna 1909 konaném, usnesla se šesti proti jednomu hlasu rovněž na vyjádření proti zřízení expositury ve  Vlčicích a zároveň v téže schůzi usneseno, žádati za povolení pobočky při druhé třídě školy zdejší.

Zpověď. Náb.zkouška. Inspekce.
Zpověď a přijímání vykonala II.tř.ve dnech : 18/II.1908, 1/5 1909, 13/7 1909.
Náboženská zkouška byla dne 8/6 1909.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 5.dubna 1909.

Školní rok 1908/9 zakončen byl dne 15.července 1909 slavnými službami Božími, po nichž zapěna byla rak.nár. hymna. Mládeži dáno poučení na prázdniny a o dnech 18.srpna a 10.září.

Statistika.
Výsledek sbírek v příčině péče o dítky obnáší 5 K 66 h.
Stav školní budovy a školního nářadí je dobrý.
Ve škol.roce 1908/9 bylo dítek   ……………………...   154
Z těch ubylo   ………………..………………………. ...       5
Byly povinny školu navštěvovati   …………..…………  149
Do I.třídy chodilo   …………………………………….       60
Do II.  "         "        ………………………………..…..... ...   89
Byly ve škol.obci domovem   …………………………..   78
   "      v Čechách        "            ………………………..        42
   "     mimo Čechy      "           …………………………      29
Čítaly stáří od 6 do 12 let       ………………………….. 127
    "         "     "  13 "  14  "      …………………………          22
Byly jazyka českého      ……………………………….    149
 "      nábož.katol.   …………………………………….    149
Všech půldnů vůbec      49395
            nezameškaných   46943 =  95.04%
            zam.omluv.              1909  =   3.56%
               "   neomluv.             543  =   1.10%

Školní rok 1909/10.
Škol.rok 1909/10 začal dne 16.září 1909 slavnými službami Božími, jichž se škol.mládež se sborem učitelským zúčastnila. Po službách Božích zazpívána rak.nár.hymna.
Do I.třídy bylo přijato  odd.  I. chl.  12, dívek  12   =   24
                                           "   II.   "     20,     "      12   =   32    56
 "   II.  "      "       "                "    I.   "     27,     "      26   =   53
                                           "    II.   "    19,     "      25   =   44    97
jež jsou vesměs náboženství římsko-katol., mateř.jaz.českého.

Během prázdnin dala míst.škol.rada opraviti střechu a tuto nově natříti.

Velkoprůmyslník cís.rada pan A.Lemberger ve Vídni daroval zdejší škole obnos K 100.-, za který pořízeny jednak učebné pomůcky a jednak škol.sešity a psací potřeby, jimiž žactvo bylo podělováno.
Vážená firma Hyn.Votoček v Praze darovala pro zdejší chudou škol.mládež 300 různých sešitů po 6 h. Dárcům vzdány díky.

Zpověď vykonalo žactvo II.třídy ve dnech 20/12 1909, 9/5 1910, 24/6 1910.
Náboženská zkouška spojená s biřmováním byla dne 25/6 1910.
Inspekce zdejší školy vykonána dne 14.prosince 1909.

Ku své žádosti za zřízení expositury má obec Vlčice podati okresním výborem schválené usnesení, že hodlá na svůj náklad zříditi místnosti školní a tyto věcně vydržovati; obec Vlčice však tuto požadavku během škol.roku 1909/10 nevyhověla a proto nebylo o její žádosti za exposituru, ani o žádosti m.š.r. za pobočku během tohoto šk.roku dále rozhodováno.

Školní rok 1909/10 zakončen byl dne 15.července 1910 slav.službami Božími, po nichž zapěna byla rak.nár.hymna.
Mládeži dáno poučení na prázdniny a o dnech 18.srpna a 10.září.
Stav školní budovy a škol.nářadí je dobrý.
Ve škol.roce 1909/10 bylo dítek   ………………….   158
Z těch ubylo   ………………………………………         13
Byly povinny školu navštěvovati   ……………..…….  145
Do I.třídy chodilo   …………………………………         53
Do II.  "        "        …………………………………..          92
Byly ve škol.obci domovem   …………………………  76
   "      v Čechách       "              ………………………      39
   "     mimo Čechy     "             ……………………….     30
Čítaly stáří od   6  do  12  let   ……………………….  106
    "        "     "    13 do  14¨ let   ………………………      39
Byly jazyka českého   ……………………………….    145
   "     náboženství římsko-katol.   …………………     145
Všech půldnů vůbec   …   48 382
           nezameškaných       45 246   =   93.52%
           zam.omluvených         1 726   =     3.57%
             "     neomluvených     1 410   =     2.91%

                                                     Školní rok 1910 - 11.
Začátek šk.v.1910/11.
Školní rok 1910-11 začal dne 16.září 1910 obvyklým způsobem.
Přijato bylo do  I.tř.  I. odd.   12 chlap.,  8  děvčat   =  20
                                    II.  "       16      "      18     "         =  34      54
                   do II.tř       I.  "       26      "      18     "         =  44
                                    II   "       17      "      23     "         =  40      84,
jež jsou vesměs mateř.jazyka českého, nábožen.řím.-katol.

Nová skříň. Střecha kůlny.
Během prázdnin opatřila míst.škol.rada novou skříň na učebné pomůcky, hlavně na obrazy; skříň ta umístněna v I.třídě.
Pan Jan Meissner, zástupce firmy A.Lemberger v Rozkoši, daroval zdejší škole pro chudou škol.mládež částku K 5.-

Dětský den.
Na žádost zemské komisse pro ochranu dětí a péči o mládež ustanovila c.k.okr.šk.rada výměrem ze dne 31.m.října 1910 č.2109, aby dne 2.prosince 1910 pořádán byl na všech školách dětský den. Sbor učit.usnesl se na programu této slavnosti, který c.k.okr.šk.rada schválila.
Pořad slavnosti byl :
1. Uvítání hostů a účastníků slavnosti.
2. O významu slavnosti, "dětský den" dne 2.XII.1910.
3. "Náš císař pán" báseň přednesena žákem II.třídy.
4. Směs národních písní - zazpívána žactvem za průvodu harmonia.
5. "Skřivánek", báseň přednesena žákyní II.třídy.
6. Heslo mocnářovo "Vše pro dítě" a o zemské komissi pro ochranu dětí a péči o mládež.
7. Poděkování všem přátelům mládeže, provolání slávy Jeho Veličenstvu.
8. Rakouská nár.hymna zapěna všemi.
Slavnost konána v I.třídě zdejší školy, která byla přiměřeně vyzdobena, zvláště obraz Jeho Veličenstva byl v průčelní stěně na tabulích vkusně květinami a praporci dekorován. K slavnosti pozváno veškeré občanstvo, hlavně pak místní školní rada a obecní zastupitelstva. Průběh slavnosti byl důstojný, ačkoliv občanstva nedostavilo se příliš mnoho, ale ti, kteří přišli, byli spokojeni. Slavnost měla výsledek nejen morální, ale i hmotný; vybrala se ve prospěch "České kom.pro ochranu a péči o mládež" částka K 13,-

Dar.
Dne 24.XII.1910 daroval zdejší škole velkoprůmyslník pan cís.a kom.rada A.Lemberger ve Vídni částku K 100.- za níž pro chudé žactvo koupeny škol.pomůcky.

Přestoupení žactva mezi šk.rokem.    Pobočka.
V měs.prosinci 1910 žádalo několik občanů, aby jich dítky ze školy v Olšanech do zdejší školy přijaty býti mohly. C.k. okres.šk.rada v J.Hradci zjistivši rozměry tříd a přeplněnost II.třídy zdejší školy, všechny žádosti zamítla; rovněž sdělila k podobné žádosti jíž podala míst.škol.rada, že povolování děje se dle zákonných předpisů; z té příčiny opětovala míst.šk.rada svou žádost za povolení a zřízení pobočky při II.třídě; o této žádosti zahájeno nové jednání.

Nová kamna.
Dne 1.února 1911 opatřila míst.škol.rada pro obě třídy nová kamna "Helion", za něž s dopravou až na místo zaplatila K 210.20.

Nábož.zkouška.
Zpověď a přijímání vykonalo žactvo II.třídy ve dnech 19.XII.1910, 7.IV.1911, 10.VII.1911.
Náboženská zkouška byla dne 26.VI.1911.

Ukončení šk.roku.
Školní rok 1910-11 zakončen byl dne 15.července 1911 slav.bohoslužbami, po nichž zapěna byla rak.nár.hymna.
Mládeži dáno poučení na prázdniny a o dnech 18.VIII. a 10.IX.
Budova školní tu a tam potřebuje opravy, hlavně jsou to okna a rámy okenní, které jsou chatrné; m.š.rada na to správou školy upozorněna.

Statistika.
Ve škol.roce 1910-11 bylo dětí   ……………..   147
Z těch během roku přesídlilo   ………………...     3
Byly povinny školu navštěvovati   …………….   144
Do I.třídy chodilo    ………………………….          58
Do II.třídy chodilo   ………………………….          86
Byly ve škol.obci domovem   …………………     84
Byly v Čechách domovem   …………………..     37
   "     mimo Čechy      "         ………………….       23
Čítaly stáří od 6 do 12 let   ……………………   108
    "         "     "  13 "  14  "   …………………..           36
Byly mateřsk.jazyka českého   ………………..  144
   "     nábožen.řím.-katol.  ……………….. ……  143
   "           "        evang.angs.   …………………..       1
Ve šk.roce 1910-11 jevila se docházka školní takto : všech půldnů vůbec   47 222
                                                                                nezameškaných..     44 226  =  93.66%
                                                                                        zam.omluv.          2 451  =    5.19%
                                                                                           "   neomluv.          545  =    1.15%

Zdravotní stav škol.mládeže nebyl   ve škol.roce 1910-11 normální, v podzimu trpěla škol.mládež kašlem a v měsíci květnu spalničkami, z této příčiny byla I.třída od 24.do 31.května 1912 uzavřena.

Školní rok 1911/12.
Školní rok 1911/12 začal dne 16.září 1911 obvyklým způsobem.
Přijato bylo do I.tř   I.odd.   8 chlapců,  3 dívky   =    11
                              II.  "     19     "       19   "       =    38       49
                  do II.tř. I .  "     28     "       11   "       =    39
                              II.   "    13     "        29   "       =    42       81
               celkem                 68 chlapců, 62 dívky =       130,
jež jsou vesměs mateř.jazyka českého a nábož.řím.-katolick.

Dětský den.
Dne 2.prosince 1911 pořádán byl dětský den s pořadem jako v r.1910. Čistý výtěžek v částce K 10.- zaslán byl "České zemské komisi pro ochranu dítek a péči o mládež.

Dar škole.
Dne 16.prosince 1911 zaslal pan cís.rada A.Lemberger pro chudou školní mládež částku K 100.-; za peníze ty opatřeny školní potřeby.

Vyplácení služného.
Vynesením c.k.  o.š.rady ze dne 3.I.1912 č.2323/1911 oznámeno, že dle vynesení c.k.z.š.rady ze dne 29.XII.1911 č.II A 6310/2 bude od 1.února 1912 služné učitelů vypláceno dnem 1.každého měsíce a připadne-li 1.na neděli neb svátek tedy den před tím; od 1.února vyplácí se služné dnem 1.každého měsíce.

Expositura ve Vlčicích.
Za příčinou zřízení expositury ve Vlčicích byl dne 2.měs. března 1912 v základě vyn; c.k.o.š.rady ze dne 23.II.1912 č.392 a vynesení c.k.zemské šk.rady ze dne 10.II.1912 č.I.223 vyhotoven a předložen výkaz o počtu žactva, z něhož je zřejmo, kolik dětí připadá na Vlčice.

Nemoc ř.učitele a polodenní vyučování.
Od 1. do 28.dubna 1912 byl říd.učitel následkem utrpěného úrazu nemocen a měl po tu dobu dovolenou. V době té vyučováno bylo třídním učitelem z II.třídy polodenně tak, že druhá třída měla vyučování dopoledne a první třída odpoledne.

Nové norm.učeb.osnovy pro kresl.
Panu c.k.ministru kultu a vyučování vidělo se vynesením ze dne 15.září 1911 č.27.340 zrušiti učebné osnovy pro kreslení a nauku o tvarech měřických na obecných školách a pro kreslení od ruky na školách měšťanských, předepsané ministerským nařízením ze dne 9.srpna 1873, č.6708, dále učebné osnovy pro vyučování kreslení od ruky na kursech ku vzdělání učitelek ženských ručních prací a pěstounek, předepsané v §§ 86, 97 ministerského nařízení ze dne 31.července 1886, č.6031 jakož i konečně učebné osnovy pro vyučování kreslení od ruky na ústavech ku vzdělání učitelů a učitelek, předepsané ministerským nařízením ze dne 28.září 1891 č.10458 a předepsati místo nich nové učebné osnovy, jejichž původní německé znění vyhlášeno bylo ve Věstníku tohoto ministerstva, dne 16.září 1911 vydaném.
Vyn.c.k.o.š.rady v Úř.listě č.5 roč.1912, č.502 oznámeno v zákl.vyn.c.k.z.š.rady ze dne22.II.1912 čís.III.A 2761/6 ai 1911, že nové učeb.osnovy mají nabýti ihned platnosti.

Zahrad.náčiní.
Vynesením c.k.o.š.rady ze dne 31.VII.1911, č.1308 stanoveno bylo, aby každá škola měla toto zahradnické náčiní :
1. očkovací a roubovací nůž;
2. silnou žabku;
3. nůžky zahradnické;
4. ruční pilku;
5. kozí nožku;
6. kartáč drátěný;
7. rýč a lopatu;
8. železné hrábě;
9. síto, opálku;
10. motyku a okopávačku;cinkové závěrky a drát.
Náčiní toto pro zdejší školu opatřila míst.šk.rada dne 16.května 1912.

Def.úprava škol.prázdnin.
Vynesením c.k.minist.ze dne 5.IV.1912, č.14822; zemské školní rady ze dne 4.V.1912 č.III.B 835 a c.k.o.š.rady č.1000 upraveny def.školní prázdniny od 16.července do 15.září.

Zpověď a přijím.
Zpověď a přijímání vykonalo žactvo druhé třídy ve dnech 11.XI.1911, 1.IV.1912; 6.VII.1912.

Nábož.zkouška. Inspekce.
Náboženská zkouška byla dne 5.VI.1912. Inspekce zdejší skoly byla dne 21.XI.1911.

Ukončení šk.roku.
Vynesením ze dne 9.VII.1912, č.1315, oznámila c.k. o.š.rada, že c.k.z.š.rada vynesením ze dne 8.července 1912 čís.I. - 1159, ustanovila na základě zmocnění c.k.minist.kultu a vyučování ze dne 4.VII.1912 č.28 823, aby na těch obec.a měšť. školách, na kterých hlavní prázdniny počínají se dnem 16.července, letošní šk.rok ukončil se již dnem 13.července 1912 a to proto, že v tomto škol.roce den 14.července připadá na neděli; zakončen proto na zdejší škole školní rok 1911/12 dne 13.července 1912 slavnými službami Božími, po nichž zapěna rak.nár.hymna.
Školní mládeži rozdány škol.zprávy a dáno naučení na prázdniny.

Budova školní čím dále, tím více potřebuje oprav; ohledně oken upozorňovala správa školy míst.šk.radu již lonského roku; závady dosud odstraněny nebyly; letní tělocvična je shnilá, takže jí nebylo lze upotřebiti. Místní školní rada opravila části plotu školní zahrady, které se sesuly a dále dala oprýskaná místa na budově šk.omítnouti a tuto i zevně obíliti, což se letos stalo ponejprv od postavení školy, tedy po 25 letech.

Statistika.
Ve školním roce 1911/12 bylo dětí ………….   134
z nich žádné během roku nepřesídlilo.
Do I.třídy chodilo   …………………………..         51
Do II.  "        "          .………………………..             83
Byly ve škol.obci domovem   ………………..      92
Byly v Čechách         "             ………………         20
Byly mimo Čechy      "             ……………….       22
Čítaly stáří od  6. do 12  let   ………………... .    96
    "        "     "   12  "   14  "    ………………..           38
Byly mateřsk.jazyka českého   ……………..… 134
Byly náboženství římsko-katol.   ……………… 134
Docházka školní jevila se ve šk.roce 19111/12 takto :
všech  půldnů vůbec   ……….40 837
nezameškaných     …….…… 38 657   =   94.44%
zamešk.omluvených   …..…..   1 511   =     3.70%
zamešk.neomluvených   …...       669   =     1.64%

Školní rok 1912/13.
Škol.rok 1912/13 začal dne 16.září 1912 obvyklým způsobem.
Přijato bylo do  I.tř.  I.odd.  6 chlapců,   13 děvčat   =   19
                                   II.  "    18        "          11    "          =   29
                        II.tř,      I.  "    22        "          21    "          =   43
                                   II.  "    17        "          19    "          =   36
                              Celkem  63  chlapců   64 děvčata = 127,
jež jsou vesměs mateřského jazyka českého a nábož.řím.-katol.

Dar.
Dne 27.prosince 1912 zaslal pan cís.rada A.Lemberger pro chudou škol.mládež částku K 100.-; za peníze ty opatřují se školní potřeby pro chudé škol.děti.

Pragm.sankce.
Dne 19.dubna 1913 bylo tomu 200 let, co se uskutečnil rodinný i státní akt pragmatické sankce, jak pro Nejvyšší rod císařský, tak pro veškerý další vývoj našeho mocnářství nad míru památný. Oslava památky vydání pragmatické sankce na zdejší škole provedena tím způsobem, že veliký význam této dějepisné události byl žactvu druhé třídy v hodině zeměpisné vyložen a žactvu prvé třídy o tomto vyznamném činu vypravováno v hodině určené pro věcné učení.

Prosebné průvody.
Pan František Švehla a soudruzi ve Střížovicích podáním ze dne 20.února 1913 ohražují se proti tomu, aby jejich děti byly voděny na prosebné průvody v den sv.Marka a o křížových dnech; byť i pod dozorem učitelstva.
Ve sborové schůzi c.k.okresní školní rady, konané dne 25.dubna 1913, bylo toto ohražení uznáno bezpředmětným, ježto bylo prokázáno, že žactvo z obecné školy ve Střížovicích nesúčastňuje se uvedených prosebných průvodů, nýbrž má v ty dny pravidel.vyučování.

Exposit.ve Vlčicích.
C.k.okr.škol.rada v Jindř.Hradci vyn.ze dne 3.VII.1913, č.1095 z nařízení c.k.zemské školní rady ze dne 25.VI.1913, č.I. 223/3 ai 1912, dotazuje se, bývá-li rozbahněná a zavodněná neb zavátá pěšina, jíž děti školní užívají, příčinou nedbalé návštěvy škol.dítek z Vlčic. K dotazu tomu oznámeno, že ano.

Dar.
Dne 6.července 1913 věnoval dělnický spolek ve Střížovicích z čistého výnosu výletu na žákovskou knihovnu K 4.-

Dar.
Dne 16.července 1913 zaslal pan H.Votoček z Prahy 50 škol.sešitů pro chudou škol.mládež.

Zpověď.
Zpověď a přijímání vykonalo žactvo druhé třídy ve dnech 22.XI.1912, 19.IV.1913, 11.VII.1913.

Náb.zkouška. Inspekce. Zavření školy.
Náboženská zkouška byla dne 4.června 1913.
Inspekce zdejší skoly byla dne 1.července 1913.
Zdravotní stav škol.mládeže byl až do dubna 1913 normální, v měsíci květnu vyskytly se mezi dětmi spalničky, takže byla škola z nařízení c.k.okresního lékaře na 10 dní zavřena a sice od 2.června do 12.června 1913.

Letní tělocvična.
Dne 10.května 1913 postaven ve škol.zahradě nový rám pro letní tělocvičnu a nová bradla za K 95.60-.

Školní rok 1912/13 zakončen dne 15.července 1913 slavnými službami Božími, po nichž zapěna rak.nár hymna.
Dětem rozdány škol.zprávy a dáno poučení na prázdniny.
Ve školním roce 1912/13 bylo dětí   ……………….   127
Během škol.roku přibylo   ………………………….        3
     "         "      "     ubylo přesídlením   …………….          3
Do I.třídy chodilo   ………………………………….       49
  "   II.   "       "         …………………………………          78
Byly ve škol.obci domovem   ………………………     89
   "      v Čechách       "             ………………………      21
   "  mimo Čechy        "             ………………………     17
Čítaly stáří od  6  -  12 let   ………………………….    89
     "        "     "   12 - 14  "   ………………………….       38
Byly mateřského jaz.českého   …………………..     127
   "     nábož. římsko-katol.     ……………………….  126
   "        "       evang.aug.   ……………………………       1
Docházka školní jevila se takto :
všech půldnů vůbec   …………….   40 167;
nezameškaných     ………………..  37 829    =   94.18%
zamešk.omluvených   ………………  1 886   =     4.70%
    "        neomluvených   ……………       452   =     1.12%.

Školní rok 1913 - 14.Začátek šk.r.1913/14.
Školní rok 1913-14 následkem velkých manévrů u Tábora zahájen byl až dne 20.září 1913 obvyklým způsobem.
Přijato bylo do  I.tř.  I.odd.  13 chlapců,   8  dívek   =   21
                         "   "  "  II.  "     13         "       13    "        =   26
                        "  II. "   I.   "     22         "       22    "        =   44
                        "  "   "  II.   "    19          "       18    "        =   37
                      celkem           67 chlapců,  61  dívka  = 128,
jež jsou vesměs mateřského jazyka českého; nábož.římsko-katol.127, evang.augsl. 1.

Míst.škol.rada.
V prosinci r.1913 provedeny byly volby členů míst.škol.rady, za něž zvoleni :
za Střížovice : pp.Frant.Bastl, rolník č.16, Emanuel Kubů, rol.č.5., Adolf Rozporka, tov.mistr.č.52.
za Budkov    :  p.Karel Petrák, rolník č.8.
za Vlčice       :   p.Rudolf Rokyta, rolník č.13.
za náhradníky zvoleni : pp.Ondř.Novotný č.17, Fr.Steinhauser č.35.
Vyn.c.k.o.š.r. ze dne 7.II.1914,č.2077 ai 1913 jmenován míst.školním dozorcem p.Aug.Apetauer, tov.úředník v Rozkoši.

Dar.
Dne 1.ledna 1914 došel od pana cís.rady A.Lembergera dar v částce K 100.-m za nějž opatřeny škol.potřeby pro chudou šk.mládež.

Expositura ve Vlčicích.
Zřízení expositury povoleno, což sděleno zúčastněným korporacím c.k.okr.šk.radou vyn.ze dne 2.I.1914, č.2, následovně :
C.k. zemská školní rada smluvivši se se zemskou správní komisí král.Českého ustanovila výnosem z 22.XII.1913 č.I.223/5, opírajíc se o usnesení českého odboru ze dne 16.prosince 1913, v zásadě, aby se pro školou povinné dítky z katastrální obce Vlčice zřídila celoroční jednotřídní expositura ve Vlčicích, jakožto část mateřské skoly ve Střížovicích. Při tom přihlíženo k tomu, dle výsledku komise konané dne 17.dubna 1909, při níž nepopřeně bylo zjištěno, že spojovací cesta vystavena jest silným větrům a v zimě bývá často zaváta, a že se voda na cestě z Vlčic do školy Střížovické vylévá, splněna jest podmínka § 2. zákona ze dne 19.února 1870, č.22.z.z.
Otevření nové expositury a zřízením místa učitelského, jakož i přijetí nákladu do okresního školního rozpočtu odkládá se do té doby, až vynesením si to moci práva nabude a místnosti i věcné potřeby pro novou exposituru zabezpečeny budou.

Zabezpečením dlužno rozuměti jistotu, že místnosti a věcné potřeby do určité doby budou připraveny, není tedy třeba s návrhem na otevření expositury čekati, až místnosti a potřeby věcné skutečně již budou pohotově.
Z tohoto rozhodnutí lze se do 14 dnů u c.k. okresní škol.rady odvolati k vysokému c.k.ministeriu duchovních záležitostí a vyučování.
Proti tomuto rozhodnutí podalo několik občanů z Vlčic odvolání, na něž došlo vyn.c.k.okres.škol.rady v J.Hradci ze dne 11.června 1914, č.993 toto vyřízení:
C.k.zemská školní rada oznámila výn.z 6/6 1914, č.I - 501/7, že c.k.ministerstvo kultu a vyučování vynesením ze dne 29.května 1914, čís.23 044, nedalo místa odvolání několika občanů z Vlčic z vynesením c.k.zemské školní rady ze dne 22.prosince 1913, č.I - 223/5/69891, kterým zřízena byla celoroční jednotřídní expositura ve Vlčicích a to z důvodů uvedených ve vynesení v odpor vzatém.
Po té zahájeno jednání o otevření expositury vynesením e.k.o.š.rady ze dne 15.června 1914, č.1017, intimovaným míst.škol.radě ve Střížovicích, jež zní : "Aby se umožnilo otevření expositury ve Vlčicích počátkem škol.roku 1914/15, vybízíme míst.škol.radu, aby se postarala o příslušnou místnost a věcné potřeby pro ni. Do 8 dnů budiž nám předložen určitý návrh s požádáním, aby místnost za učebnu navržená byla komisionelně prohlédnuta a schválena.
K tomuto vyzvání usnesla se míst.škol.rada následovně : Jelikož v obci Vlčicích není místnosti, jež by se za učebnu pro povolenou exposituru hodila neb bez velkého nákladu adaptací zříditi dala, vyhověti tomuto vyzvání postavením nové školní budovy, která by jednotřídní škole odpovídala. Pokud zdejší záznamy a pamětníci jsou zavázala se obec Vlčice svého času budovu škol.s příslušnými věcnými potřebami zříditi a vydržovati na svůj náklad. Žádáme tudíž c.k.okr.šk.radu za vyjádření, zda obec Vlčice na svém závazku ohledně stavby a vydržování nové školní budovy s příslušenstvím trvá, by další kroky ku zřízení expositury bez průtahu učiněny býti mohli."
V této záležitosti zaslal obec.výbor ve Vlčicích m.š.r.vyjádření ze dne 25.června 1914, jež zní :
"Obecní výbor usnesl se jednohlasně na tom, pakli míst.šk.rada obci Vlčicům předá stavbu školní expositury ve Vlčicích ku provedení vlastní rukou, tož obec Vlčice školní exposituru tu svým nákladem vystaví, pakli by m.š.r. tak učiniti nechtěla a škol.exposituru ve Vlčicích sama stavěla tu obec Vlčice na stavbu tu zaplatí pouze tolik, kolik na ní jakožto na přiškolenou obec dle výšky daní školní obci přispěje. Postoupí-li m.š.r. obci stavu též obec opatří svým nákladem stavební plány a schválení staveniště škol.budovy, v případu záporném musí veškeren s tím spojený náklad nésti školní obec."

C.k.o.š.rada v J.Hradci, dne 29.června 1914, č.1086.
     Místní školní radě ve Střížovicích.
Přihlížejíce k tamnímu podání z 22/6 1914, č.8, jakož i k žádosti obecního výboru ve vlčicích z 25/6 t.r., ustanovujeme komisionelní řízení na pátek 3.července 1914 o 10.hod dopolední. Komise sejde se na obecním úřadě ve Vlčicích. Účelem jednání bude vyhlédnouti vhodnou místnost za učebnu pro exposituru, po případě stavební místo pro novou školní budovu.

C.k. okresní šk.radou v J.Hradci, dne 7.července 1914, č.1143.
     Místní školní radě ve Střížovicích.
"Při komisionelním jednání, jež bylo vykonáno dne 3.července 1914 za účelem vyhlédnutí vhodné místnosti pro exposituru ve Vlčicích, po případě stavebního místa pro novou školní budovu bylo shledáno toto :
Komise shlédla nejprve stavení č.p.27, kteréž obecní výbor ve Vlčicích navrhl za prozatimní učebnu než nová škola bude postavena a zjistila, že místnost se nehodí za zatímní učebnu, jelikož jest pouze 2.35 m vysoká i prostorně malá a špatně osvětlena, přestavba a úprava nových záchodů by vyžadovala nepoměrně velkého nákladu. Jiných místností vhodných v obci není. Na to komise shlédla navržené místo č..parc. 4 a 28/4, 28/5 ve Vlčicích a seznala, že se úplně za staveniště škol.budovy hodí, neb jest dostatečně velké, má úplně volnou polohu, jest suché, poněkud nad okresní silnici vyvýšené; místo jest klidné, neb není v blízkosti žádných hlučných závodů. Budovu lze tak postaviti, jak toto školní zákon, vzhledem k světovým stranám, vyžadují.
Komise navrhuje schválení tohoto místa na prvém místě. Druhé místo u kapličky, nehodí se dobře za staveniště, jelikož není dosti velké a část jeho leží v inundaci potoka; také by škola zde byla ohrožena sousedními staveními v případu ohně.
Zástupcové míst.škol.rady prohlásili to : "Obecní výbor ve Vlčicích žádá, aby míst.škol.rada ponechala obstarání a provedení stavby budovy školní obecnímu výboru ve vlčicích a na náklad obce Vlčic, proti této žádosti m.š.r. nečiní námitek a podotkla, že pouze béře zodpovědnost vůči škol.zákonům.
Vzhledem k tomu ukládáme m.š.r., aby do 4 neděl předložila nám ke schválení plány a rozpočet na stavbu nové školní budovy pro celoroční exposituru ve Vlčicích."
Obecní výbor ve Vlčicích, v sezení dne 18.července 1914 konaném, se usnesl zadati zhotovení plánů a rozpočtu lna novou budovu škol. Panu ing.Němečkovi z J.Hradce.

Oprava záchodů.
Ku konci července 1914 dala místní školní rada upraviti záchody tím, že záchodová žumpa přeložena byla ze dvora do zahrady a místo zděných kanálů, které se bortily, opatřila kameninové roury, kteréž dají se lépe splachovati a tím zapách, do budovy vnikající, odstraněn.

Oprava plotu a střechy.
V tomtéž roce dala opraviti plot, laťkový nahražen tyčkovým, vyšším. Rovněž střecha opravena a natřena grosolem.

Zpověď a přijímání vykonalo žactvo II.třídy ve dnech 28./X.1913, 24./IV.1914, 3./VI. 1914.
Inspekce zdejší školy byla dne 2.III.1914.
Zdravotní stav školní mládeže byl po celý rok normální.

Školní rok 1913/14 zakončen dne 15.července 1914 jako jiná léta. Mládeži dáno poučení na prázdniny.
Ve školním roce 1913/14 bylo dětí   …………….   128
Během škol.roku přibylo   ……………………….      12
     "         "       "    ubylo   ….……………………           16
Do I.tř.chodilo   …………………………………          52
  "   II. "     "       ………………………………….            72
Byly ve škol.obci domovem   …………………….     89
   "     v Čechách         "            ……………………       28
   "    mimo Čechy       "            ……………………        7
Čítaly stáří od  6  -  12 let   ………………………      90
   "         "      "  13 - 14   "   ……………………….        34
Byly mateř.jazyka českého   ……………………     124
Náboženství řím.-katol.   …………………………   123
                       Evang.aug.  ………………………….     1
Docházka školní : všech půldnů vůbec   41 287;
                                nezameškaných            39 647  =  96.03%
                                zamešk.omluv.                1 436   =   3.48%
                                     "        neomluv.                204   =   0.49%

Školní rok 1914 - 15.
Začátek šk.r.1914/15.
Škol.rok 1914-15 začal dne 16.září 1914 obvyklým způsobem, ačkoliv poměry válečné zdáli se proti pravidelnému zahájení škol.roku působiti; neboť vypuknutím války tisíce občanů povinnosti své dbalých stálo na hranicích naší říše, aby obětovali život svůj za císaře a za vlast. Avšak i ti, kteří doma ve vlasti zůstali, musí pamětlivi býti nezbytných účinků krvavého zápasu a spojených s tím hospodářských následků. Jest vlasteneckou povinností jednoho každého a to více než kdykoliv jindy, aby v tomto vážném okamžiku přispíval ku pokud možno největšímu zamezení a zmírnění hrozící nouze; proto i školní mládež během prázdnin přibírána byla k činnosti obecně užitečné.
Přijato bylo do I.tř.,  I.odd.  6 chlapců,  4 dívky   =   10
                    "  "  "        II.  "   20        "      19     "      =   39
                                             26 chlapců 23 dívky   =   49;
                    do II.tř. I.odd.  21       "       15     "       =   36
                        "   "  "  II.  "   16        "       19     "       =   35
                                            37 chlapců 34 dívky    =   71,
jež jsou vesměs mateřského jazyka českého a náboženství římsko-katol. :  62 chlapci,  57 dívek; evang.-aungsb. 1 chlapec.

Sbírání listí ostružin k přípravě čaje.
C.k. ministerstvo vnitra poukázalo na žádost minist.války vyn.ze dne 15.září 1914 č.6648/S veškeré zemské politické úřady, aby za tím účelem, by se získala nahrážka za čaj, zařídily sbírání listí ostružin; zároveň projevilo náhled, že by bylo nejúčelnější, kdyby při této akci spolu pracovaly obec a škola. Této akce chopila se i zdejší školní mládež a v prázdných půldnech za dozoru učitelů sbírala listí ostružinové a ve škole je sušila. Nasušeno bylo skoro 10 kg suchého listí.

Jubileum J.V. a "Dětský den".
Dne 2.prosince 1914 pořádán byl na zdejší škole s přiměřeným programem "Dětský den", s kterým zároveň spojeno bylo jubileum nastoupení vlády Jeho Veličenstva.
Dar.
Dne 5.ledna 1915 vyplacen byl škole dar K 100.- od cís.rady pana A.Lembergra, za nějž opatřeny potřeby pro chudou škol.mládež.

Pěstování zeleniny, luštěnin a brambor na škol.zahradě.
Z nařízení c.k.zemské šk.rady z 29/3 1915, čís.I.568, doporučuje c.k.o.š.r.vyn.ze dne 14./4.1915, č.580, aby v letošním šk.roce správy škol pěstovaly ve škol.zahradách na plochách pokud lze největších, zeleninu, luštěniny, brambory apod.Vynes.tomuto bylo v plné míře vyhověno, neboť všech ploch použito ku pěstování výše zmíněných rostlin.

Zpověď.
Zpověď a přijímání vykonalo žactvo II.tř. ve dnech 13/XI.1914, 21./IV.1915 a obou tříd dne 7./VII.1915.

Nábož.zkouška. Inspekce. Zdravotní stav.
Náboženská zkouška byla dne 31./V.1915.
Inspekce zdejší školy byla dne 13/X.1914
Zdravotní stav školní mládeže trpěl epidemickou nemocí zádušního kašle a tím i docházka školní, která již válečnými poměry utrpěla, klesla ještě více.

Zakončení šk.r.1914/15.
Školní rok 1914/15 byl dne 15.července 1915 zakončen slavnostním způsobem. K této škol.slavnosti pozvána byla míst.škol.rada, obecní zastupitelstva, korporace i veškeří rodičové dítek, účastenství hostů bylo hojné.
Slavnost pořádána tímto pořadem : 1. Zpěv.  2.Přednes básně. 3.Proslov správce školy. 4.Rak.nár.hymna. 5.Rozdílení škol.zpráv. 6.Účast na mši sv.v Kumžaku.
Žactvo zapělo píseň "Kde domov můj." Žákyně z II.třídy přednesla báseň "Vlast". Správce školy promluvil ve smyslu vlasteneckém, ve stručném přehledu podal obraz světové války, poukázal lna skvělé úspěchy našich statečných vojsk, které spět potvrzují heslo Jeho Veličenstva : "Spojenými silami" kdy všichni národové říše udatně bojují za trůn a říši.
Tato jednotnost jest také zárukou vítězného skončení války a utvrzuje naší důvěru v konečné vítězství. Promluvil o slavných činech vojevůdců jak našich tak i spojených vojsk německých. Na konec ujišťuje jak naše dítky i učitelstvo jest věrno k Jeho Veličenstvu a Nejjasnějšímu rodu panovnickému a končí provoláním "Slávy Jeho Veličenstvu, což shromáždění tříkrát hlučně opětuje. Na to zapěna Rak.nár.hymna; rozdány škol.zprávy. Nastoupena cesta do Kumžaku a účast při slavných službách Božích. Při všech slavnostech byla budova školní ozdobena prapory v barvách zemských a říšských.


Ve škol.roce 1914/15 bylo dětí   …………..   116
Během šk.roku přibylo   ……………………       5
    "        "      "    ubylo   …………………….         17
Do I.tř. chodilo   …………………………….      49
  "  II. "      "      ………………………………        55
Byly ve škol.obci domovem   …………….       71
   "    v Čechách         "           ………………       27
   "   mimo Čechy       "            ………………       6
Čítaly stáří od  6  -  12  let   …………………   89
     "         "   "   12 - 14  "    ………………….      15
Byly mateřského jazyka českého     ……      104
  "     nábož.řím.-katol.  ……………………… 103
  "         "      evang.-augs. ……………………     1
Docházka školní : všech půldnů vůbec   39 568
                                nezameškaných     33 538  =  84.76%
                                zameškan.omluv.     6 030  =  15.24%
                                        "           neomluv.        0

 

Školní rok 1915-16.                                                                                                                                      Přijato bylo do I.tř.  I.odděl.  10 chlapců,    6 dívek    =   16                                                                                        II.odděl.   18      "          11   "          =   29                                                                                         do II.tř.  I.odděl.   28      "          17   "          =   45                                                                                            do II.tř  I.odděl.    18 chlapců, 16 dívek    =   34                                                                                          II.    "            6       "         22    "         =   28                                                                                                                  24       "         38    "         =   62,                                                                    jež jsou vesměs mateřského jazyka českého a náboženství římsko-katol.: 51 chlapec, 55  dívek, evang.augsb.: 1 chlapec.

Dar.                                                                                                                                                                   Dne 23.prosince došel dar K 100.- do cís.rady pana A.Lembergra, za nějž opatřeny potřeby pro chudou  školní mládež.

Zpověď a přijímání.                                                                                                                                         Zpověď a přijímání vykonalo žactvo II.tř.ve dnech 10.XI.1915,12.IV.1916,12.VII.1916.  Náboženská zkouška  byla dne 17.VI.1916.                                                                                             Zdravotní stav školní mládeže byl normální, až na ojedinělé případy záškrtu v měs.lednu v obci Budkově, této nemoci podlehla žákyně I.tř.Marie Sadílková, která zemřela dne 15.I.1916.

Zakonč.šk.r.1915/16.                                                                                                                                  Ukončení škol.roku 1915/16 konáno dne 15.VII.1916 slavnostním způsobem. K této škol. slavnosti pozvány korporace i rodiče dítek.

Ve škol.roce 1915/16 bylo dětí   .................................  107                                                              Během šk.roku přibylo  ...............................................       2                                                                           "              "     "      ubylo    ...............................................       9                                                                          Do I.tř.chodilo   ............................................................      44                                                                           "    II. "      "          ............................................................      56                                                                   Byly ve škol.obci domovem   .....................................      67                                                                          "       v Čechách          "             .....................................      25                                                                       "   mimo Čechy         "             .....................................        8                                                                         Čítaly stáří od 6 - 12 let          .....................................      68                                                                          "              "   od 12- 14  "           .....................................      32                                                                       Byly mateř.jaz.českého   ...........................................      99                                                                         "           "        "   německého   .....................................        1                                                                           "      nábož. řím.-katol.    .............................................       98                                                                         "            "      evang.-augsb.   .......................................        1                                                               Docházka školní: všech půldnů vůbec   33 975                                                                                                                    nezameškaných          28 723   =   84.54%                                                                      zameš.omluvených       5 252   =   15.46%                                                                                                  "     neomluvených        0

Školní rok 1916/17.                                                                                                                                  Začátek šk.r.1916/17.                                                                                                                            Přijato do I.tř.   I.odděl.      7 chlapců      8 dívek   =   15                                                                                             II.odděl.    14     "              7    "        =   21                                                                                                        21      "            15   "        =   36                                                                                            do II.tř.  I.odděl.   22      "             20   "        =   42                                                                                           II.   "            7      "             19    "       =   26                                                                                                           29      "             39    "       =   68,                                                                        nábož.řím.katol.jest 49chl. 54 dívky, evang.augs.1chl., vesměs jazyka českého.

Kamna.                                                                                                                                                        Opatřena do obou tříd nová kamna za K 163.50.

Dar škole.                                                                                                                                                        Dne 31.prosince 1916 daroval zdejší škole pan císař.rada A.Lemberger částku K 100.-, za níž opatřeny potřeby pro chudou škol.mládež.

Zpověď a přijímání.                                                                                                                                         Zpověď a přijímání vykonalo žactvo II.třídy ve dnech 20.X.1916, 1.VI.1917, 13.VII.1917.                  Nábož.zkouška.Inspekce.Zdravotní stav.                                                                                            Náboženská zkouška byla dne 23.VI.1917. Inspekce zdejší školy byla dne 20.VI.1917. Zdravotní stav mládeže v tomto školním roce byl normální.

Škol.rok 1916/17 zakončen dne 14.července 1917 škol.slavností.

Ve škol.roce 1916/17 bylo dětí ...........................   104                                                                              Během šk.roku přibylo .........................................       5                                                                                 "             "       "    ubylo   .........................................     10                                                                               Do I.tř.chodilo   .......................................................     36                                                                                  "  II.tř.     "          .......................................................     63                                                                              Byly ve škol.obci domovem .................................     63                                                                                 "       v Čechách        "            .................................     24                                                                                 "       mimo Čechy     "            .................................     12                                                                             Čítaly stáří od 6 - 12 let     ....................................     77                                                                                   "         "   od 12 -14 "       ....................................     22                                                                                Byly mateřského jazyka českého .......................     99                                                                                  "     nábož. řím.-katol.     .......................................     98                                                                                   "            "     evang.-augsb. ...................................       1                                                                              Docházka školní:  všech půldnů vůbec     31 889                                                                                                         nezameškaných           27 780   =   87.11%                                                                                                zameš.omluvených        4 109   =   12.89%                                                                               "       neomluvených           0

Školní rok 1917/18.                                                                                                                                    Začátek škol.roku.                                                                                                                                             Veni sancte konáno dne 17.září 1917, při zahájení nového školního roku bylo mládeži připomenuto, že nutno všemi potřebami co nejvíce šetřiti, neboť válečné poměry přivodily nedostatek všeho.                                                                                                                                            Přijato do I.tř.   I.odděl.   13 chl.     10 dív.    =     13                                                                                                            II.   "          15  "         13  "       =     28                                                                                                                                28 chl.     23 dív.   =      41                                                                                                  do I.tř.   I.odděl    18   "        11   "      =     29                                                                                                      II.  "            7   "        19   "      =     26                                                                                                                           25 chl.     30   "      =     55                                                                           Všechny děti byly mateřského jazyka českého                                                                                                             "    nábož. řím.-katol.  52 chl.  53 dív.                                                                                                                         "      evang.-augsb. 1 chl.                                                                                             Jako v roce předešlém tak i letos mládež školní spolupůsobila při pracech žňových i polních, děti bezzemků pak sbíraly borůvky, které letošního roku byly velmi dobře placeny, totiž 1 kg za       2 K,-.                                                                                                                                                               Dětský den.                                                                                                                                                   Dne 12.XII. 1917 pořádán byl na zdejší škole "Dětský den" při kteréžto příležitosti byly buzeny vlastenecké a loyální city a podniknuta sbírka ve prospěch České zem.komise o péči o mládež, kteráž vynesla K 42.80, jež zaslány komisi do Prahy.                                                                               Sbírka odpadků.                                                                                                                                               Na zdejší škole kromě sbírek listí uspořádána byla sbírka odpadků látek a starých šatů, které ve váze 32 kg zaslány byly c.a k. minist.války ve Vídni.                                                                               Dar škole.                                                                                                                                                       Dne 9.února 1918 dostala zdejší škola dar od pana cís.rady A. Lembergra, velkoprůmyslníka ve Vídni v částce K 100.- pro chudou školní mládež, kterýžto obnos svému účelu byl věnován. Zpověď a přijímání.                                                                                                                                       Zpověď a přijímání vykonalo žactvo druhé třídy ve dnech 14.XI1917, 26.IV.1918, 10.VII.1918. Nábož. zkouška byla dne 17.V.1918.                                                                                                        Zdravotní stav škol. mládeže byl v tomto roce normální.                                                                  Školní rok 1917/18 zakončen byl školní slavností dne 15.VII.1918 obvyklým způsobem a případným výkladem. Mládeži dány pokyny a naučení na prázdniny.                                                   Ve školním roce 1917/18 bylo dětí   .........................   97                                                                         Během škol.roku přibylo             "      .........................     2                                                                                  "           "       "     ubylo               "      .........................     9                                                                           Do I.tř. chodilo      .........................................................    41                                                                             "  II.tř.      "             .........................................................    46                                                                           Byly  ve škol.obci domovem    ...................................    61                                                                               "     v Čechách          "              ...................................    24                                                                               "     mimo Čechy      "              ...................................    12                                                                            Čítaly stáří od 6 - 12 let            ...................................    85                                                                              "         "     od 12 -14  "             ...................................    12                                                                             Byly mateřského jazyka českého    ..........................    97                                                                              "     nábož. řím.-katol.    ..............................................   96                                                                               "          "      evang.augsb.    ........................................     1                                                                           Platily školné  ...............................................................   60                                                                             Byly od placení osvoboz.    .........................................   37                                                                           Docházka školní: všech půldnů vůbec  I.tř.         14 801                                                                                                                                                  II.tř.         16 247            -               31 048                                                                    nezameškaných                       14 314    =    96.71 %                                                                                                                                        14 258    =    87.76%   -   28 572   =   92.03%                                         zamešk.omluvených                      487   =       3.29%                                                                                                                                          1 969    =      12.11%  -     2 456   =     7.91%                                             "         neomluvených                     0    =         0                                                                                                                                                       20    =         0.13%  -          20    =     0.06% Školní rok 1918/19.                                                                                                                                        Začátek škol.roku.                                                                                                                                             Školní rok 1918/19 zahájen byl dne 16.září 1918 školní mší v Kumžaku.                                             Přijato bylo do  I.tř.  I.odd.   8 chl.    11 dív.   =   19                                                                                                                         II.   "       9  "        18   "     =   27                                                                                                                                     17  "        29   "     =   46                                                                                                             do II.tř.  I.odd. 16  "        10   "     =   26                                                                                                                         II.   "      7   "        16   "     =   23                                                                                                                                     23  "        26   "     =   49    tedy celkem 95 dětí                                             Všechny děti byly mateřského jazyka českého                                                                                                                     "    nábož. řím.-katol.     93                                                                                                                                          "       augsb.            2                                                                                                     Epidemie - uzavření školy.                                                                                                                        Následkem podvýživy rozmohla se epidemická nemoc španělská chřipka a velice i mezi školními dětmi řádila, proto byla zdejší škola okres. lékařem dne 26.října 1918 uzavřena, kteréžto uzavření potrvalo do 23.XI.1918.                                                                                                    Zakončení šk.roku 1918/19.                                                                                                                           Školní rok 1918/19 zakončen byl dne 28.VI.1919.                                                                                     Ve škol.roce 1918/19 bylo dětí   .................................   95                                                                           Během škol.roku přibylo    ..........................................    11                                                                                 "          "        "    ubylo      ..........................................    13                                                                           Do  I.tř. chodilo      .........................................................    46                                                                             "   II.tř.      "             .........................................................    47                                                                         Byly ve škol.obci domovem       ..................................    71                                                                             "     v Čechách         "                  ..................................    16                                                                            "    mimo Čechy      "                  ..................................      6                                                                           Čítaly stáří od 6 - 12 let              ...................................   73                                                                               "         "    od 12 -14  "               ...................................   20                                                                          Byly mateřského jazyka českého    ............................   93                                                                             "    nábož. řím.-katol.    ...............................................    91                                                                             "         "       augsb.         ...............................................      2                                                                          Platily školné      .............................................................   59                                                                           Byly od školného osvobozeny     .................................   34                                                                        Docházka školní:  všech půldnů                14 390                                                                                                                                                                13 550      -     2 791                                                                                                 nezamešk.                    13 640     =     94.79%                                                                                                                                      12 029     =     88.77%     -     25 669   =   91.87%                                         omluv.                                  750     =       5.20%                                                                                                                                         1 482     =     10.94%    -        2 232   =     7.99%                                                neomluv.                                  0                                                                                                                                                                        40      =       0.29%    -              40   =     0.14%

V tomto duchu pokračuje pamětní kniha až do školního roku 1939/40.

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

6. 2. Vanda

Zítra: Veronika

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

222938
strizovice_foot