MATEŘSKÁ ŠKOLA

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů, které zpracovává
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR),
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 v roli správce a zpracovatele osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rámci svých činností na úseku výkonu agendy dané zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění..

V postavení správce zpracovává Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 osobní údaje svých zaměstnanců.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobní údaje subjektů údajů (dále jen „osobní údaje“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), (dále jen GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 přijala taková opatření a pravidla, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů spravovaných a zpracovávaných. Ochranou osobních údajů je míněno zajištění důvěrnosti spravovaných a zpracovávaných osobních údajů, jejich integrity, dostupnosti a dalších bezpečnostních aspektů všech osobních údajů v míře potřebné pro činnost organizace, a to v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

Za účelem ochrany osobních údajů je v rámci Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39 definován tzv. systém řízení ochrany osobních údajů, fungující v souladu s interními směrnicemi a se Směrnicí o nakládání s osobními údaji (dále jen „Směrnice“).

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobních údaje v držení nebo ve správě organizace, bez ohledu na jejich podobu (tištěnou, psanou, uloženou elektronicky, odesílanou poštou, předávanou elektronicky, ústním podáním, telefonem, faxem apod.) a pouze po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem a v souladu se Směrnicí.
Systém ochrany osobních údajů definovaný Směrnicí je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR.
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 má zpracovány Záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 GDPR, které jsou pravidelně aktualizovány. Jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39, jako správce osobních údajů, má uzavřené se zpracovateli osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů či dodatky ke stávajícím smlouvám ve smyslu čl. 28 GDPR. Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39, jako správce osobních údajů, využívá ke zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna řádná ochrana práv subjektu údajů.
Zákonnost zpracování

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracovává osobní údaje pouze na základě právem aprobovaných právních titulů, jimiž podle č. 6 odst. 1. GDPR jsou tyto právní tituly:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; tento souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný
projev vůle, kterým subjekt osobních údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů v případě, že správce osobních údajů nemá jiný (níže uvedený) právní titul k jejich zpracování. Subjekt osobních údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvoláním souladu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu je subjekt osobních údajů o tomto informován. Odvolání souhlasu je stejně snadné jako jej poskytnout.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s legitimním účelem, v souladu s příslušným právním titulem pro zpracování a nejsou a nesmí být zpracovány k jinému účelu.

Kategorie osobních údajů
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 zpracování tyto kategorie osobních údajů:
- Identifikační a kontaktní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis,
- Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, tj. zejména osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu či sociální situaci subjektu osobních údajů. Tyto osobní údaje zpracovává Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 v přísném režimu v souladu s čl. 9 odst. 2. GDPR.

Práva subjektu osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo
- na přístup k osobním údajům,
- na opravu a výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování,
- na přenositelnost osobních údajů a
- právo vznést námitku.
Práva subjektu osobních údajů jsou podrobně definována v kapitole III GDPR.
Tato práva může subjekt osobních údajů uplatit u Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39. K uplatnění práv subjektu osobních údaje je nezbytně nutné prokázání totožnosti subjektu osobních údajů.

Žadatel může požádat
osobně, při osobním podáním žádosti je nutné prokázat totožnost,
písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem
e-mailem s elektronickým podpisem,
žádostí doručenou do datové schránky.
Bez náležitého ztotožnění subjektu osobních údajů nemůže Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 žádosti vyhovět.
Na základě žádosti poskytne Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 subjektu osobních údajů požadované informace o zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl. 12 až 15 GDPR,
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 je oprávněna v případech stanovených právním předpisem za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích požadovat od subjektu osobních údajů přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí informace, zejména pokud je žádost v určitém časovém úseku opakovaná.

Předání osobních údajů
Na základě právního titulu stanoveného GDPR či zákonem může Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 získané osobní údaje předat třetí osobě a to zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu.

Pověřenec
Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat u pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem Mateřské školy Střížovice, Vlčice 39 je COMPACT OFFICE s.r.o., IČ 281 17 166, Hradecká 167, Kunžak, 378 62. Kontaktní osoba a osoba vykonávající pověřence: Ing. Roman Fáber, kontakt pověřence: poverenec@compact-office.cz .

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro Mateřskou školu Střížovice,Vlčice 39 se sídlem Vlčice 39, 378 53 Strmilov, IČ: 71007571


INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na naší adrese.
ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT
Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39 dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
PRÁVO NA INFORMACE Vaším právem je požádat Mateřskou školu Střížovice,Vlčice 39i o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záloh, archivů apod.).
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Svá data můžete zkontrolovat a nebo změnit po přihlášení na tomto webu.
NÁMITKY
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je
obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.
PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
PRÁVO NA VÝMAZ
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na osobu pověřence pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Střížovice,Vlčice 39.
WEBOVÉ STRÁNKY
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
Vaše IP Adresa
Otevíraná stránka našeho webu
Kód odpovědi http
Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

 

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES A MOŽNOSTI ZAMEZENÍ POUŽITÍ
CO JSOU COOKIES?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.
SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
JAK POSTUPOVAT POKUD NESOUHLASÍTE S POUŽITÍM COOKIES
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com