Mateřská škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

" Já a moje značka-Ty a tvoje značka"

 

Číslo jednací: 23/20

 

Školní vzdělávací program byl zpracován na základě analýz podmínek, které škola pro vzdělávací proces nabízí a na základě pravidelné evaluační činnosti.

Podklady pro jeho zpracování připravila ředitelka mateřské školy ve spolupráci s ostatními pracovnicemi. Zahrnuty jsou i náměty a vyjádření rodičovské veřejnosti. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován na základě požadavků stanovených RVP PV. 

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2017

Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let od 1.9.2017 s pravidelnou aktualizací na základě

změn a evaluační činnosti.

 

 

ZPRACOVALA

Dana Urbánková

Jihočeský kraj

Obsah:                      

 

                        1.Představení MŠ – identifikační údaje 

                        2.Obecná charakteristika školy

                        2.1Historie

                        2.2Současnost                     

                         3.Popis podmínek vzdělávání a vytyčení záměrů

                        3.1Věcné podmínky

                        3.2Životospráva

                        3.3Psychosociální podmínky

                        3.4Organizace

                        3.5Řízení

                        3.6Pedagogické a personální zajištění

                        3.7Spoluúčast rodičů

                        3.8Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dětí mimořádně

                             nadaných a dvouletých

 

                      4.Organizace vzdělávání

4.1 Vnitřní uspořádání

4.2 Charakteristika třídy

4.3 Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

4.4 Individuální vzděláván

                        5.Charakteristika vzdělávacího programu

                        5.1Filozofie  školy

                        5.2Formy a metody

                        5.3Cíle a záměry                                              

                        7.Vzdělávací obsah

                        7.1Integrované bloky

                        7.2Dílčí projekty 

                        8.Systém evaluace

                        9. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí Českého jazyka

 

1.PŘEDSTAVENÍ   MATEŘSKÉ   ŠKOLY

Identifikační údaje

 

Adresa:                      Mateřská škola Střížovice

                                     Vlčice 39

                                      378 53   Strmilov

Telefon:                      608 621 742 

e-mail :                         skolka@strizovice.cz 

IČO    :                            71 00 75 71 

 

právní forma:              příspěvková organizace 

zřizovatel:                    Obec Střížovice

                                     Střížovice 11

                                     378 53     Strmilov

statutární orgán:        ředitelka Dana Urbánková

                                    

ostatní zaměstnanci MŠ  :

                                      kvalifikovaná učitelka

                                      nekvalifikovaná učitelka na překrývání úvazků u dětí

                                      školnice

                                      vedoucí školní jídelny                                                                         

                                      kuchařka

                

 

              

2. Obecná  charakteristika školy

2.1.Historie

Provoz MŠ byl zahájen 1.2.1966. Jejím zřizovatelem a patronem byl závod Strojobal Rozkoš. 8.1.1979 musel být provoz mateřské školy z důvodu vysokého počtu dětí rozšířen o třídu v panelovém domě č.p.41.  Ta byla zrušena ve školním roce 1991.

1.9.1992 předává a.s. Obal Rozkoš mateřskou školu Obecnímu úřadu Střížovice.

V důsledku změn ve státní správě a samosprávě ve školství byla

mateřská škola  k 1.1.2003 vyřazena ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a stala se součástí příspěvkové organizace Základní škola Střížovice. Avšak provoz základní školy byl z důvodu  nízkého počtu dětí k 31.7.2005 ukončen a mateřská škola se stala od 1.8.2005 samostatnou příspěvkovou organizací.

 

2.2. Současnost

Nacházíme se v blízkosti panelákové zástavby na

na rozhraní vesnic Vlčice a Střížovice, nedaleko od Jindřichova Hradce. Umístění školy, lokalita, ve které se nachází /blízkost České Kanady/, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy. Krásné okolí i blízký les předkládají  bohatou nabídku pro pěší výlety a tak podporu zdraví dětí.

Jsme jednotřídka rodinného typu, kde pracují dvě zkušené, kvalifikované učitelky. Ty se snaží pro práci využívat  nejnovějších metod.

V současné době nabízíme na základě povolené výjimky pro děti 28 míst.

Výchovnou činnost realizujeme ve třídě (herna +pracovna, která současně slouží jako jídelna). Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. 

Součástí školy je školní jídelna. Její kapacita je 40 obědů.  Kromě dětí a zaměstnanců sem dochází pro obědy v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci.

Výhodou mateřské školy je stálá ložnice pro odpočinek dětí.

Hygienické zařízení odpovídá podmínkám mateřských škol.

Na budovu mateřské školy navazuje prostorná zahrada, která nabízí možnosti pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Je vybavena velkou průlezkovou sestavou, pružinovými hopsaly, hřištěm, houpačkami, pískovištěm, tabulí na kreslení , zahradním domečkem. V roce 2014  jsme zde za pomoci rodičů vybudovali hmatový chodníček a kameniště. Svážný terén nám umožňuje v zimně bobování, v létě zde využíváme vodní skluzavku.

Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto zde realizujeme společná odpoledne s rodiči a dětmi.

Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem napomáhá klidnému chodu a kvalitní výchovně vzdělávací práci MŠ .

V roce 2008 získala mateřská škola dotaci z programu Finanční mechanizmy EHP/Norsko, díky které byly provedeny rozsáhlé opravy vodoinstalace i elektrického vedení, novou podobu získala školní kuchyně, WC a umývárny dětí, na střechu byly nainstalovány sluneční kolektory.

Další rozsáhlá oprava proběhla v roce 2014, kdy byla v celé budově vyměněna okna a vstupní dveře.

 

3.Podmínky vzdělávání

 

Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli dle  možností  naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces.

 

3.1.Věcné podmínky

Budova je v dobrém stavu, vyhovuje současným hygienickým  podmínkám, je vytápěna centrálně plynovým kotlem.

Prostor celé mateřské školy zajišťuje bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno

v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky.

V herně je vhodný nábytek, umožňující dětem volný přístup k hračkám, knihovnička, relaxační koutek s boxem s úložným prostorem a čalouněním.

Prostor třídy je v rámci možností rozčleněn na koutky pro hru  – je nutné zanechat volné prostranství pro pohybové hry, cvičení  a jiné činnosti.

Třída je vybavena dostatkem hraček a pomůcek, které jsou pravidelně  obměňovány. Velký důraz klademe na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte. Průběžně doplňujeme tělocvičné nářadí a náčiní, současný stav je z hlediska prostorových možností uspokojivý.

Téměř celá MŠ je zařízena tak, aby děti mohly svobodně zasahovat do její výzdoby.

Odborná i dětská knihovna je dobře vybavena, pravidelně doplňovaná o nové tituly.

Prostory školní zahrady jsou velké, bezpečné, pravidelně udržované, vybavené herními prvky, viz kapitola Obecná charakteristika školy.

Školní kuchyně je vybavena tak, aby splňovala podmínky hygieny i praktičnosti.

Máme dobré technické zázemí.

Všechny vnitřní i vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Ve vstupním prostoru MŠ a v šatně jsou umístěny informační tabule pro rodiče a nástěnky, kam umisťujeme práce dětí.

Informace rodičům též poskytujeme na internetových stránkách www.strizovice.cz

 

 

 

 

3.2.Životospráva

 

Stravování dětí v naší mateřské škole je zajišťováno vlastní školní jídelnou.

Stravování  se řídí platnou legislativou v této oblasti a směrnicí ředitelky školy o školním stravování.

Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí. Ovocné, zeleninové talíře, možnost výběru nápoje v pitném režimu apod. 

Děti  nikdy  nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování.

Naším záměrem je, aby stravování nevnímaly pouze jako nutný příjem potravy, ale také jako společenskou událost. Chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla. Při svačině si  berou si jídlo samy, nápoj přináší učitelka. Pokud si dítě vybere jiný druh nápoje, oznámí tuto skutečnost a donese se vybraný nápoj.

Rovněž při obědě si děti u okénka zvolí množství jídla a odnesou si je na stůl.

Provozní řád školy nastavuje pravidelný interval mezi podávanými jídly.

V průběhu celého dne máme nastavený pitný režim, děti si z konvic nalévají do vlastních hrnečků nápoj, většinou mají výběr ze dvou druhů nápojů.

Donáška a konzumace potravin z domova v rámci  pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána.

V rámci podpory prevence proti zubnímu kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, zuby si také po obědě čistí.

Odpolední spánek využívají zvláště malé děti ,ostatní mohou podle potřeby odpočívat

nebo zvolit klidný program.

V rámci zdravého životního stylu poskytujeme dětem dostatek prostoru pro pohyb i pobyt na čerstvém vzduchu, děti jezdí v rámci nadstandartní nabídky školy na kurz bruslení a plavání

Pohyb zajišťujeme mnoha formami-pobyt na zahradě, vycházky do okolí  jsou dostatečně dlouhé, rozcvičky, relaxace, pohybové hry  jsou na denním pořádku

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy.

 

 

3.3.Psychosociální podmínky

 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Nově příchozím dětem usnadňujeme adaptaci na pobyt ve školce – možnost docházení na zahradu s rodičem před vstupem do MŠ nebo možnost přítomnosti rodičů v prvních dnech.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav počasí (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.).

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ani děti mladšího věku nejsou do spánku nuceny, ty s malou potřebou spánku odpočívají s hračkou. Pro starší děti je připravena kratší relaxace s pohádkou. I zde je respektována potřeba spánku či odpočinku. Ti, kteří nepotřebují příliš dlouhý čas na odpočinek, si podle vlastní volby vyberou klidnou činnost.

Děti zatěžujeme vždy  přiměřeně, v rámci jejich možností. Navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce ,díky laskavému přístupu všech pracovnic se většina dětí do školky těší, panuje zde atmosféra klidu a bezpečí.

Děti nejsou zatěžovány, respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí,

učíme je ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné spolupráci, pomoci.

Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti /držíme se pravidla „Respektovat

 a být respektován“

Nabízíme činnosti podle zájmu a vyspělosti dítěte, podporujeme důvěru v sebe sama, nevedeme je k nezdravé soutěživosti.

Používáme prostředky pozitivní motivace (věcnou zpětnou vazbu, posilování, povzbuzování, ocenění), učíme je pracovat samostatně i ve skupině.

 Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech..

Pro pocit jistoty, pohody a bezpečí vytváříme  pravidla vzájemného soužití, jejichž         porozumění dosahujeme zážitkovými metodami /komunitní kruh, scénky, dramatizace, pohádky, příběhy ze skutečného života……./

           poměrně důsledně vyžadujeme dodržování těchto pravidel vzájemného soužití:

 • chováme se k sobě slušně
 • vzájemně si nasloucháme
 • chováme se ohleduplně k věcem, hračkám i zařízení školky
 • ukládáme hračky a pomůcky na své místo
 • při jídle mluvíme potichu a s prázdnou pusou
 • v budově školky chodíme pomalu, při hrách běháme tak, abychom nezranili sebe ani kamaráda
 • mluvíme tak, abychom nerušili ostatní při hře nebo při odpočinku
 • v umývárně co kdo nacáká, po sobě si utře 

 

3.4.Organizace chodu školy 

Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, provozním řádem, Školním řádem, právními předpisy.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ředitelky školy  o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na vývěsce Obce.

Provoz školy je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Příchod a odchod dětí není striktně vymezen, vychází z potřeb rodičů a dětí, avšak od 8.30 hodin do 12.30 hodin a od 13.00 do 14.00 se budova zamyká/ je nutné zvonit/. V případě požadavků rodičů na  vyjímečný, dřívější odchod dítěte z MŠ ,musí tuto skutečnost zaznamenat na informační tabuli v šatně.

Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby byl poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi vyvážený.

Denní řád je pružný, vychází z potřeb dětí  i aktuálních situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Pravidelně zařazujeme cvičení, relaxaci, pohybové aktivity, využíváme prvky jogy, každé ráno se přivítáme v kroužku, zařazujeme komunitní kruh.

Naším úkolem je lépe promýšlet a zajistit plynulé navazování jednotlivých činností.

Pedagogické pracovnice  se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, uplatňují individuální přístup, vytvářejí portfolia.

Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě, dbáme na osobní soukromí.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám 

3.5.Řízení školy 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Obec Střížovice.

Ředitelka  je statutárním orgánem tohoto právního subjektu.

Směrnice ředitele školy a pracovní náplně vymezují jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců.

Ředitelka vede pracovnice k týmové práci, zapojuje je do řízení školy, respektuje jejich názor, vytváří prostor k otevřené komunikaci.

Tvorba Školního vzdělávacího programu je výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců, vychází z  analýzy.

Ředitelka pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy zaměstnanců, motivuje je ke kvalitě vykonávané práce.

Vzhledem k tomu, že jsme malá školka, zařazuje ředitelka pedagogické rady nebo provozní porady 1x za dva měsíce.

Na spolupráci s rodiči se podílí všechny pracovnice. 

Velmi dobrá  je spolupráce:

     -se zřizovatelem, naší společnou snahou je zkvalitnění

                                                prostředí mateřské školy

     -se Základní školou N. Wintona v Kunžaku-vzájemně se

            navštěvujeme, hodnotíme připravenost dětí na školní

            docházku, vytváříme společné programy pro děti

-s rodiči i ostatní veřejností – vystoupení dětí pro důchodce

                                                          vítání občánků, společné akce rodičů a dětí

            -s Pedagogicko – psychologickou poradnou v J. Hradci– besedy pro rodiče, vyšetření      dětí

 

3.6.Pedagogické a personální zajištění
 
V mateřské škole mají obě pedagogické pracovnice odbornou kvalifikaci.

Pedagogické pracovnice se sebevzdělávají, pokud provoz školy dovolí, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.

Každá iniciativa paní učitelky, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu

je vítána a maximálně podpořena.

Rozvrh pedagogických pracovnic je řešen nerovnoměrným rozvržením ve dvou týdnech stále se opakujících. Jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi .
                                                                                

3.7.Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou.

Již při podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, seznámit se s ŠVP PV.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naší společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou.

Poté následují naše společné akce v odpoledních hodinách v průběhu celého roku, které bývají doplňkem jednotlivých integrovaných bloků.

Snažíme se od vytváření pěkných  vztahů s rodiči, založených na otevřenosti a oboustranné důvěře. Chráníme soukromí rodiny, respektujeme odlišnosti.

O aktivitách školky jsou rodiče průběžně informování formou písemného sdělení v šatně, na internetu, nebo osobním rozhovorem.

V případně zájmu je umožněn vstup rodičů do třídy  a účast na některém vzdělávacím programu.

Rodiče mají možnost ovlivnit obsah vzdělávání přinesením knihy, CD, obrazového materiálu,

upozorněním na zajímavou akci.

Rodiče mají možnost seznamovat se s prací dětí především na nástěnkách v šatně. ale i

prostřednictvím fotodokumentace především na internetových stránkách.

Od rodičů si zpětnou vazbu opatřujeme pomocí dotazníků nebo osobním rozhovorem.

 

3.8.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných a dvouletých

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V naší mateřské škole se jedná o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění dítěte mezi ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP budou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, dalšího materiálního vybavení…). Budou zcela respektovány individuální potřeby takového dítěte (uzpůsobení jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku…). Učitelé vedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat a že i s ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Organizace dne a plánování činností jde v souladu s mírou postižení a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte – zprostředkovává kontakty s poradenským zařízením, učitelky pravidelně komunikují s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti se SVP bude zajištěn asistent pedagoga nebo osobní asistent, vždy ve spolupráci s PPP či SPC. Jedna učitelka absolvovala kurz logopedické prevence. V případě potřeby jsou učitelky připraveny vzdělávat se v dané oblasti formou DVPP.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, bude nejprve vypracován Plán pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích budou informováni i zákonní zástupci dítěte. Po stanovení diagnostiky bude probíhat stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek (doporučení poradenského zařízení). Mateřská škola bude vyhodnocovat pokroky dítěte a dávat zpětnou vazbu rodičům, pokroky

Bude konzultovat i nadále s odborníky.

 

Průběh vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných

V naší mateřské škole se řídí vyhláškou 27/2016 Sb.

V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento plán zpracovávají učitelky na jednotlivých třídách. Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení

V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně postupujeme takto:

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a rodičů dítěte zpracováváme IVP dítěte. Zde plánujeme, jakým způsobem budeme s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce. Za zpracování IVP je zodpovědná ředitelka školy.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných:

Mateřská škola vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jejich případné problémy řešeny zohledňováním potřeb, schopností i dovedností těchto dětí. Výběr jednotlivých činností je přizpůsobován tak, aby vždy maximálně vyhovoval specifickým potřebám a celkovým možnostem těchto dětí. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.Je výrazně uplatňovaný individuální přístup, učitelky podle potřeby úzce spolupracují s odbornými pracovníky PPP Jindřichův Hradec a Pelhřimov (logopedie, konzultace, besedy aj.).

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálníchpostojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 

 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:

 - Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory dítěte.

 - Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

- Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte.

 - Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 - S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, podílející se na provádění tohoto plánu.

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

 - IVP zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte.

 - IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice.

 - IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření

 - IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 - IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.

- Škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce podle §16 odst. 1. - 12                                                                                                         

zaměříme se na:

 • vytvoření takových podmínek, abychom byli schopni uspokojit i zvýšený zájem rodičů o umístění dětí v MŠ
 • vlastní organizaci provozu nadále řešit tak, aby vyhovovala potřebám výchovně vzdělávacího procesu, dětem i rodičům

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

V naší jednotřídní mateřské škole jsou děti ve věku 2 – 3 roky zařazeny do třídy s ostatními dětmi. Učitelé v této třídě mají pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie, v rámci možností se denně co nejvíce překrývají. Pro posílení pedagogického personálu by mohla být přijata chůva, která spolupracuje s učiteli, pomáhá zejména při sebeobsluze, se zajištěním osobní hygieny dětí, stravování a dohledu při hře.  

Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je věnován volné hře. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ, zejména po polních cestách. Všechny činnosti jsou voleny s ohledem na věk dětí, pokud pracujeme s celou skupinou (třídou), tyto děti se účastní aktivit pouze kratší dobu. Děti mají dostatek času na odpočinek.

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobný materiál a pomůcky, které by mohly být nebezpečné, jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky).

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • známé prostředí a nejbližší okolí
 • smysluplnost a podnětnost
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení
 • spontánní sociální učení (nápodoba)
 • prožitkové učení
 • učení hrou a činnostmi

4.Organizace vzdělávání

4.1 Vnitřní uspořádání školy

Výchovná činnost je realizována v jedné třídě pro děti ve věku od dvou do sedmi let.

Vnitřní uspořádání školy je plně dostačující stávajícímu počtu dětí.

 

4.2 Charakteristika třídy

Třída je heterogenní (smíšená). Časový režim dne je přizpůsoben potřebám dětí a vychází z podmínek třídy. Pokud to organizační důvody dovolují, tak se učitelé překrývají 2,5 hodin denně (při výchovně-vzdělávací činnosti, pobytu venku, stolování, hygieně  a individuální práci) .

 

Organizace dne     

6.00-8.45

Scházení dětí, hry podle volby a přání dětí, tvořivé hry, individuální vzdělávací aktivity, přivítání, pohybové chvilky

 

8.45  - 9.45

Hygiena, přesnídávka

Vzdělávací aktivity podle třídních vzdělávacích programů

    

 

9.45  - 11.45

Příprava na pobyt venku, aktivity a hry v přírodním prostředí

 

11.45 -12.30

Hygiena, oběd, čištění zubů

 

12.30 -14.45

Četba pohádky

Odpolední odpočinek, spánek

Vstávání individuálně

Práce s předškolními dětmi ( pracovní listy a sešity, příprava na nástup do ZŠ )

Hygiena, svačina

 

14.45-16.00

Volné činnosti a řízené aktivity ve třídách nebo na školní zahradě

 

Denní program je pružný a přizpůsobuje se jak potřebám i přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky i rozličné výlety.

4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se koná

vždy v květnu předchozího školního roku.

Kritéria pro přijímání dětí  jsou zveřejněna vždy před zápisem na www.stránkách a úřední tabuli školy. Za zveřejnění zodpovídá ředitelka mateřské školy(viz Kritéria pro přijímání do MŠ).

Vzhledem k naplněnosti třídy MŠ bývá vyhověno všem žádostem o přijetí.

4.4 Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda má být dítě individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Vždy by se tak mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření, přezkoušení
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce  nezajistil účast dítěte

u ověření, a to i v náhradním termínu.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.